Zakon o industrijskom vlasništvu (NN RH br. 53/91, 19/92, 61/92 - do 2. travnja 1992. naziv propisa bio je: Zakon o zaštiti izuma, teh

 

- Povreda žiga oponašanjem: pojam oponašanja - 188/9 i 123/1

 

- Povredom žiga smatra se i oponašanje žiga, a ono postoji ako prosječni ku­pac robe, odnosno, prosječni korisnik usluge, bez obzira na vrstu robe od­nosno usluge, može uočiti razliku samo ako upotrijebi posebnu pažnju tj. pažnju usmjerenu na to da uoči razIiku izmedu robnih žigova.

 

"Prvostupanjski sud je u konkretnom slučaju pravilno primijenio od­redbu čl. 31. Zakona o industrijskom vlasništvu (NN 19/92) s preuzetim tekstom Zakona o zaštiti izuma, tehničkog unapređenja i znakova razlikovanja, prema kojoj odredbi, ako se žig sastoji od riječi ili slova ili kombinacije riječi i slova, dakle u konkretnom slučaju riječ je o žigu "CRO-ARMY" - tada zaštita takvog žiga obuhvaća te riječi, slova i kombinacije i njihove transakcije ili transliteracije ispisane bilo kojim tipom slova, u bilo kojoj boji ili izražene na bilo koji drugi način. Prema tome, kako se u konkretnom slučaju radi o prijepornom žigu "CRO-ARMY", a koji nesporno upotrebljavaju na svojim proizvodima obje stranke, to je pravilan zaključak prvostupanjskog suda, da su nebitne razlike u boji kojom je ispisan sam taj znak, u podlozi na proizvodu. Pri tom je bitno istaći da su kod oba proizvoda i to kod tu­žiteljevog albuma i tuženikove bojanke robni znakovi "CRO-ARMY" uokvi­reni na jednak način u pravokutniku koji je zaobljen samo u dijelu gdje je ispisan naziv "CRO". Također nije u pravu žalitelj kada tvrdi da se radi o različitoj vrsti robe kraj činjenice da je tužitelj izdao album za ljepljenje sličica, a tuženik bojanke, dakle, radi se o istoj odnosno vrlo sličnoj vrsti proizvoda, pa se zaista ne bi moglo govoriti o različitim vrstama proizvoda na kojima bi se upotrebljavao isti robni znak "CRO-ARMY". Stoga je pravi­lan zaključak prvostupanjskog suda da se u konkretnom slučaju radi o opo­našanju robnog žiga temeljem odredbe čl. 118. citiranog Zakona o industrij­skom vlasništvu, jer se povredom žiga smatra i oponašanje žiga, a ono po­stoji ako prosječni kupac robe odnosno prosječni korisnik usluga, bez obzira na vrstu robe odnosno usluge, može uočiti razliku samo ako obrati posebnu pažnju da uoči razliku robnog žiga."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-1808/93 od 17. kolovoza 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr