Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 298.

Sud može odrediti privremenu mjeru radi osiguranja nenovčanog po­traživanja, ako predlagatelj osiguranja učini vjerojatnim postojanje svo­je tražbine, te ako učini vjerojatnim da je mjera potrebna da bi se spri­-ječio nastanak nenadoknadive štete.

 

"Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je da se određuje privremena mjera zapljene svih zatečenih boca, ambalaže i medaljona sa robnim žigovima predlagatelja osiguranja "V." koje su neovlašteno proizveli I., II. i III. pro-­tivnici osiguranja kao i zapljena kalupa i drugih alata koji I., II. i III. protivnici osiguranja koriste za proizvodnju boca, kartonske ambalaže i medaljona sa robnim žigovima predlagatelja osiguranja. Nadalje, zabranjena je protivnici­ma osiguranja pod I., II. i III. svaka daljnja proizvodnja otuđenje ili prodaja odnosno stavljanje u promet boca, kartonskih ambalaža, medaljona sa rob­-nim žigovima predlagatelja osiguranja, te je naloženo povlačenje s tržišta svih zatečenih količina boca, kartonske ambalaže i medaljona sa neovlašte-­no korištenim robnim žigom predlagatelja osiguranja - A. votke.

 

Protiv navedenog rješenja žalbu je podnio protivnik osiguranja pod I. koji navodi da je ugovor o proizvodnji staklenih boca sklopio s mađarskom firmom "L. K." iz Kecskemeta, te da nije imao saznanja da je zaštićena boca a ne finalni proizvod.

 

Žalba protivnika osiguranja pod I. nije osnovana.

 

Glede žalbe protivnika osiguranja pod I., ispravno predlagatelj osiguranja u odgovoru na žalbu navodi sukladno navedenoj odredbi čl. 10. st. 1. Zako-­na o izmjenarna i dopunama Zakona o zaštiti izuma, tehničkog unapre-­đenja i znakova razlikovanja (Narodne novine br. 19/92) sva prava indu­s-trijskog vlasništva koja su priznata odlukom Saveznog zavoda za patente do 8. listopada 1991. važe i dalje na teritoriju Republike Hrvatske, sve do isteka vremena njihovog važenja. Prema odredbi čl. 12 istog zakona, stra­-nim fizičkim i pravnim osobama priznaju se na teritoriju Republike Hrvat-­ske sva prava. koja proizlaze iz međunarodnih konvencija i sporazuma s područja industrijskog vlasništva, što ih je ratificirala SFRJ do 8. listopada 1991. godine. Protivnik osiguranja morao je znati da je finalni proizvod, kao i staklena ambalaža zaštićena u Republic Hrvatskoj, te ga ne opravda­-va neznanje prilikom proizvodnje staklenih boca, za koje je predlagatelj osiguranja osigurao zaštitu kod nadležnih organa. Ovaj sud prihvaća razlo­-ge prvostupanjskog rješenja za odredivanje privremene mjere suglasno o­d-redbi članka 298. Ovršnog zakona."

VTS RH Pž-107/97 od 23. rujna 1997.
mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr