Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) Članak 265.- 268. /sada čl. 296.-299. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

Pretpostavka za izdavanje privremene mjere jeste potraživanje čije se osigu­ranje zahtijeva njezinim izdavanjem. U parnici, u kojoj tužitelj zahtijeva da sud svojom odlukom utvrdi da je ugovor raskinut, bez isticanja bilo kakvog kondemnatornog zahtjeva, ne pastoji potraživanje koje bi se trebalo osigu­rati predloženam privremenom mjerom.

 

"Iz kopije tužbe koju je predlagatelj priložio u spis vidi se da predlaga­telj u toj tužbi protiv sadašnjeg predloženika kao tuženika postavlja slijedeći zahtjev: "utvrđuje se da je ugovor sklopljen izrnecđu stranaka o prodaji 30.000 litara jestivog ulja ras,kinut." Radi se dakle o tužbi na utvrđenje, u kojoj tuži­telj traži da sud samo utvrdi postojanje odnosno nepostojanje kakva prava ili pravnog odnosa (č1. 187. ZPP-a). Presuda kojom se udovoljava ovakvom zahtjevu ima deklaratorni značaj, te tuženika ne obvezuje na činjenje odno­sno nečinjenje, pa tužitelj, odnosno u ovom postupku predlagatelj temeljem takve pravomoćne presude ne može od protustranke ostvarivati ni novčani a ni nenovčani zahtjev. Privremenom mjerom može se tražiti osiguranje nov­čanog potraživanja (čl. 265. i 266. ZIP), odnosno osiguranje nenovčanog po­traživanja (čI. 267. i 268. ZIP-a). Predlagatelj bi u navedenoj parnici ostva­rivao nenovčano potraživanje, da je u tužbenom zahtjevu, pored postavlje­nog zahtjeva, zatražio još i trajnu zabranu protustranci da se naplati po na­vedena tri sporna akceptna naloga. Međutim takvog zahtjeva u tužbi nema, pa stoga doista nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje privremene mjere u smislu odredaba čl. 265. do 268. ZIP-a, koji se primjenjuje kao republički zakon te­meljem Zakona o preuzimanju Zakona o izvršnom postupku (NN 53/91)."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-74/92 od 4. veljače 1992.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr