Parnični postupak

 • apsolutna sudska nenadležnost - 457, 458
 • bitna povreda odredaba parničnog postupka - 550, 551, 552
 • deklaratorna pravna zaštita - 510
 • delegacija suda - 474
 • djelomična presuda - 539
 • djelomična presuda na temelju priznanja kada je podnijeta protutužba - 540
 • dopunska presuda - 549
 • dopustivost isticanja prigovora zastare u žalbi protiv presude zbog izostanka - 547
 • dopustivost tužbe na utvrđenje kao procesna pretpostavka - 534
 • dostava pismena - 485
 • dostava pismena pravnoj osobi - 500
 • dostava pismena stranci koja u tijeku parnice promijeni prebivalište ili stan - 501
 • dostava poziva pravnoj osobi koja u tijeku parnice promjeni sjedište - 502
 • facultas alternativa - 538
 • ius standi in iudicio - 478
 • izdavanje platnog naloga - 565
 • izricanje novčane kazne u parničnom postupku - 535
 • izricanje novčane kazne u parničnom postupku zbog vrijeđanja - 496
 • međunarodna nadležnost - 463, 472
 • međunarodna nadležnost hrvatskog suda prema mjestu ispunjenja novčane obveze - 465
 • međunarodna nadležnost suda u Republici Hrvatskoj - 464
 • međupresuda - 541, 542
 • mjesna nadležnost - 461, 462
 • načelo kontradiktornosti - 553
 • nadležnost suda - 456
 • nadležnost suda za donošenje rješenja o prekidu postupka uslijed nastupanja pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka - 525
 • nadležnost za glavnog dužnika i jamca - 518
 • nadležnost za osobe koje nemaju općemjesnu nadležnost u Republici Hrvatskoj - 471, 473
 • nedopuštenost tužbe ako su ispunjenje pretpostavke za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave - 564
 • nedopuštenost žalbe zbog nepostojanja pravnog interesa - 561
 • nedostaci stranačke i parnične sposobnosti stranke - 532
 • nejasna izreka presude - 557
 • neuredan podnesak - 489
 • neuredna tužba - 490, 491, 492, 493
 • odbacivanje žalbe kao nedopuštene - 562, 563
 • odgoda ročišta u privrednim sporovima - 575
 • odlučivanje primjenom pravila o teretu dokazivanja - 531
 • odluka drugostupanjskog suda o žalbi - 556, 559
 • određenost izreke presude - 558
 • održavanje reda na glavnoj raspravi - 537
 • odvjetnička punomoć - 487
 • opseg punomoći - 484
 • ovlaštenje punomoćnika - 486
 • ovlaštenje punomoćnika za primanje pismena - 504
 • parnična punomoć - 482
 • parnični troškovi prema djelomičnom uspjehu u sporu - 506
 • poništaj presude izbranog suda - 572, 573, 574
 • postupak pred izabranim sudovima - 566
 • potrebni parnični troškovi - 507
 • povlačenje tužbe - 516, 517
 • povlačenje tužbe s odricanjem ili bez odricanja od tužbenog zahtjeva - 505
 • povrat u prijašnje stanje - 497 , 498, 499
 • povreda pravila o stranačkoj sposobnosti - 554
 • pravni interes za podnošenje žalbe - 560
 • pravomoćno presuđena stvar kao negativna procesna pretpostavka - 548
 • preinaka tužbe - 515
 • prekid i mirovanje postupka - 524
 • prekid postupka - 522, 523, 526
 • prekid postupka ako se stranka nalazi na području koje je odsječeno od suda - 528
 • prekid postupka prinudne naplate potraživanja prema društvu do okončanja sanacije - 521
 • prekid postupka radi prethodnog pitanja - 527
 • prekid postupka u slučaju suparničarstva - 529
 • prekid postupka zbog smrti stranke - 530
 • presuda zbog izostanka - 543, 544, 545, 546
 • prethodno ispitivanje tužbe - 533
 • prethodno pitanje - 455
 • pretpostavke za odbacivanje tužbe ako je ugovorena nadležnost arbitraže - 569
 • prisilna nagodba - pravomoćno presuđena stvar - 555
 • promjena stana - 503
 • punomoćnik - 483 , 488
 • sastav suda - 469, 470
 • sastav suda u sporu radi utvrđenja ništavosti upisa u sudski registar - 469
 • solidarni dužnici - obični suparničari - 519
 • sporazum o mjesnoj nadležnosti suda - 476
 • sporazum o mjesnoj nadležnosti suda - klauzula u tovarnom listu - 477
 • sporazum o mjesnoj nadležnosti suda koji je sklopljen prije 08.10.1991. godine - 466
 • stranačka sposobnost - 479, 480
 • stvarna nadležnost - 459, 460, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 601, 603, 604, 607, 608, 609, 612, 613, 614, 615, 616, 617
 • stvarna nadležnost trgovačkog suda - 581, 582, 583, 600, 602, 605, 606, 610, 611
 • stvarna nadležnost - pojam plovidbenog spora - 618
 • stvarna nadležnost za izvršenje i osiguranje na brodu - 619
 • svrsishodna delegacija mjesne nadležnosti - 475
 • teža zloupotreba prava - 536
 • tužba na utvrđenje - 508, 509, 511, 512, 513, 514
 • učinak prodaje stečajnog dužnika na parnicu u tijeku - 481
 • ugovor o izbranom sudu - 568, 570, 571
 • ugovor o izbranom sudu - kompromisorna klauzula - 567
 • umješač - 520
 • utvrđivanje adrese stranke koja je pravna osoba - 495
 • vlasnik radnje (obrtnik) kao stranka - dostava pismena - 494
 • vrijednost predmeta spora - 467
 • žalba protiv odluka Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske - 620

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr