Zakon o industrijskom vlasništvu (Narodne novine br. 53/91, 19/92 i 26/93), članak 44.

 

- Isključiva prava nositelja patenta i njihovo trajanje - 183/9 i 52/5

- Nosilac patenta ima isključiva prava:

1. korištenja u proizvodnji zašti­ćenog izuma,

2. stavljanja u promet predmeta izrađenih prema zašti­ćenom izumu

3. raspolaganja patentom i

4. pravo na naknadu kada dru­ga osoba upotrebljava u proizvodnji njegov zaštićeni izum, za sve vri­jeme trajanja patenta ili do donošenja rješenja o poništenju patenta.

 

- Vođenje upravnog postupka za poništenje patenta ne obvezuje parni­čni sud u parnici radi zaštite izuma na prekid postupka.

 

"Među strankama nije prijeporno da je tužitelj nositelj patenta, i da je njegov izum zaštićen kao novo tehničko rješenje određenog problema. Prijeporno je da li su postojali uvjeti za tu zaštitu i da li su nadležni organi grubo pogriješili pri odlučivanju o toj zaštiti, da li je postupak trebalo pre­kinuti, da li je ispravno obračunata naknada. Nije dvojbeno i da nadležno tijelo, odnosno Državni zavod za intelektualno vlasništvo, odlučuje o prije­dlogu tuženika za proglašavanje ništavnim rješenja o priznavanju prava koji­ma se štiti patent tužitelja. Prema tome, o tome sud ne može odlučivati, pa je na sudu da primjenjuje zaštitu koju daje Zakon o industrijskom vlasništvu (u daljnjem tekstu: ZIV) nosiocu patenta u skladu s odredbom čl. 44. Zako­na. Nisu točni žalbeni navodi, u kojima se navodi da je sud po službenoj dužnosti trebao zatražiti poništenje patenta, a da to čini Državni zavod za intelektualno vlasništvo po službenoj dužnosti ili na prijedlog zainteresirane osobe odnosno državnog javnog odvjetnika (javnog tužioca), kako se to i navodi u odredbi čl. 115. st. 1. Zakona o industrijskom vlasništvu. Žalbeni navodi da su napravili svoj proizvod, i da su koristili tehnička mišljenja J. Š. i tvrdnje vještaka da se radi o poznatom tehničkom rješenju. I prema ugo­voru, razvidno je da i M. V. kao kooperant obvezuje se vršiti izradu regula­cionog prekidača za rasvjetu, a otuda nisu osnovani žalbeni razlozi da M. V. nije za ništa odgovoran ukoliko je odgovoran M. Company d.o.o.

Ispravno tuženici u žalbi navode da će doći do ponavljanja postupka u slučaju poništavanja rješenja o zaštiti izuma patentom, ali do tog momenta patent uživa zaštitu prema Zakonu o industri­jskom vlasništvu, a pogotovo prema odredbi čl. 44. i 50."

VTS RH, Pž-1894/98 od 12. siječnja 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr