Obavijest o objavi natječaja za radno mjesto sudski savjetnik, 4 izvršitelja na neodređeno vrijeme

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Odjel trgovački i ostalih sporova

 - sudski savjetnik - 4 izvršitelja (m/ž) – na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:

 - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili specijalistički diplomski studij pravne struke (VSS)

 - položen pravosudni ispit

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 3 mjeseca.

 U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

·  životopis,

·  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

·  presliku diplome,

·  dokaz o položenom pravosudnom ispitu (preslik uvjerenja ili svjedodžbe)

·  preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

· uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima; rješenje o rasporedu, ugovor o radu ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio.


Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u "Narodnim novinama ".

 Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:

 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Ured predsjednika suda, Berislavićeva 11, 10000 Zagreb, s naznakom („Za natječaj – sudski savjetnik).


Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Pridruženi dokumenti

Novosti

29.12.
2017.

Priopćenje za javnost predsjednika svih prvostupanjskih...

Radi objektivnog informiranja javnosti o načinu imenovanja stečajnih upravitelja predsjednici svih prvostupanjskih trgovačkih sudova...Više...

26.10.
2017.

Održano savjetovanje sudaca i sudskih savjetnika...

Visoki trgovački sud RH u suradnji s Pravosudnom akademijom, Europskom bankom za obnovu i razvoj i International Development Law...Više...

ARHIVA NOVOSTI
Anketa

Anketa za Vas

Anketa

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr