Redoslijed rješavanja predmeta u Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske

 

POPIS NAJVAŽNIJIH ZAKONSKIH ODREDABA KOJE UREĐUJU
ROKOVE ZA DONOŠENJE DRUGOSTUPANJSKE ODLUKEZakon o parničnom postupku („Narodne novine“ br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08 i 57/11, dalje: ZPP)

čl. 434. st. 5. ZPP-a
U postupku u parnicama iz radnih odnosa drugostupanjski je sud dužan donijeti odluku o žalbi protiv odluke prvostupanjskog suda u roku od trideset dana od dana primitka žalbe (odredba se primjenjuje u predmetima u kojima je postupak pokrenut nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama ZPP-a, „Narodne novine“ br. 118/03, dakle od 1. prosinca 2003.)


Ovršni zakon („Narodne novine“ br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08, dalje: OZ)

čl. 16. st. 15. OZ-a
O kažnjavanju novčanom kaznom i zatvorskom kaznom odlučuje sud rješenjem. O žalbi na rješenje o kažnjavanju odlučuje sud drugog stupnja u roku od tri dana

čl. 47. st. 6. OZ-a
Žalba protiv rješenja o ovrsi
Drugostupanjski sud dužan je rješenje o žalbi donijeti i otpremiti u roku od šezdeset dana od dana kada ju je primio.
čl. 304. st. 2. OZ-a

Žalba protiv rješenja o prijedlogu za izdavanje privremene mjere.
Drugostupanjski sud dužan je donijeti i otpremiti rješenje o žalbi u roku od trideset dana od dana kada je primi.

Odredbe čl. 47. st. 6. i 304. st. 2. OZ-a primjenjuju se u postupcima u kojima je prvostupanjska odluka donijeta nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama OZ-a, „Narodne novine“ br. 173/03, dakle od 8. studenog 2003.


Stečajni zakon  ("Narodne novine" br. 44/96, 161/98, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 117/08, 116/10 i 25/12 dalje: SZ)

čl. 44. st. 6. i 7. SZ-a
Stečajni sudac može na prijedlog vjerovnika, privremenog stečajnog upravitelja ili po službenoj dužnosti odrediti privremene mjere osiguranja predviđene Ovršnim zakonom protiv dužnika pojedinca, protiv osoba koje i inače odgovaraju za obveze dužnika te protiv dužnikovih dužnika te protiv dužnikovih dužnika, ako ocijeni da je to potrebno radi zaštite imovine stečajnog dužnika (čl. 44. st. 6. SZ-a).
Na privremene mjere iz čl. 44. st. 6. SZ-a se prema odredbi st. 7. toga članka na odgovarajući način primjenjuju pravila o postupku osiguranja prema Ovršnom zakonu (čl. 304. st. 2. OZ-a rok za odluku o žalbi protiv rješenja o privremenoj mjeri i otpremu rješenja je trideset dana od primitka žalbe )

čl. 107. st. 3. i 4. SZ-a
Dovođenje, zatvor i novčana kazna dužniku pojedincu
Sud koji odlučuje o žalbi dužan je odluku donijeti u roku od tri dana

Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 117/03, 107/07, 164/08, 137/09 i 152/11 – pročišćeni tekst, dalje: ZTD)

čl. 40. st. 2 i 3. ZTD-a
Svi izvanparnični predmeti po čl. 40. st. 2. ZTD-a
U stvarima iz čl. 40. st. 2. ZTD-a sud drugog stupnja dužan je odlučiti o žalbi u roku od trideset dana.


Zakon o sudskom registru („Narodne novine“ br. 1/95/, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10 i 90/11, dalje: ZSR)

čl. 62.a ZSR-a
Žalba protiv rješenja u registarskim postupcima.
Drugostupanjski sud rješenje o žalbi mora donijeti u roku od trideset dana od dana kada zaprimi spis registarskog suda sa žalbom.


Zakon o sudskim pristojbama („Narodne novine“ br. 74/95, 57/96, 137/02, 26/03 – pročišćeni tekst i 125/11)

Članak 39.a:
»Protiv rješenja o pristojbi iz članka 39. stavka 1., 2. i 4. ovoga Zakona, stranka može, u roku od tri dana od dana kad joj je rješenje dostavljeno, podnijeti prigovor prvostupanjskom sudu.
Prvostupanjski sud može u povodu pravodobno podnesenog prigovora rješenjem o prigovoru, koje se mora otpremiti stranci u roku od tri dana, ukinuti ili preinačiti pobijano rješenje, odnosno odbiti prigovor. Na rješenje o prigovoru se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 39. stavka 5. ovoga Zakona.
Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka stranka može izjaviti žalbu u roku od tri dana od dana kad ga je primila, a o žalbi odlučuje drugostupanjski sud.
Drugostupanjski sud mora u roku od osam dana od dana kad je primio žalbu dostaviti prvostupanjskom sudu rješenje o žalbi.“

Novosti

29.12.
2017.

Priopćenje za javnost predsjednika svih prvostupanjskih...

Radi objektivnog informiranja javnosti o načinu imenovanja stečajnih upravitelja predsjednici svih prvostupanjskih trgovačkih sudova...Više...

26.10.
2017.

Održano savjetovanje sudaca i sudskih savjetnika...

Visoki trgovački sud RH u suradnji s Pravosudnom akademijom, Europskom bankom za obnovu i razvoj i International Development Law...Više...

ARHIVA NOVOSTI
Anketa

Anketa za Vas

Anketa

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr