Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03)Članak 293.

O prijedlogu za određivanje privremene mjere predlagatelj osiguranja mora istaknuti zahtjev u kojem će točno označiti tražbinu čije osiguranje traži, odrediti kakvu mjeru traži kao i vrijeme njezina trajanja, te kada je to potrebno sredstva osiguranja kojima će se ta mjera prisilno ostva­-riti, te predmet osiguranja, uz odgovarajuću primjenu pravila Ovršnog zakona o sredstvima i predmetu ovrhe.

 

Članu uprave društva nije moguće privremenom mjerom oduzeti ovla­s-ti da zastupa društvo, a član uprave društva ne može osnovano zahti­-jevati naknadu štete od društva, koju je počinila uprava društva.

 

"Rješenjem broj od 2. veljače 1998. Trgovački sud u Z. zabranjuje protivniku osiguranja B.B. članu uprave društva "C" d.o.o. Zagreb, da otu­-đuje i opterećuje imovinu tog trgovačkog društva.

 

Protiv tog rješenja protivnici osiguranja izjavili su žalbu.

 

Žalba je osnovana.

 

Predlagatelj osiguranja nije odredio tražbinu čije osiguranje traži.

 

Predlagatelj osiguranja je doduše naveo u prijedlogu "šteta koju je u po­sljednju godinu dana svojim radnjama ovršenik napravio iznosi 5.000.000,00 kn". Iz toga je posve nejasno, koji "ovršenik" (jer je predla-­gatelj označio dva ovršenika ispravno protivnika osiguranja), je počinio šte­-tu i kome je počinio štetu.

 

Prema čl. 430. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/92) članovi uprave koji povrijede svoje obveze odgovaraju društvu za štetu kao solidarni dužnici. Stoga bi se trgovačko društvo "C."d.o.o. Za­greb trebalo nalaziti u ulozi predlagatelja osiguranja, a B.B. i J.B. u ulozi protivnika osiguranja (oba ili samo jedan od njih jer su solidarni dužnici kada je u pitanju naknada štete prema društvu).

 

Očito je da predlagatelj osiguranja J. B. ne može po toj osnovi imati traž­-binu prema društvu. Bilo bi apsurdno da član uprave zahtijeva naknadu štete od društva, a koju je štetu počinila uprava.

 

U obrazloženju se citiraju odredbe čl. 431. u svezi sa čl. 249. ZTD, čl. 422. st. 4. i čl. 430. st. 4. ZTD, mada je nejasno kako bi iz ovih odredbi proizla-­ilo da su ispunjene pretpostavke za određivanje privremene mjere, po­sebno da predlagatelj osiguranja (J. B.) ima neku tražbinu.

 

Društvo zastupa uprava (čl. 426. st. 1. ZTD), a u konkretnom slučaju u sudskom registru je upisano da svaki od članova zastupa društvo pojedi­-načno i samostalno (list 9). Eventualna ograničenja ovlasti za zastupanje bez pravnog učinka su prema trećima (čl. 427. st. 2. ZTD). Članu uprave stoga nije moguće privremenom mjerom oduzeti ovlast da zastupa društvo. Očito je među članovima uprave nastao takav odnos koji nije moguće razri­-ješiti ovakvom privremenom mjerom. Jedan član uprave ne može ishoditi privremenu mjeru kojom se drugom članu uprave oduzima pravo zastu­-panja i time tu ovlast zadržati isključivo za sebe.

 

Valjalo je stoga pobijano rješenje ukinuti i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovni postupak.

 

U nastavku postupka prvostupanjski sud će rješenjem temeljem čl. 109. ZPP-a u svezi sa č1.19. st. 1. OZ-a pozvati predlagatelja osiguranja da ispra­vi i dopuni svoj prijedlog za osiguranje određivanjem privremene mjere. Naime u prijedlogu za određivanje mjere predlagatelj osiguranja mora ista­-ći zahtjev u kojem će točno označiti tražbinu čije osiguranje traži, odrediti kakvu mjeru traži i vrijeme njezina trajanja, te kada je to potrebno, sreds-­tva osiguranja kojima će se privremena mjera prisilno ostvariti, te predmet osiguranja, uz odgovarajuću primjenu pravila Ovršnog zakona o sredstvi­-ma i predmetu ovrhe. U prijedlogu se moraju navesti činjenice na kojima se temelji zahtjev za određivanje privremene mjere, te predložiti dokaze kojima se ti navodi potkrijepljuju. Predlagatelj osiguranja dužan je te doka­-ze, po mogućnosti, priložiti uz prijedlog (čl. 293. st. 2.OZ)."

VTS RH, Pž-1007/98 od 7. travnja 1998. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr