Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 305. stavak 2.

Sud može na prijedlog protivnika osiguranja obustaviti postupak i uki­-nuti provedene radnje, ako su se kasnije promijenile okolnosti tako da privremena mjera više nije potrebna.

 

Izdavanje akceptnog naloga od strane protivnika osiguranja za čiju na­platu nema pokrića na računu nije valjan razlog za obustavu postupka po izdanoj privremenoj mjeri i ukidanje provedenih radnji.

 

"Protivnik osiguranja, naime osporava valjanost odredene privremene mje-­re ističući da je izdao tri akceptna naloga, te da su na taj način potraživanja predlagatelja u cijelosti osigurana, odnosno da umjesto određene privre­-mene mjere postoji valjano osiguranje od strane protivnika osiguranja da će predlagatelj osiguranja, ukoliko uspije u parnici moći naplatiti svoje po-­traživanje. Već u momentu izdavanja akceptnog naloga predlagatelja znao je da su takvi akceptni nalozi bez pokrića, jer iz obrasca bon 2 proizlazi da je sa danom 30. rujna 1996. godine stanje sredstava na računu na dan sastavljanja obrasca iznosilo tek 1.096,00 kn, a da je prosječno stanje sred­s-tava na računu protivnika osiguranja u prethodnih 30 dana, dakle tijekom cijelog rujna bilo 11.872,00 kn. Čak ukupni iznos primitka u korist računa protivnika osiguranja u proteklih 30 dana iznosi svega 174.954,00 kn. Da­-kle, izdavanjem akceptnih naloga protivnik osiguranja pod 2. nije dao va­-Ijano osiguranje, a tomu je još nakon izdavanja akceptnih naloga i dostave jednog od akceptnog naloga na naplatu kod Zavoda za platni promet isho­-dio kod Trgovačkog suda u Z. privremenu mjeru zabrane naplate po predlagateljevim akceptnim nalozima. Zato po ocjeni ovoga suda nisu is­punjeni uvjeti iz odredbe čl. 305. st. 2. Ovršnog zakona (za obustavu po­stupka i ukidanje već provedenih radnji u postupku osiguranja, jer pro-tivnik osiguranja nije dao valjano osiguranje da će se predlagatelj osiguranja­moći naplatiti odnosno da su ispunjeni uvjeti za ukidanje određene pri-­vremene mjere. Također se sud pogrešno pozvao na odredbu čl. 305. st. 2. Ovršnog zakona ocijenivši da ima uvjeta za ukidanje provedene radnje, jer da su se okolnosti zbog kojih je mjera određena kasnije promijenile tako da mjera više nije potrebna. Okolnosti koje su nastupile nakon od­-ređivanja privremene mjere, upravo ukazuju na namjeru protustranke osi­-guranja da spriječi naplatu."

VTS RH Pž-2487/96 od 15. listopada 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr