Zakon o industrijskom vlasništvu (Zakon o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja), članci 20, 114. i 117.

 

- Odgovornost za štetu zbog povrede prijavljenog ili zaštićenog izuma - 182/9 i 126/1

 

- Osoba koja povrijedi pravo iz prijavljenog ili zaštićenog izuma ili ga neovlašteno koristi, odgovara za štetu prema općim pravilima. Takvu zaštitu sud ne može pružiti izumitelju ako je rješenje o priznanju prava na patent proglašeno ništavim u upravnom postupku.

 

"Rješenje, kojim se oglašava ništavim rješenje o priznanju prava na patent tužiteljice, doneseno je temeljem čl. 114. Zakona o zaštiti izuma, teh­ničkih unapređenja i znakova razlikovanja ("Sl. list SFRJ", br. 34/81, 3/90 i "Narodne novine" br. 53/91), jer je utvrđeno da nisu postojali uvjeti pred­viđeni zakonom za priznanje tog prava (osobito ako opis izuma u prijavi pa­tenta nije jasan i potpun, tako da ga prosječan stručnjak ne može prema opisu primijeniti u proizvodnji). Slijedom navedenog su irelevantne tvrdnje žaliteljice o tome da je sud trebao analizirati sve provedene dokaze, a na­ročito dopis Saveznog zavoda za patente od 16. IX. 1984, koji žaliteljica dostavlja i uz žalbu, jer su to sve dokazi i činjenice, koje su bile od značaja, sve dok Savezni zavod za patente nije u zakonom predviđenom postupku utvrdio da nisu postojali uvjeti za priznanje prava na patent (naročito u slučaju kad opis pronalaska uz prijavu nije jasan i potpun). Zavod je utvrdio, da na bazi podataka iz prijave nije moguće izvesti postupak prema tekstu opisa rješenja tehničkog problema, tako da je rješenje reproduktivno neizvodljivo. Također je utvrđeno, da prijavljeni izum nije moguće uspješno izvesti i dobiti stabilnu emulziju, jer propolis nije amulgator, iako mu je to svojstvo bilo priznato odobrenim rješenjem o zaštiti patenta. Također je utvrđeno da prijavljeni i zaštićeni izum citiranim rješenjem tužiteljice ne ispunjava uv­jete iz čl. 20. Zakona, prema kojem se patentom mogu štititi izumi koji pred­stavljaju novo rješenje definiranog tehničkog problema, koji su rezultat stva­ralačkog rada, te koji je industrijski i tehnički izvodljiv i koji se može koristiti u industrijskoj proizvodnji ili drugoj gospodarskoj ili negospodar­skoj djelatnosti. Dakle, kako je u postupku utvrđeno, naročito vještačenjem, da nije moguće izvesti postupak prema tekstu opisa rješenja tehničkog prob­Iema patentne prijave, to je Zavod donio primjenom citirane odredbe čl. 114. Zakona Rješenjem o oglašavanju ništavim rješenje o priznavanju prava na patent broj 3843/79-P-709/74 od 29. III. 1989. godine.

Kako prema odredbi čl. 117. Zakona ... osoba koja povrijedi pravo iz prijavljenog ili zaštićenog izuma ili ga neovlašteno koristi, odgovara za štetu po općim pravilima o naknadi štete, to proizlazi da je pravilan zaključak suda da tuženik ne odgovara tužiteljici za zaštićeni izum - patent, jer tuži­teljica nije nositelj zaštićenog izuma, tj. nije joj priznato pravo na patent, jer je kao što je rečeno, rješenje kojim je priznato to pravo na patent tužiteljici oglašeno ništavim i to konačnim rješenjem bivšeg Saveznog zavoda za patente od 11. V. 1990. godine. Slijedom toga je sud pravilno odbio tuži­teljicu i sa zahtjevom za naknadu štete, koje pravo bi tužiteljica imala da joj nije poništeno priznanje na patent, dakle otpao je osnov za zahtjev za naknadu štete."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-2619/92 od 9. veljače 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr