Obvezno pravo

 • bankarska garancija - 110, 117, 118, 120, 121
 • bankarska garancija «bez prigovora» - 123
 • bankarska garancija «na prvi poziv» odnosno «bez prigovora» - 119
 • bankarska garancija - obveze banke u slučaju stečaja glavnog dužnika - 116
 • bankarska garancija - opseg odgovornosti banke - 111
 • bitna zabluda - 8
 • cesija - obavještavanje dužnika - 63, 65
 • cesija - potraživanja koja se mogu ustupiti ugovorom - 62
 • cijena kao bitan sastojak ugovora o prodaji - 74
 • gubitak ili oštećenje pošiljke - 95
 • isporuka manje količine od ugovorene - 79
 • ispunjenje novčane obveze - 45
 • izjava volje - 2
 • izjava volje konkludentnim radnjama - 1
 • izvršenje ugovora kojem nedostaje propisani oblik - 11
 • jamstvo - stečaj glavnog dužnika - 112
 • kamata na kamatu - 36, 37
 • komision - 100, 103
 • komision - dekledere - 103
 • međusobna potraživanja iz prometa roba i usluga - 57
 • najveća dopuštena kamatna stopa - 33
 • naknada nematerijalne štete zbog povrede poslovnog ugleda poduzeća - 30
 • ništav ugovor - 15
 • ništavost ugovora - 7
 • nezavisnost akreditiva od drugog posla - 115
 • novacija (obnova) - 53
 • obveze komisionara - čuvanje i osiguranje - 101
 • obveza plaćanja naknade za prijevoz - 92
 • obveza primatelja da isplati naknadu za prijevoz - 93
 • odgovornost cedenta (ustupitelja) za postojanje i naplativost potraživanja - 67
 • odgovornost izvođača i projektanta za solidnost građevina - 91
 • odgovornost komisionara - 98, 99
 • odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke stvari - 76
 • odgovornost za nedostatka - prava naručitelja - 85
 • odgovornost za solidnost građevine - 90
 • odgovornost za štetu od opasne stvari - 28
 • odnosi primaoca i dužnika - 66
 • odstupanje od projekta - 86, 88
 • opći uvjeti poslovanja - 27
 • opoziv ovlaštenja danog upućeniku - 113
 • opća ponuda - 4
 • opseg ovlaštenja punomoćnika - 13
 • osiguranikova prava u slučaju ugovaranja automobilskog kaska «svi rizici» - 105
 • osoba ovlaštena primiti ispunjenje obveze - 40
 • otežano ispunjenje ugovora zbog promijenjenih okolnosti - 25
 • pobojni ugovor - tko može zahtijevati poništenje - 16
 • pobojnost ugovora - 17
 • poništenje ugovora - 18
 • poslovodstvo bez naloga - 32
 • posljedica neisplate premije - 107
 • potvrda garancije - supergarancija - 122
 • prava izvođača na razliku u cijeni - 89
 • prava kupca - 78
 • pravo kupca na raskid ugovora zbog materijalnih nedostataka stvari - gubitak prava da se raskine ugovor - 77
 • pravo vjerovnika na zateznu kamatu - 34
 • predaja stvari - vrijeme i mjesto predaje - 75
 • predugovor - 6
 • pregovori - 3
 • prekid zastarijevanja - 58, 59
 • prekid zastarijevanja - odbacivanje tužbe zbog nenadležnosti - 60
 • prekluzija i zastara kod ugovora o građenju - 83
 • prekomjerno oštećenje - 9, 26
 • prelazak rizika - 73
 • prestanak obveze multilateralnom kompenzacijom - 51
 • prestanak obveze prijebojem - 48
 • pretpostavka uzročnosti - 29
 • preuzimanje duga - 70
 • prijeboj - pretpostavke - 49
 • prijeboj - prigovor prijeboja i prigovor zbog prebijanja - 50
 • prijeboj - zastarjelo potraživanje - 52
 • pristupanje dugu - 72
 • prodajni nalog - 813
 • prodajni nalog - kad se smatra da je nalogodavac kupio stvar - 82
 • raskid fiksnog pravnog posla - 21
 • raskid ugovora bez ostavljanja naknadnog roka - 23
 • raskid ugovora o djelu - 20
 • raskid ugovora radi neispunjenja - 19
 • raskid ugovora zbog neispunjenja - 22
 • raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti - 24
 • razlika između alternativne i fakultativne obveze - 61, 65
 • sastavljanje isprave - 10
 • sklapanje ugovora od strane neovlaštene osobe - 12
 • stjecanje bez osnove - 31
 • šutnja ponuđenog - 5
 • trajanje osiguranja - 108
 • tumačenje ugovora - 14
 • učinak pobijanja - 38
 • ugovor o građenju - naknadni radovi - 87
 • ugovor o komisionu - 97
 • ugovor o nagodbi i ustup tražbine - 64
 • ugovor o osiguranju - oblik - 106
 • ugovor o osiguranju - obveza osiguratelja - 104
 • ugovor o ostavi - 96
 • ugovor o prijevozu robe - 94
 • ugovor o pristupanju dugu - 71
 • ugovor o prodaji - mjesto i vrijeme plaćanja cijene - 80
 • upuživanje (asignacija) - 114
 • uračunavanje ispunjenja - 42, 43
 • uračunavanje kamata - 44
 • uračunavanje kamata i troškova - 41
 • ustupanje radi naplaćivanja - 69
 • ustupanje umjesto ispunjenja - 68
 • uvjeti pobijanja - 39
 • vidljivi nedostaci - obavještavanje izvođača - 84
 • višestruko i dvostruko osiguranje - 109
 • zakašnjenje dužnika - 46, 47
 • zastara međusobnih potraživanja iz ugovora o prometu robe i usluga - 563
 • zastara sporednih potraživanja - 55
 • zastara zahtjeva za isplatu kamata - 54
 • zatezna kamata - metoda obračuna - 35

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr