Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92 Članak 198. /sada čl. 207. st. 2. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

Sredstva naplaćena izvršenjem mogu se prenijeti isključivo na žiro-račun vjerovnika, a ne na žiro račun njegovog punomoćnika odvjetnika, osim troškova postupka.

 

"Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u R. obustavljen je izvršni postupak u dijelu kojim je određeno izvršenje za glavnicu u iznosu od 21,12 kn uz kamatu koja teče od 28. lipnja 1995. godine do isplate (toč. I. izreke pobijanog rješenja). Zaključkom suda vjerovnik je pozvan da dostavi podatak o sjedištu ZAP-a i broju žiro-računa vjerovnika. Međutim vjerovnik je dostavio broj žiro-računa punomoćnika - odvjetnika. Po mišljenju prvostupanjskog suda, budući je vjerovnik pravna osoba koja kod Zavoda za platni promet ima svoj žiro-račun, to se sredstva naplaćena izvršenjem mogu prenijeti isključivo na žiro-račun vjerovnika. Obzirom da vjerovnik nije udovoljio zaključku suda, sud je pozivom na odredbu čl. 109. st. 4. Zakona o parničnom postupku a u svezi sa čl. 14. Zakona o izvršnom postupku obustavio izvršni postupak kako je to opisano u toč. I. izreke pobijanog rješenja.

 

Žalba nije osnovana.

 

Pravilno je stajalište prvostupanjskog suda da se sredstva naplaćena izvršenjem mogu prenijeti isključivo na žiro-račun vjerovnika, a ne na žiro-račun punomoćnika - odvjetnika. Prema odredbi čl. 6. st. 1. Zakona o platnom prometu u zemlji (NN broj 27/93) sudionici - pravne osobe dužni su novčana sredstva voditi na računima kod ovlaštenih organizacija i sva plaćanja obavljati preko tih računa. Suprotno ponašanje sankcionirano je kao privredni prijestup za pravnu osobu temeljem čl. 55a. toč. 1. citiranog Zakona. Iz navedenog slijedi da se radi o kogentnom propisu. Ugovor koji je protivan prisilnim prospisima ništav je (čl. 103. st. 1. Zakona o obveznim odnosima, NN broj 53/91, 91/92 i 3/94, dalje: ZOO). Pravilno navodi punomoćnik vjerovnika da opseg punomoći određuje stranka, te se poziva na odredbu čl. 94. ZPP-a, međutim, to ne može biti protivno kongentnom propisu i služiti izigravanju njegovih vjerovnika.

VTS RH, Pž-1149/96 od 7. svibnja 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr