Dopunjen preglednik mjera primijenjenih u VTS RH i trgovačkim sudovima

­­

Suci i sudski i viši sudski savjetnici te službenici i namještenici VTS RH i trgovačkih sudova (13) su u proteklom nedugom vremenu, zajedničkim naporima učinili velike pozitivne korake na svakovrsnom poboljšanju svoga rada ali i na otvorenosti i transparentnosti toga rada cjelokupnoj javnosti. U tom pogledu zajednički smo usvojili i primijenili čitav niz mjera te ostvarili čitav niz postignuća, malo poznatih izvan trgovačkih sudova. Zato s nekima među najvažnijima od njih, želimo upoznati cjelokupnu javnost kroz sadržaj ovog preglednika.

Sadržaj Preglednika:
1. Isključen ljudski faktor u raspodjeli spisa
2. Primjenjena stroga pravila o redoslijedu rješavanja predmeta
3. Nadzor nad zamjenama odsutnih članova vijeća
4. Jedinstveni plan rješavanja predmeta
5. Mjere i upute upravljene k poštivanju zakonskih i sudski­h rokova
6. Postrožen nadzor nad pravilnošću i zakonitošću sadržaja odluka  
7. Angažirani lektori radi poboljšanja sadržaja odluka VTS RH kada je riječ o primjeni pravopisnih i gramatičkih pravila hrvatskog jezika
8. Ujednačavanje sudske prakse
9. Samoedukacija
10. Mirenje u VTS RH
11. Materijalna stimulacija sudskih i viših sudskih savjetnika za dodatni rad
12. Upravljanje spisima
13. Rad sudaca VTS RH u vijeću
14. Pregledi rada i nadzor nad radom prvostupanjskih sudova i sudaca
15. Povećan broj zaposlenih VTS RH
16. Uređenje radnog prostora
17. Nabavljena nova tehnička oprema
18. Biblioteka VTS RH
19. Omogućen izravan pristup podacima iz registara trgovačkih sudova
20. Transparentnost i dostupnost rada VTS RH građanima
21. Dizajniran je novi vizuani identite VTS RH
22. Projekti u pripremi
23. Dostupnost trgovačkih sudova građanima
24. Mirenje
25. Suradnja sa sudionicima sudskih postupaka u trgovačkim sudovima
26. Transparentnost rada trgovačkih sudova i njihova dostupnost građanima i cjelokupnoj javnosti
27. Samoedukacija
28. Prerspored predmeta s Trgovačkog suda u Zagrebu na druge trgovačke sudove
29. Mjere i upute prihvaćene na sastanku predsjednika svih trgovačkih sudova i predsjednika VTS RH od 5. lipnja 2008.


MJERE PRIMIJENJENE U VTS RH I U TRGOVAČKIM SUDOVIMA POČEVŠI OD 8. OŽUJKA 2006.

Mjere poduzete unutar VTS RH 1. Isključen ljudski faktor u raspodjeli spisa

- Uvedena elektronička podjela spisa sucima prema kojoj se spisi dijele nasumce (engl. random; uveden posebni kompjutorski program za raspodjelu i upravljanje spisima – ACTA 2, Netgen d.o.o., Zagreb)
- Imenovan novi zamjenik predsjednika suda
- Imenovan novi predsjednik Odjela trgovačkih i drugih sporova
- Imenovan novi sudac u Odjelu za praćenje i proučavanje sudske prakse
- Imenovan novi Predsjednik Odjela za praćenje i proučavanje sudske prakse
- Imenovan novi voditelj upisnika – prijamne pisarnice


2. Primjenjena stroga pravila o redoslijedu rješavanja predmeta

- Napuštena praksa diskrecijskog redoslijeda rješavanja predmeta.
- Isključena je mogućnost prekorednog rješavanja predmeta i bilo čije intervencije u tom pogledu.
- Utvrđena su pravila prema kojima prednost u rješavanju imaju predmeti: za koje zakon nalaže žurnost u rješavanju (popis zakonskih rokova po vrstama predmeta čije žurno rješavanje nalaže zakon); predmeti stariji od deset godina; predmeti zaprimljeni u sudu u najstarijoj godini; predmeti čija odluka je procesne prirode (rokovi za rješavanje hitnih predmeta).
- Izuzeci od ovih pravila: manje složeni predmeti, koje rješavaju sudski savjetnici neovisno od njihovoj starosti, ali uz povećani zahtjev prema njima u pogledu broja riješenih predmeta. Predsjednik suda može izuzetno posebnim rješenjem odobriti prekoredno rješavanje predmeta zbog posebno opravdanih razloga (napr. interesi većeg broja stanovnika na određenom području; bolest i potreba za skupim liječenjem, izuzetno velika vrijednost spora, složenost i značaj predmeta spora, sl.).


3. Nadzor nad zamjenama odsutnih članova vijeća

Isključena je mogućnost samovoljne zamjene odsutnog člana vijeća drugim sucem. Svaku izmjenu određuje predsjednik suda pisanim rješenjem, vodeći računa o jednakoj opterećenosti svih sudaca tim zamjenama


4. Jedinstveni plan rješavanja predmeta

- 19. listopada 2006. usvojen je Jedinstveni plan rješavanja svih predmeta, u kojemu je poseban naglasak dan na rješavanju najstarijih predmeta. Sadržaj Jedinstvenog plana rješavanja predmeta:
1. DOSLJEDNO I BEZIZNIMNO PRIMJENJIVATI ODREDBE ZPP-a I PROCESNE ODREDBE IZ DRUGIH ZAKONA
2. MJERE UPRAVLJENE K POVEĆANJU TRANSPARENTNOSTI RADA TRGOVAČKIH SUDOVA I SUDACA
3. MJERE SPRIJEČAVANJA KORUPCIJSKOG POSTUPANJA I OTKLANJANJA SVAKOG POSTUPANJA KOJE MOŽE UPUĆIVATI NA ZAKLJUČAK O MOGUĆEM POGODOVANJU ILI KORUPCIJI
4. ZABRANA PRIMANJA SVIH PA I NAJMANJIH DAROVA IZ ZAHVALNOSTI BILO OD STRANAKA BILO OD NJIHOVIH PUNOMOĆNIKA
5. SAMOEDUKACIJA SUDACA, SUDSKIH SAVJETNIKA I VJEŽBENIKA
Usvojeni plan mjera predstavlja ZAJEDNIČKA INTERNA OBVEZUJUĆA PRAVILA POSTUPANJA za sve suce i sudske savjetnike trgovačkih sudova.
- U suradnji s Vrhovnim sudom RH u VTS RH i trgovačkim sudovima uspješno se provodi plan rješavanja najstarijih premeta, a o rezultatima VS RH šalju se tromjesečna izvješća.
- Zbog nejednakog opterećenja sudaca i sudskih savjetnika VTS RH predmetima iz pojedinih godina, do koje je došlo nejednakim obimom, redoslijedom i kvalitetom rada u proteklom razdoblju, primijenjena je nepopularna mjera  - jednokratno ujednačavanje radnog opterećenja svih sudaca i sudskih savjetnika na način da su svi predmeti neovisno o njihovoj starosti svim sucima preraspoređeni na jednake dijelove (i onima koji su riješili sve svoje stare predmete i onima koji nisu).


5. Mjere i upute upravljene k poštivanju zakonskih i sudskih rokova

- Svakodnevna praksa rada u sudovima ukazala je kako je potreban nužan doprinos svih sudionika sudskih postupaka kada je riječ o poštivanju zakonskih, ali također i sudskih rokova, koji se često u potpunosti zanemaruju. Ovdje je posebno dan naglasak na poboljšanju načina rada sudaca, ali ne samo njih, već i punomoćnika stranaka, sudskih vještaka i stečajnih listopada. Svi oni, uključujući i sam me stranke, moraju dati vlastiti doprinos u poboljšanju kvalitete sudskih postupaka u svakom pogledu. Dio aktivnosti u tom pravcu uključuje i provedbu slijedećih mjera i uputa:
1. Mjere za poštivanje rokova izrade i otpreme sudskih odluka i pisanih vještačkih nalaza i mišljenja
2. Dopune mjera za poštivanje rokova izrade i otpreme sudskih odluka i pisanih vještačkih nalaza i mišljenja
3. Upute za postupanje u stečajnim predmetima
4. Pripremljene su za skoru objavu i Upute za postupanje sudaca i sudskih vještaka
- Među istaknutim pozitivnim posljedicama ovih naših zajedničkih aktivnosti VTS RH i svih trgovačkih sudova, je poštivanje zakonskih rokova za izradu i otpremu sudksih odluka od strane svih sudaca i sudskih savjetnika  trgovačkih sudova ali i povećano poštivanje zadanih rokova od strane svih sudionika sudskih postupaka.
 

6. Postrožen nadzor nad pravilnošću i zakonitošću sadržaja odluka  

- U Odjelu za praćenje i proučavanje sudske prakse, postavljeni ponajbolji suci čija zadaća je u povećanoj mjeri u odnosu na raniju praksu,  pregledavati pravilnost i zakonitost sadržaja odluka prije njihove otpreme strankama.
- Posljedica takvog rada sudaca iz Odjela za praćenje i proučavanje sudske prakse, je za razliku od ranije prakse, znatan broj vraćanja prijepisa nacrta odluka na ispravak, dopunu ili izmjenu, o čemu se vodi detaljna evidencija.
- Pored velikog doprinosa sudaca i sudskih savjetnika novom načinu rada, druga važna posljedica ovakvog načina rada sudaca iz Odjela za praćenje i proučavanje sudske prakse, je povećana kvaliteta odluka VTS RH.


7. Angažirani lektori radi poboljšanja sadržaja odluka VTS RH kada je riječ o primjeni pravopisnih i gramatičkih pravila hrvatskog jezika

- Lektorima su dane na pregled mnoge odluke sudaca i sudskih savjetnika VTS RH. Rezultat je predavanje tijekom kojeg su nam lektori kroz primjere ukazali na najčešće pravopisne i gramatičke pogreške u pisanju u našim odlukama.
- Rezultat ove nove prakse je interna brošura u nastavcima nazvana – Lektorske intervencije u odlukama VTS RH. Do sada su objavljena četiri nastavka ovih lektorskih intervencija, koje su dostavljene svim trgovačkim sudovima, a na posebno traženje i mnogim drugim sudovima.
- Ovaj obiman i veoma važan posao, jasno ukazuje na potrebu angažiranja lektora u sudovima, posebno višim sudovima.


8. Ujednačavanje sudske prakse

- Počevši od broja 11., VTS RH izvatke iz svojih odluka objavljuje u novom formatu s tvrdim omotom, pod nazivom Izbor odluka VTS RH.
- Izbor odluka VTS RH poboljšan je i osuvremenjen u pogledu njegovog izgleda ali posebno u pogledu njegovog sadržaja i njegove preglednosti.
- Izbor odluka VTS RH izuzetan je izvor sudske prakse trgovačkih sudova i predstavlja izvrstan alat svim pravnicima praktičarima i teoretičarima, kao i svim drugima koji prate materiju trgovačkog prava.
- Izbor odluka VTS RH u elektronskom obliku dostupan je svima zainteresiranima preko web stranice VTS RH, čime se odluke VTS RH čine dostupnima širokoj javnosti.
- U tom pogledu ustrojena je suradnja s Hrvatskom odvjetničkom komorom, Hrvatskom javnobilježničkom komorom i s više stručnih pravnih časopisa, koji objavljuju sudsku praksu.
- Pri VTS RH osnovane su radne skupine (Odluka o osnivanju radnih skupina) za pojedina pravna područja:
a) Radna skupina građansko i ovršno pravo
b) Radna skupina za pravo trgovačkih društava i sudski registar
c) Radna skupina za stečajno pravo
d) radna skupina za pomorsko pravo
e) Radna skupina za pravo intelektualnog vlasništva
- U rad radnih skupina uključeni su predstavnici VTS RH, ali i sudaca svih prvostupanjskih trgovačkih sudova. Oni se redovno sastaju radi zauzimanja zajedničkih stavova i ujednačavanja sudske prakse.
- U rad Radne skupine za pomorsko pravo uključeni su eminentni pomorski pravni stručnjaci iz raznih područja društvenog života – članovi Hrvatskog udruženja za pomorsko pravo, što predstavlja jedinstveni slučaj suradnje sudstva, teorije i prakse.
- U rad drugih radnih skupina uključuju se po potrebi eminentni profesori iz tih pravnih područja.


9. Samoedukacija

- Provedene su dvije veoma uspješne psihološke edukacija sudaca VTS RH i predsjednika trgovačkih sudova, pod nazivom Komunikacijske i socijalne vještine u praksi trgovačkih sudova Hrvatske s temama:
a) vještine komuniciranja
b) vještine rješavanja sukoba
c) vještine rukovođenja
d) emocionalna inteligencija na poslu
Jedna od radionica na Savjetovanju trgovačkih sudaca u Zagrebu, u Hotelu International, u 2007., također je bila psihologijska, pod nazivom: "Vještine komunikacije u sudnici", prva radionica te vrste pripremljena za hrvatske suce. Obuhvatila je slijedeće teme:    
a) Vještina komuniciranja (značaj učinkovite komunikacije; zakoni komuniciranja; vrste komunikacije; verbalna i neverbalna komunikacija; načini neverbalnog komuniciranja;  komunikacijske vještine);
b) Vještina aktivnog slušanja (pravila vještine aktivnog slušanja; postignuća aktivnim slušanjem; procjena osobnih sposobnosti aktivnog slušanja; osobine dobrog i uspješnog slušatelja);
c) Vještina prepoznavanja i kontrole svojih emocija drugih u komunikaciji (što je emocionalna inteligencija; prepoznavanje emocija kod sebe i kod drugih; razumijevanje emocija; znanja o procesuiranju emocija; o pogreškama u zaključivanju; kontrola emocija; kontrola osobnih impulsa i smirivanje tuđih; komunikacija s agresivnom, impulzivnom,  tjeskobnom, ustrašenom, nepovjerljivom, alkoholiziranom, invalidnom strankom);
d) Vještina saslušavanja stranki i drugih sudionika (svjedoci, vještaci) u sudskom postupku (psihologija svjedočenja; otkrivanje prevara, laži, obmanjivanja; vjerodostojnost svjedočenja, izvori pogrešaka pri svjedočenju, kognitivni/spoznajni intervju, vještina postavljanja pitanja).
- Provedena uspješna interna edukacija O osnovama bankarskog poslovanja.
- VTS RH je iznimno povećao kvalitetu i izvedbu redovnih godišnjih savjetovanja trgovačkih sudova kao najvišeg stupnja samo-edukacije u trgovačkim sudovima, 4. i 5. prosinca 2006. u Hotelu Panorama u Zagrebu (Ocjena savjetovanja 2006) i 18. i 19. listopada 2007. u Hotelu International u Zagrebu (Program savjetovanja 2007).
- Za potrebe savjetovanja u 2007. izrađeni su posebni blokovi  i  mape kao dio novog vizualnog identiteta VTS RH.
-  IX. Savjetovanje trgovačkih sudaca održano je u vremenu od 13. do 15. studenoga 2008., u Hotelima Solaris, Hotel Ivan,  u Šibeniku, po prvi put u potpunoj i izvanrednoj suradnji s Pravosudnom akademijom. Održano je 12 stručnih radionica prema kriterijima Pravosudne akademije. Svaki predavač i svaki polaznik radionica, dobio je potvrdu Pravosudne akademije o sudjelovanju. Na ovaj način postignut je najviši oblik suradnje između sudova i Pravosudne akademije i po prvi put u njenoj povijesti, jedno savjetovanje je organizirano na ovaj način (Izvješće o provedbi IX. savjetovanja)
- U 2009. nastavljamo sa organiziranjem samoedukacije kroz ponavljanje pet najtraženijih radionica sa IX. Savjetovanja, koje će se organizirati za najveći broj sudaca trgovačkih sudova

­
10. Mirenje u VTS RH

- Tijekom Tjedna sudskih nagodbi u trgovačkim sudovima od 5. do 9. studenoga 2007. u VTS RH službeno je po prvi put u jednom drugostupanjskom sudu u Hrvatskoj, a i u mnogo širem području Europe, uvedeno MIRENJE kako dodatna usluga stranka, kao dodatna mogućnost izbora strankama oko načina rješenja njihovog spora (Vodič kroz postupak mirenja u VTS RH).
- Zadovoljstvo stranaka i njihovih punomoćnika postupcima mirenja provedenim u VTS RH iskazano je kroz njihove ocjene i mišljenja o tim postupcima objavljenim na web stranici suda www.vtsrh.hr (ocjene i mišljenja 150 zakonskih zastupnika i odvjetnika).
- Najzapaženije mišljenje glasi: „Mirenje mi je vratilo povjerenje u hrvatsko pravosuđe koje sam bio potpuno izgubio.“
- Radi razmjene znanja, iskustava i unapređenja zajedničkog rada,  u VTS RH održavaju se redovni sastanci izmiritelja s liste izmiritelja VTS RH, ali i izmiritelja s drugih sudova.
- Suci VTS RH u suradnji s Hrvatskom udrugom za mirenje, Trgovačkim sudom u Zagrebu, Ministarstvom pravosuđa RH i Pravosudnom  akademijom, sudjelovali su je u edukaciji sudaca o mirenju u osam općinskih sudova.
- Suci VTS RH u suradnji s Hrvatskom udrugom za mirenje, Trgovačkim sudom u Zagrebu, Ministarstvom pravosuđa RH i Pravosudnom  akademijom, u prosincu 2007. sudjelovali su u edukaciji 150 sudaca iz raznih sudova u Hrvatskoj.
- Rezultate iz postupaka mirenja u VTS RH moguće je pronaći na našoj web stranici (www.vtsrh.hr).


11. Materijalna stimulacija sudskih i viših sudskih savjetnika za dodatni rad

- Počevši od 1. travnja 2008., u VTS RH primjenjuje se uspješan sustav materijalne stimulacije sudskih savjetnika za dodatni radni doprinos i povećani broj riješenih spisa mimo onog predviđenog okvirnim mjerilima.
- Sudski savjetnici počevši od 1. travnja 2007. umjesto uobičajenih 25 predmeta, mjesečno rješavaju od 40 do 50 predmeta. Ove brojke jasno potvrđuju uspješnost ovog sustava. Dokaz njegove uspješnosti je podatak da je 10 sudskih savjetnika i 4 suca prvostupanjskih sudova privremeno raspoređeni u VTS RH u listopadu 2008. riješili zajedno 55% svih riješenih predmeta u tom mjesecu.12. Upravljanje spisima

- Primijenjen sustav različitih boja omota spisa radi lakšeg upravljanja spisima. Primjerice, hitni predmeti su u crvenoj boji; pomorski u plavoj, autorski u zelenoj, itd.
- Pored po zakonu hitnih predmeta, u crvene omote ulažu se i predmeti stariji od 15 godina, koji imaju apsolutnu prednost u rješavanju.
- Na omote spisa stavljaju se posebne pisane naljepnice za stare spise radi njihovog lakšeg uočavanja i razlikovanja - Stari spis! Svi spis stariji od 10 godina imaju prednost u rješavanju neovisno o vremenu njihovog zaprimanja u sud.
- Na spisima koristimo i druge naljepnice koji nas upućuju da se primjerice radi o: „remisornom“ spisu, spisu koji je vraćen iz evidencije, itd.


13. Rad sudaca VTS RH u vijeću

- Počevši od 21. kolovoza 2008. u primjeni su novi obrasci zapisnika o vijećanju (Zapisnik za suđenje u vijeću  i  Zapisnik za suđenje po sucu pojedincu), koji pored redovnih podataka, još sadrže i: naziv suda s kojeg dolazi predmet radi odlučivanja o žalbi, ime suca prvostupanjskog suda koji je odnio pobijanu odluku, imena odnosno tvrtke stranaka, njihova prebivališta odnosno sjedišta i imena punomoćnika stranaka.
- 21. kolovoza 2008. donesena je i Odluka o obveznoj primjeni jedinstvenog obrasca zapisnika o vijećanju i obvezi njegovog popunjavanja, prije i tijekom odlučivanja u vijeću.
- 15. rujna 2008. stupile su na snagu Upute o radu sudaca VTS RH u sjednici vijeća, kao takve jedinstvene u našim drugostupanjskim sudovima. Ovim uputama točno su utvrđena pravila postupanja te prava i obveze članova vijeća pri pripremi, raspravljanju, odlučivanju, izrađivanju i potpisivanju usvojenih odluka.
- 15. rujna 2008., svim predsjednicima vijeća podijeljene su nove i potpuno jednake knjige sjednica vijeća i jednaki omoti za čuvanje svih rješenja predsjednika suda o zamjeni odsutnog člana vijeća, koji čine sastavni dio knjige sjednice vijeća.  


14. Pregledi rada i nadzor nad radom prvostupanjskih sudova i sudaca

- VTS RH je počevši od početka 2007. produbio i produžio vrijeme i kvalitetu redovnih godišnjih pregleda rada sudaca u prvostupanjskim sudovima. Uobičajeno vrijeme takvih pregleda ranije je trajalo najduže dva dana, dok su 2007. godine suci VTS RH proveli su primjerice u pregledu rada Trgovačkog suda u Zagrebu, našeg najvećeg trgovačkog suda, ukupno 23 dana, Trgovačkog suda u Splitu devet dana, itd.
- Uočene nepravilnosti u radu i potreba za njihovim žurnim otklanjanjem, značajno su pripomogle usvajanju brojnih mjera za unapređenje rada, o kojima je u ovom pregledniku riječ.
- Ovisno o potrebi uvedena je nova praksa ad hoc pregleda rada sudaca u pojedinačnom predmetu. U 2008. izvršen je takav pregled u Trgovačkim sudovima u Šibeniku, Zagrebu i Splitu.
- Obujam i ozbiljnost uočenih nepravilnosti u radu trgovačkih sudova i namjera da se one u buduće u najvećoj mjeri izbjegnu, rezultirali su sa: 6 stegovnih postupaka protiv sudaca; prijedlogom smjene jednog predsjednika stečajnog odjela prvostupanjskog suda, prijedlogom prerasporeda određenog broja stečajnih predmeta drugim sucima; te brojnim mjerama i uputama o načinu postupanja u pojedinim vrstama predmeta, među kojima su najvažnije sljedeće:
a) Mjere za poštivanje rokova izrade i otpreme sudskih odluka i pisanih vještačkih nalaza i mišljenja
b) Dopune mjera za poštivanje rokova izrade i otpreme sudskih odluka i pisanih vještačkih nalaza i mišljenja
c) Upute za postupanje u stečajnim predmetima
d) Pripremljene su za skoru objavu i Upute za postupanje sudaca i sudskih vještaka
- U VTS RH se redovno održavaju sastanci predsjednika VTS RH s predsjednicima svih trgovačkih sudova radi zajedničkog odlučivanja o svim  potrebnim mjerama i aktivnostima, otklanjanju uočenih problema u radu i usvajanju zajedničkih smjernica za budući rad.
- VTS RH posjeduje sustav za praćenje pravovremenosti izrade i otpreme sudskih odluka u prvostupanjskim trgovačkim sudovima, koji u svakom trenutku omogućuje nadzor nad poštivanjem zakonskih rokova.


15. Povećan broj zaposlenih VTS RH

- Počevši od 1. srpnja 2008. VTS RH ima 29 sudaca, što ukupno predstavlja povećanje od 5 sudaca u odnosu na stanje od 8. ožujka 2006.
- Povećan je broj sudskih savjetnika.
- Povećan je broj službenika.
- VTS RH je prvi sud u zemlji koji je započeo s praksom angažiranja sudaca prvostupanjskih sudova za privremeni rad („ispomoć“). Ova praksa pokazala se izvrsnom, posebno kada je riječ o odabiru novih kandidata za suce VTS RH, koji se u posljednje vrijeme biraju samo iz njihovih redova te kada je riječ o izuzetnom radnom doprinosu ukupnim rezultatima suda, posebno danas, u vrijeme kada je teško dobiti povećanje broja sudaca. Na ovaj način na VTS RH je angažirano više od deset sudaca trgovačkih sudova, od kojih je njih petoro postalo sucima.


16. Uređenje radnog prostora

- Tijekom 2007. uređen je i opremljen ranije derutni podrumski prostor ulične zgrade, koji danas predstavlja reprezentativni radni prostor.
- U istoj godini u potpunosti je obojena unutrašnjost ulične zgrade VTS RH, uključujući i obnovu boje na drvenariji svih vrata i prozora.
- VTS RH je početkom 2008., Ministarstva pravosuđa predalo na korištenje i opremilo potpuno novi radni prostor – cijeli drugi kat dvorišne zgrade, čime je uvelike zadovoljena potreba za radnim prostorom u ovom sudu.


17. Nabavljena nova tehnička oprema
- više računala
- više monitora
- više pisača, od kojih 2 u boji
- 3 fotokopirna uređaja
- 6 klima uređaja 


18. Biblioteka VTS RH

- Po prvi put u povijesti VTS RH je uredio prostor za potrebe biblioteke, popunio ga stručnim knjigama i časopisima, uveo elektronski bibliotekarski sustav i odredio službenika za obavljanje poslova bibliotekara.
- Knjige i stručni časopisi iz biblioteke dostupni su svim sucima, sudskim u višim sudskim savjetnicima i službenicima.
- Biblioteka posjeduje oko tisuću stručnih knjiga i časopisa i redovno se popunjava prema raspoloživim sredstvima.


19. Omogućen izravan pristup podacima iz registara trgovačkih sudova

- VTS RH je početkom ljeta 2008. dobio sustav putem kojeg svaki sudac može izravno pristupiti u registre svih trgovačkih sudova i dobiti sve potrebne podatke. Ovaj alat značajno je ubrzao rad u sudu zbog izostanka potrebe za kontaktom s registrima prvostupanjskih sudova radi dobivanja takvih.


20. Transparentnost i dostupnost rada VTS RH građanima

- U suradnji sa Sudačkom mrežom izrađena je specijalizirana i u svijetu jedinstvena web stranica pod nazivom Web stečaj (preko www.vtsrh.hr odnosno stecaj.oglasi@vts.pravosudje.hr). Ovim izvrsnim alatom omogućeno široko oglašavanje svih prodaja imovine stečajnih dužnika vrijednosti preko 50.000,00 kn, omogućen je nadzor javnosti nad radom stečajnih upravitelja i stečajnih sudaca te dobivanje svih potrebnih podataka (o stečajnim postupcima u pojedinim sudovima, o stečajnim sucima, o stečajnim upraviteljima, stečajnom dužniku, o sudskoj praksi u stečajnim predmetima, o teoriji stečajnog prava, stečajnim propisima, o prodajama, o vrijednosti imovine, fotografijama imovine, procjenama imovine, itd).
- Aktiviran je prvi elektronski upisnik u hrvatskim sudovima pod nazivom Web-upisnik (www.vtsrh.hr) putem kojeg svaka stranka na brz i jednostavan način može saznati o stanju njenog predmeta.
- U suradnji sa Sudačkom mrežom pripremljen za predstavljanje i primjenu potpuno novi sustav javne objave i dostupnosti svih odluka VTS RH.
- Izrađena nova suvremena web stranica VTS RH. Stranica je (u kategoriji "vladine organizacije i državne institucije") nominirana među 100 najboljih web stranica u 2008. godini  (VIDI TOP 100). Nova web stranicu je u 6 mjeseci imala preko 60.000 posjeta.
- Iznimno je povećana brojnost raznih upita građana upućenih VTS RH putem elektronske pošte i web stranice. Odgovori na brojna pitanja uvelike pozitivno mijenjaju percepciju javnosti o zatvorenosti i nepristupačnosti sudova.
- VTS RH je u suradnji sa svim trgovačkim sudovima po prvi put u hrvatskim sudovima organizirao dvije uspješne akcije:
a. Dan otvorenih trgovačkih sudova 2007. Toga dana pozvani su svi građani slobodno posjetiti trgovačke sudove, obići njihove sudnice i druge radne prostore, upoznati se s radom sudaca  i sudskih službenika, postavljati pitanja sucima i službenicima. Cilj ove akcije bio je približiti sudove građanima, umanjiti postojeću barijeru između njih i sudova, upoznati ih s radom trgovačkih sudova i njihovoj ulozi u našem sudstvu i društvu, upoznati ih s njihovim osnovnim pravima u pojedinim sudskim postupcima i konačno, i konačno, pripomoći izmjeni negativne percepcije o sudovima. Tijekom dana otvorenih trgovačkih sudova u 2007., trgovačke sudove i VTS RH posjetilo je ukupno 1442 građanina.
b. Tjedan sudskih nagodbi u trgovačkim sudovima, 5. do 9. studenoga 2007. Polazeći od činjenice da se u hrvatskim sudovima od ukupnog broja riješenih predmeta sudskom nagodbom riješi najviše njih 3%, zaključili smo i ne ulazeći u razloge za to, kako se taj pravni institut, koji uz nagodbu u mirenju, predstavlja najpogodniji, najbrži i najjeftiniji način rješavanja sporova, zapravo i ne koristi. Stoga su u tom tjednu pozvane sve stranke i njihovi punomoćnici iskoristiti priliku da svoj spor preuzmu u svoje ruke i da ga riješe na miran način i na obostrano zadovoljstvo. Cilj je bio ovom akcijom upoznati prije svega stranke o postojanju takve mogućnosti i ujedno, upoznati ih s mogućnošću da one umjesto pasivne, preuzmu aktivnu ulogu u njihovom sporu, ne čekajući da umjesto njih njihov spor riješi netko drugi. U ovom tjednu u svim trgovačkim sudovima i VTS RH sklopljeno je ukupno 73 nagodbe.
- U pripremi i provedbi ovih dviju akcija, VTS RH je možda po prvi put u praksi hrvatskih sudova, angažirao PR agenciju za potrebe stručne promocije ovih dviju akcija kroz medije.
- Novi Dan otvorenih trgovačkih sudova određen je za 24. listopada 2008. Uz Dan otvorenih trgovačkih sudova, po prvi put u Hrvatskoj obilježit će se European Day of Civil Justice (detaljnije pogledajte ­OVDJE), kojeg svugdje u EU prate akcije ove vrste.
- Novi Tjedan nagodbi u trgovačkim sudovima određen je u vremenu od 27. do 31. listopada 2008.

 

21. Dizajniran je novi vizuani identite VTS RH

U svrhu predstavljanja VTS RH i njegovih sudaca i sudskih savjetnika, javnosti, izrađene su:
- nove posjetnice za suce i sudske savjetnike
- novi memorandumi
- nove omotnice
- nove mape
- novi blokovi
- novi dizajn zbirke odluka VTS RH
- čestitke
- kalendar
- Služba mirenja „obojena“ je posebnom žutom bojom (omoti spisa, kemijske, olovke, itd.).

*Napomena: dan je nalog svim trgovačkim sudovima izraditi vlastite kalendare, kako bi se izbjegao dojam pristranosti koji se može steći uslijed izlaganje kalendara pojedinih trgovačkih društava u sudnicama

U svrhu promoviranja Dana otvorenih trgovačkih sudova i Tjedna sudskih nagodbi u trgovačkim sudovima, angažirana je PR agencija radi promidžbenih aktivnost kroz medije te radi organizacije medijske konferencije.


22. Projekti u pripremi

- Sustav materijalne stimulacije sudaca za dodatni radni doprinos u rješavanju neriješenih predmeta (primjena ovisi o odluci Ministarstva pravosuđa RH)
- Sustav objave svih odluka VTS RH (bez anonimizacije) putem interneta zajedno s odgovarajućim odlukama prvostupanjskih trgovačkih sudova  -očekivano predstavljanje krajem siječnja 2009.(Slika1, Slika2)
- Sustav automatskog upravljanja spisima – Projekt E – spis (početkom 2009.)
- Uvođenje uspješnog Projekta E – tvrtka iz Trgovačkih sudova u Varaždinu, Osijeku, Splitu i Zadru u  sve trgovačke sudove (najkasnije do kraja 2009.)
- Izvršena je priprema za uvođenje sustava osobnog identifikacijskog broja u sudskim registrima svih trgovačkih sudova (počevši od 1. siječnja 2009.)
- Priručnik za pisanje sudskih odluka u prvostupanjskim sudovima
- Priručnik za pisanje sudskih odluka u drugostupanjskom sudu
- Upute za rada sudaca i sudskih vještaka


Mjere poduzete radi poboljšanja rada trgovačkih sudova23. Dostupnost trgovačkih sudova građanima

- Na vratima svih sudnica u svim trgovačkim sudovima ugrađene se  oglasne ploče A4 formata s pregledom ročišta za tekući dan, uz naznaku vremena početka ročišta i naziva stranaka.
- Više trgovačkih sudova objavljuje popis s vremenom početka ročišta u pojedinim predmetima na njihovim internet stranicama, do kraja godine su obvezani to ostvariti svi trgovački sudovi.
- Svi prvostupanjski trgovački sudovi dostavljaju svoje odluke VTS RH i u elektronskom formatu radi njihovog automatskog slanja u novi sustav za javnu objavu svih odluka.
- U svim trgovačkim sudovima usvojen Jedinstven plan rješavanja najstarijih predmeta  u suradnji s VSRH.
- U svim trgovačkim sudovima zajednički su usvojene Mjere za poštivanje zakonskih rokova za izradu i otpremu sudskih odluka. Zato svi suci trgovačkih sudova beziznimno izrađuju i otpremaju svoje odluke u zakonskim rokovima.
- Trgovački sudovi u Splitu i Zagrebu su pored Općinskog suda u Puli, prvi sudovi u zemlji u kojima je Ministarstvo pravosuđa RH instaliralo novi elektronski sustav upravljanja spisima, koji će se u bliskoj budućnosti instalirati u sve sudove u zemlji.
- U Trgovačkom sudu u Varaždinu, uspješno je okončan projekt E-spis, registracije trgovačkih društava elektronskim putem bez potrebe za osobnom nazočnosti u sudu, koji je potom instaliran u svim prvostupanjskim trgovačkim sudovima.
- Trgovački sudovi u Zagrebu, Sisku i Bjelovaru, konačno su prestali povjeravati ovrhu općinskim sudovima i preuzeli njenu provedbu u cijelosti, što je značajno povećalo njihovu efikasnost u tim predmetima. Svi ostali trgovački sudovi postupit će na jednak način do kraja 2008.
- Sudski registri trgovačkih sudova već duže vrijeme mogu se svrstati među najefikasnije i najbrže na svijetu.


24. Mirenje

- Trgovački sud u Zagrebu prvi je sud u zemlju koji je uveo projekt mirenja, koji je ujedno najuspješniji projekt te vrste u zemlji.
- Počevši od svibnja 2008. mirenje je uvedeno u još pet trgovačkih sudova u Pazinu, Rijeci, Varaždinu, Bjelovaru i Osijeku
- Suci Trgovačkog suda u Zagrebu i VTS RH sudjelovali su u edukaciji sudaca osam općinskih sudova o mirenju.


25. Suradnja sa sudionicima sudskih postupaka u trgovačkim sudovima

- Svi trgovački sudovi redovno tijekom godine održavaju sastanke sa stečajnim upraviteljima i sudskim vještacima radi raspravljanja o zajedničkim temama i unapređenju zajedničkog rada.
- Više trgovačkih sudova uspostavilo je suradnju s općinskim sudovima na svom području radi međusobne uzajamne edukacije, s jedne strane o zemljišno knjižnom pravu, s druge strane o stečajnom i registarskom pravu, u dijelu u kojima se poslovi iz njihove nadležnosti preklapaju po tim pravnim pitanjima.
- Više trgovačkih sudova uspostavilo je suradnju s Općinskim državnim odvjetništvima na njihovom području – Građanskim upravnim odjelom, radi praćenja stečajnih postupaka.
- Radi jedinstvenog postupanja u svim trgovačkim sudovima izrađene su: Upute za postupanje u parničnim predmetima, Upute za postupanje u stečajnim predmetima, a u pripremi su Upute za postupanje sudaca i sudskih vještaka.
- Uveden je nadzor nad poštivanjem sudskih rokova danih sudskim vještacima za izradu i dostavu pisanih nalaza i mišljenja.
- Uveden je sustav nadzora nad poštivanjem zakonskih rokova za izradu i otpremu sudskih odluka uz pomoć kojeg je u VTS RH u svakom trenutku moguće utvrditi njihovo eventualno nepoštivanje po pojedinom sucu.


26. Transparentnost rada trgovačkih sudova i njihova dostupnost građanima i cjelokupnoj javnosti

- Trgovački sudovi su prvi sudovi u zemlji koji su se u potpunosti otvorili javnosti pa je tako u 2007. po prvi put organiziran Dan otvorenih trgovačkih sudova, kojom prilikom su trgovačke sudove posjetili brojni građani, obišli njihove prostorije, razgovarali sa sucima i službenicima, postavljali razna pitanja i dobili odgovore, itd.
- Trgovački sudovi su prvi u zemlji u 2007. organizirali Tjedan sudskih nagodbi u trgovačkim sudovima, tijekom kojeg su sve stranke i njihovi punomoćnici pozvani iskoristiti mogućnost rješavanja njihovog spora na miran način – sudskom nagodbom (ovaj institut je gotovo zanemaren u hrvatskom sudstvu jer se godišnje manje od 3% svih predmeta riješi nagodbom). Ove godine očekujemo veći uspjeh.
- Izrađene su brošure za građane:
a) Vodič kroz parnični postupak
b) Vodič kroz ovršni postupak
c) Vodič kroz stečajni postupak
d) Vodič kroz sudski registar
e) Trgovački sudovi izbliza
Brošure su namijenjene građanima i strankama nevičnim pravu, a služe da ih upoznaju s osnovama svih navedenih postupaka te o njihovim pravima i obvezama u tim postupcima.


27. Samoedukacija ­

- Pored redovnih savjetovanja sudaca trgovačkih sudova, u trgovačkim sudovima organiziraju se brojne radionice o različitim područjima prava. U tome prednjači naš najveći trgovački sud, Trgovački sud u Zagrebu, koji nazočnost u ovim radionicama omogućuje ne samo svojim sucima i sudskim savjetnicima i ne samo sucima i sudskim savjetnicima svih drugih trgovačkih sudova, već i drugim korisnicima njegovih usluga: odvjetnicIma, javnim bilježnicima, stečajnim upraviteljima, sudskim vještacima, itd.


28. Prerspored predmeta s Trgovačkog suda u Zagrebu na druge trgovačke sudove

- U suradnji s predsjednikom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, gospodinom Brankom Hrvatinom, odlučeno je unekoliko rasteretiti od predmeta naš najveći trgovački sud, Trgovački sud u Zagrebu, i preraspoerditi njegovih 800 predmeta Trgovačkim sudovima u Karlovcu, Varaždinu i Bjelovaru.

Cilj ovog prerasporeda predmeta je:
- rasteretiti Trgovački sud u Zagrebu,
- omogućiti sucima Trgovačkog suda u Zagrebu pojačani rad u starijim predmetima,
- zaposliti suce trgovačke sudova u neposrednoj blizini Zagreba, kod kojih je ukupni broj predmeta, posebno parničnih, znatno opao,
- osigurati strankama pružanje zatražene sudske zaštite u što kraćem roku.


29. Mjere i upute prihvaćene na sastanku predsjednika svih trgovačkih sudova i predsjednika VTS RH od 5. lipnja 2008. (detaljnije pogledajte OVDJE)

- svi trgovački sudovi će svoje odluke protiv kojih je podnesena žalba dostavljati VTS RH i u elektronskom formatu, elektronskom poštom i na CD ili DVD mediju, za potrebe njihove javne objave na internetu u prilogu odgovarajuće odluke VTS RH
- svi trgovački sudovi koji to još nisu učinili, organizirat će objavu podataka o zakazanim ročištima na svojim web stranicama
- svom sudskim vještacima s područja nadležnosti pojedinog trgovačkog suda, osigurati uvjete za jednaku tržišnu utakmicu
- ujednačiti visinu naknada i nagrade za rad sudskih vještaka u predmetima iste ili slične vrste i složenosti, a sve sukladno Pravilniku za sudske vještake
- preuzimanje provedbe ovrhe nad svim odlukama trgovačkih sudova, od općinskih sudova
- provedena je edukacija sudskih ovršitelja određenih za obavljanje tih poslova u svim trgovačkim sudovima
- izvršiti pripreme za uvođenje mirenja u Trgovački sud u Splitu
- svi predsjednici sudova dužni su svaki preraspored predmeta s jednog na drugog suca vršiti na temelju posebnog rješenja uz navođenje razloga za takav raspored
- svi suci trgovačkih sudova dužni su u rješenju o odgađanju ročišta navesti razloge za odgađanje i u pravilu istodobno odrediti vrijeme novog ročišta (napustiti praksu odgađanja ročišta na neodređeno vrijeme)
- u trgovačkim sudovima (Rijeka, Split, Zagreb, Osijek) u kojima se odlučuje o postupcima osiguranja na brodovima, uvest će se dežurstvo u vrijeme u kojem sudovi ne rade, prije svega u vrijeme ljetne sezone na moru. Dežurstvo se odnosi na suca i službenika.


Pridruženi dokumenti

Novosti

29.12.
2017.

Priopćenje za javnost predsjednika svih prvostupanjskih...

Radi objektivnog informiranja javnosti o načinu imenovanja stečajnih upravitelja predsjednici svih prvostupanjskih trgovačkih sudova...Više...

26.10.
2017.

Održano savjetovanje sudaca i sudskih savjetnika...

Visoki trgovački sud RH u suradnji s Pravosudnom akademijom, Europskom bankom za obnovu i razvoj i International Development Law...Više...

ARHIVA NOVOSTI
Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr