Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) Članak 251c. i 265. /sada čl. 263. i 296. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

Založno pravo zasnovano sporazumom stranaka u sudskom postupku djeluje prema svima, pa tako i prema kupcu. Stoga vjerovnik za potraživanje koje ima prema prodavatelju (koje je osigurao založnim pravom) ne može ishoditi privremenu mjeru glede stvari kupca koji nije njegov dužnik.

 

"Pobijanim rješenjem odbijen je dužnikov prigovor protiv rješenja o privremenoj mjeri od 7. lipnja 1994. uz obrazloženje da prigovorom nisu dovedeni u pitanje razlozi zbog kojih je privremena mjera donesena.

 

Protiv ovoga rješenja žalbu je podnio dužnik.U žalbi ističe da je tuženik kupio stvar od poduzeća "S", ne znajući da bi na njima postojalo založno pravo. Ističe da ne postoji nikakav pravni odnos između vjerovnika i dužnika, nego se radi o odnosu između vjerovnika i poduzeća "S", te da nije bilo nikakva razloga za izdanje privremene mjere, jer vjerovnik za svoje osiguranje protiv svojeg dužnika "S" ima hipoteku na njegovim nekretninama.Predlaže da se pobijana privremena mjera stavi izvan snage.

 

Žalba je osnovana.

 

Radi određivanja privremene mjere za osiguranje novčanog potraživanja moraju biti ispunjeni uvjeti određeni čl. 265. Zakona o izvršnom postupku (NN, broj 53/91).

 

Prema odredbama navedenoga članka, privremena mjera za osiguranje novčanog potraživanja može se odrediti ako vjerovnik učini vjerojatnim postojanje potraživanja i opasnost da će bez takve mjere dužnik spriječiti ili znatno otežati naplatu potraživanja tako što će svoju imovinu odnosno svoja sredstva otuđiti, prikriti ili na drugi način raspolagati njima.

 

Prema mišljenju ovoga suda, ni jedan od ovih uvjeta nije ostvaren za izdavanje-privremene mjere.

 

U postupku je utvrđeno da se tužitelj nalazi u obveznom odnosu s poduzećem "S", tj. prema njemu ima potraživanje u iznosu od protuvrijednosti 500.000 DEM, a na temelju ugovora o deviznoj bankarskoj garanciji. Prema tome dužnik osnovano ističe da nije u nikakvu pravnom odnosu s vjerovnikom, nego da vjerovnik ima potraživanje prema svojem dužniku poduzeću "S".

 

Prema mišljenju ovog suda, takav odnos nije nastao ni time što je tužitelj podnio protiv dužnika tužbu radi raskida ugovora sklopljenog između dužnika i poduzeća "S" za kupnju vozila, jer se radi o tužbi za utvrđenje.

 

Nije bilo uvjeta za određivanje privremene mjere, budući da tužitelj kao vjerovnik ima založno pravo na pokretninama, a na temelju rješenja i popisa Općinskog suda u B. broj I-514/93 od 25. ožujka 1993. Naime, sporazumom od toga datuma utvrđeno je potraživanje tužitelja kao vjerovnika iz osnova devizne bankarske garancije prema poduzeću "S" do vrijednosti od 500.000 DEM. Rješenjem suda određeno je osiguranje potraživanja vjerovnika prema poduzeću "S"popisom pokretnih stvari dužnika, određenih vozila navedenih u rješenju od 1. do 9. među kojima su i vozila, za koje se traži izdanje privremene mjere. Na taj način vjerovnik je osigurao svoje potraživanje založnim pravom na pokretninama, a prema odredbi čl. 251 c. preuzetog Zakona o izvršnom postupku (53/91, 91/92). Vjerovnik je citiranim sporazumom u sudskom zapisniku od 25. ožujka 1993. stekao založno pravo na pokretninama svojeg dužnika, koje je ostvareno popisom stvari, dakle, upisom u zapisnik o popisu. Založno pravo koje je vjerovnik tako stekao stvarno je pravo, što znači da ima apsolutno djelovanje, tj. odnosi se prema svakome. To znači da namirenje zalogom osiguranog potraživanja mora trpjeti bilo koja osoba koja je u času namirenja vlasnik založne stvari. Vlasnikovo je pravo ograničeno stvarnim pravom založnoga vjerovnika, koje mu daje pravo namirenja iz zaloga do vrijednosti založnog objekta. Prema tome, budući da vjerovnik ima za osiguranje svojeg novčanog potraživanja založno pravo - stvarno pravo, koje mu daje pravo namirenja iz založne stvari, nije bilo potrebno izdavanje privremene mjere radi osiguranja toga istoga novčanog potra­živanja."

VTS RH, Pž-3375/94 od 15. studenoga 1994.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr