Zakon o industrijskom vlasništvu (Narodne novine br. 53/91, 19/92 i 26/93), članci 44, 119. i 121. te članak 213. Zakona o parničnom postupku - ZPP

 

- Prijava izuma radi zaštite (patentiranja): učinak prema trećima - 184/9 i 62/2

 

- Podnositelj uredne prijave za priznanje patenta ima privremeno pravo zaštite izuma koji je predmet prijave. Sud može prekinuti postupak do odluke Držav­nog zavoda za patente, ali samo ako rezultati postupka ukazuju da za to postoje valjani razlozi. Prekidom postupka odmah nakon primitka tužbe sud bi praktički onemogućio podnositelju prijave zaštitu koju ima temeljem za­kona.

 

"Prema odredbi čl. 119. st. 1. Zakana o industrijskom vlasništvu (NN 53/91 i 19/92, dalje u tekstu: Zakon) tužbu zbog povrede prava iz članka 44. Za­kona (kojom odredbom se uređuju prava koja ima nositelj patenta), može podnijeti i podnositelj uredne prijave patenta, što je u skladu s odredbom članka 50. stavak 1. Zakona prema kojoj odredbi podnositelj uredne prijave patenta stječe privremeno pravo iz citiranog članka 44. od dana podnošenja prijave. Međutim, iz teksta odredbi čl. 58. Zakona proizlazi da podnošenje prijave pa­tenta ne utječe na pravo druge osobe da koristi, bez ikakvih obveza, isti izum prije podnošenja te prijave, ako je taj izum koristila savjesno i javno u Re­publici Hrvatskoj ili je pripremila sve što je potrebno za njegovu upotrebu.

Tužitelj u ovoj pravnoj stvari tvrdi da tuženici bez valjane pravne osnove protupravno koriste njegov prijavljeni patent na način kako je to opisano u historijatu tužbe, pa tužitelj predlaže da se prvotuženiku zabrani proizvod­nja i prodaja prijavljenog patenta, a drugotuženiku da ugrađuje i kupuje prvotuženikove pro­izvode. Također tužitelj traži naknadu štete solidarno od tuže­nih u protuvrijednosti od 500 DEM prema srednjem tečaju Zagrebačke banke na dan isplate s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana podnošenja tužbe do isplate. Tužitelj je predložio i izdavanje privremene mjere na način da se prvotuženiku zabrani proizvodnja i prodaja na tržištu prijavljenog patenta pobliže opisanog u prijedlogu za izdavanje privremene mjere, a da se drugotuženiku zabrani kupovina i ugradnja istoga zaštićenog proizvoda do pravomoćnosti presude u ovom postupku.

U tijeku postupka drugotuženik je podnio odgovor na tužbu ističući da tužitelju nije priznato pravo na patent upisom u odgovarajući registar, a neizvjesno je da li će biti priznato to pravo, da smatra da tu­žitelj nema valjanu pravnu osnovu temeljem koje može zahtijevati od drugo­tužanika da se suzdrži od iskorištavanja uređaja. Ovo tim više što je prvo­tuženik kao drugotuženikov radnik pružio uvjeravanje da je on izumio pred­metni uređaj pod nazivom "El. sk. ES-1 i ES-2".

Na ročištu za glavnu raspravu od 6. 07. 1993. prvotuženik se usprotivio navodima tužbe i zatražio rok u kojem će dostaviti pismeni odgovor na tužbu, a tužitelj je zatražio rok u kojem će se očitovati na odgovor drugotuženika na tužbu, ali je sud, pozivom na odredbu čl. 119. st. 2. Zakona o indu­strijskom vlasništvu prekinuo postupak do odluke Zavoda o priznanju pa­tenta.

Međutim, po nalaženju ovog suda osnovano tužitelj ističe da je sud donio pobijano rješenje bez obrazloženja tj. navodeći da je predmet spora povreda prava iz prijave patenta, što međutim proturiječi naprijed citiranim propi­sima Zakona. Naime, prema odredbi čl. 50. st. 1. Zakona prava iz čl. 44. (isključivo pravo korištenja izuma, stavljanja u promet predmeta izrađenih prema zaštićenom izumu, pravo raspolaganja patentom i pravo na naknadu kada druga osoba upotrebljava zaštićeni izum) stječe privremeno i podnositelj uredne prijave patenta. Da bi takvo svoje pravo mogao ostvariti Zakon predviđa da podnositelj takve uredne prijave može podnijeti tužbu zbog povrede prava iz citiranog čl. 44., pa bi prekidom postupka takvom tužitelju bilo onemogućeno ostvarivanje svojih privremenih prava, a time bi došlo i do pogrešne primjene citirane odredbe čl. 50. st. 1., čl. 58. do 117. st. 1. i 2., čl. 118. st. 1., te čl. 121. Zakona (kojim je predviđen i zastarni rok od tri godine za tužbu zbog povrede prava kojim se štiti izum u roku od tri godine od saznanja za povredu i učinioca).

Prema tome sud će nastaviti postupak, u ovoj pravnoj stvari utvrđivanjem relevantnih činjenica za ovaj spor, a to znači da će utvrditi da li se uopće u konkretnom slučaju radi o izumu, da li se taj izum primjenjuje od strane tu­ženih odnosno da li se drugotuženik koristi savjesno i nejavno tim izumom ili je pripremio sve što je potrebno za njegovu upotrebu prije podnošenja prijave od strane tužitelja Državnom zavodu za patente, te će nakon toga odlučiti o tužbenom zahtjevu. Napominje se da sud može u tijeku postupka odrediti prekid postupka pozivom na odredbu čl. 119. st. 2. Zakona, međutim, po stajalištu ovog suda prekid se može odrediti tek ako za to budu postojali valjani razlozi s obzirom na utvrđene relevantne činjenice u skladu s citiranim propisima u tijeku postupka."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-3463/93 od 4. siječnja 1994.

 

Napomena uz prethodni slučaj (Kos): Sada je pitanje zaštite izuma prijavljenog Državnom zavodu za intelekrualno vlasništvo uređeno odredbama članka 60. Zakona o patentu (Narodne novine, br. 173/03. od 31.10.2003, koji je stupio na snagu 8.11.2003, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004.) koje određuju (citat): Prava iz prijave patenta Članak 60. (1) Objavom prijave u skladu sa člankom 35. ovoga Zakona podnositelj prijave patenta stječe privremena prava na temelju kojih može zahtijevati naknadu štete od bilo koje treće strane koja je u vremenskom razdoblju između datuma objave prijave patenta i datuma objave podatka o priznanju patenta iskorištavala izum u suprotnosti sa člankom 58. i 59. ovoga Zakona, što bi nakon priznanja patenta moglo biti zabranjeno. (2) Prijava patenta koja je odbijena, odbačena, povučena ili se smatra povučenom, ne proizvodi učinke propisane odredbom stavka 1. ovoga članka.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr