Zakon o industrijskom vlasništvu (NN RH br. 53/91, 19/92, 61/92 - do 2.04.1992. naziv propisa bio je: Zakon o zaštiti izuma, teh

 

- Povreda žiga: mjerodavna procjena oponašanja žiga - 189/9 i 128/1

 

- Pri ocjeni da li se radi o oponašanju zaštićenog znaka razlikovanja, mjerodavan je ukupan utisak prosječnog potrošača.

 

"Među strankama je nesporno da je tužitelj kod bivšeg Saveznog zavoda za patente izvršio prijavu znaka - razlikovanja (žiga) s pravom prvenstva od 27. rujna 1990. pod brojem Ž-1776/90. Iz dokuanentacije priložene spisu pro­izlazi da je tužitelj prijavio znak pod nazivom: "Trius" s grafičkim rješe­njem. Grafičko rješenje je ispred zaštićenog naziva tuženika, a sastoji se od stiliziranog slova "T" ispunjenog crnom bojom, odvojenog od bijelog okoliša s crnom i bijelom obrubnom Iinijom, a iznad tog slova "T" nalazi se točka također ispunjena crnom bojom. Također je nesporno da je naziv tvrtke tuženika "Trade centar" napisan masnim crvenim velikim slovima, a ispred naziva se nalazi također stilizirano slovo "T", time da je to grafičko rje­šenje takvo da slovo "T" nije ispunjeno bojom, nema iznad slova "T" toč­kicu", a na desnoj strani slova nalaze se ispunjene kose Iinije, koje grafič­ko rješanje bi se moglo uzeti kao stilizirano slovo "C", ubačeno u grafizam slova "T". Prvostepeni sud primjenom odredbe čl. 118. st. 3. Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja, koji je preuzet Zako­nom o preuzimanju . . . (NN 53/91) nalazi da se radi o oponašanju zaštićenog znaka tužitelja izvodeći zaključak da prosječan kupac robe odnosno prosje­čan korisnik usluge može uočiti u konkretnom slučaju razliku samo ako obrati osobitu pažnju. Prema odredbi čl. 31. citiranog zakona, ako se žig sastoji od riječi, slova ili kombinacija riječi i slova, zaštita obuhvaća te riječi, slova i kombinacije, njihove transkripcije ili transliteracije, ispisane bi­lo kojim tipom slova, ma u bilo kojoj boji, ili izražene bilo na koji drugi način. Dakle, iz ove odredbe proizlazi temeljeno pravilo da se pitanje slič­nosti ocjenjuje prema sličnostima u zaštićenom žigu, ali primjenom pravila ukupnog utiska prosječnog kupca odnosno potrošača. Po nalaženju ovog su­da, žig tužitelja sastoji se od riječi "Trius" s grafičkim rješenjem slova "T", dok se žig-tvrtka tuženika sastoji od riječi "Trade centar", također sa gra­fičkim rješenjem slova "T", ali je to grafičko rješenje slova "T" različito, distinktivno, pa je očito da prosječni kupac tj. potrošač ne može steći utisak naročito iz naziva tuženika da se radi o istoj firmi, tim više kao što je rečeno, jer su i grafička rješenja uz nazive stranaka različita. S obzirom na citiranu odredbu čl. 31. pogrešno tužitelj drži da je težište žiga na grafizmu tj, stiliziranom slovu "T" već je težište na zaštićenom nazivu-tvrtki tuženika "Trius" uz grafičko rješenje, pa u tom smislu treba tumačiti i zaštitu znaka tuženika, dakle cjelokupni znak-naziv "Trius" i grafičko rješenje po njegovom zaštićenom znaku. Međutim, kao što je rečeno bitan je ukupni uti­sak sličnosti znaka, dakle prvenstveno samog naziva proizvoda ili usluge, što u konkretnom slučaju ne postoji, kraj nesporne činjenice da tužitelj ko­risti naziv "Trius", a tuženik naziv "Trade centar". Osim toga,kao što je rečeno, i to grafičko rješenje koje koristi tužitelj i tuženik je različito i dis­tinktivno za prosječnog kupca odnosno potrošača, a prosječni kupac ne mo­ra obratiti osobitu pažnju, da bi uočio razliku naziva - tvrtki tužitelja i tuženika, pa u konkretnom slučaju nema mjesta primjeni odredbe čl. 118. st. 3. citiranog zakona tj. ne radi se o oponašanju tužiteljevog znaka ­- tvrtke."

PRIVREDNl SUD HRVATSKE, Pž-46/93 od 16. ožujka 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr