Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) Članak 253. i 256. /sada čl. 284. i 287. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

Sud nije ovlašten po službenoj dužnosti odrediti kao mjeru osiguranja pri­vremenu mjeru kada utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje prethodne mjere koju predlaže vjerovnik.

 

"Vjerovnik je kao mjeru osiguranja za svoje novčano potraživanje pred­ložio izdavanje prethodne mjere, što je određeno naveo u podnesku od 11. XI. 1993. godine. Ovaj prijedlog vjerovnik nije izmijenio do donošenja po­bijanog rješenja, te je netočna njegova tvrdnja da je to učinio podneskom od 12. XI. 1993. Vjerovnik je istovremeno sa žalbom podneskom od 29. XI. 1993. predložio da se njegov prijedlog za izdavanje prethodne mjere pre­inači u prijedlog za izdavanje privremene mjere.

 

Kako je prema tome prijedlog za osiguranje bio izričito naveden na iz­danje prethodne mjere, a koji nije izmijenjen do donošenja pobijanog rje­šenja, pravilno je sud prvog stupnja procjenjivao prijedlog prema uvjetima za donošenje prethodne mjere, tj. utvrdivao da li postoje uvjeti iz čl. 253. ZIP-a.

 

Prema odredbi citiranog članka prethodna mjera odreduje se na osnovu domaće odluke koja glasi na novčana potraživanja, a nije postala pravo­moćna ili nije postala izvršna, ako vjerovnik učini vjerojatnim opasnost da bi se bez tog osiguranja sprijačilo ili znatno otežalo ostvarivanje potraži­vanja. Nedvojbeno je da tužitelj ne raspolaže s domaćom odlukom ili na­godbom, koja je izjednačena s odlukom. Prema tome sud prvog stupnja pra­vilno je primjenio materijalno pravo odbivši zahtjev vjerovnika za izda­vanje prethodne mjere.

 

Napominje se da se ne radi o omašci vjerovnika, budući da se i pret­hodnom mjerom, prema odredbi čl. 265. st. 1. toč. 3., može izdati zabrana orga­nizaciji koja obavlja poslove platnog prometa da dužniku ili trećoj osobi po nalogu dužnika isplati s njegovog računa novčani iznos za koji je određena prethodna mjera, a to je upravo bio sadržaj prijedloga vjerovnika za izdanje mjere osiguranja.

 

Sud prvog stupnja nije bio ovlašten da po službenoj dužnosti, u postupku osiguranja, mijenja zahtjev predlagatelja, pa da umjesto zahtjevane pret­hodne mjere utvrđuje da li postoje uvjeti možda za izdavanje nekog drugog sredstva osiguranja."

VTS RH, Pž-626/94 od 8. ožuj­ka 1994. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr