Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br.53/91 i 58/93), članak 97.

 

- Privremene mjere: vrste i pretpostavke za njihovo određevanje - 173/9 i 49/5

 

- Sud može prije donošenja presude na zahtjev tužitelja, koji načini vje­rojatnim da je njegovo autorsko pravo povrijeđeno odrediti privreme­no oduzimanje predmeta (na pr. zapljenu etiketa, promotivnih materi­jala..) i njihovo čuvanje radi sprečavanja nastanka nenadoknadive šte­te, te stvaranja zablude na tržištu.

 

"Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je da se usvaja prijedlog za određi­vanje privremene mjere, tako da se određuje zapljena etiketa, memorandu­ma, promotivnih i drugih materijala, na kojima se nalazi znak C..... i etike­ta C....., te se za ovo određuje čuvanje po Trgovačkom sudu u S., s time da privremena mjera ostaje na snazi do pravomoćnog okončanja spora. Prvostupanjski je sud obrazložio svoju odluku time, da je predlagatelj osi­guranja učinio vjerojatnim postojanje svoje tražbine, jer spisu prileži rje­šenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, kojim je tužitelju priz­nato pravo na žig "C.....", te prileži dokaz da je u prodaji nakon raskida poslovne suradnje zatečen proizvod s takvim znakom od strane tuženika, koji svojim sastavom ne odgovara originalu. Sud cijeni, da je time predla­gatelj osiguranja opravdao potrebu izdavanja privremene mjere radi vjero­jatnosti nastanka nenadoknadive štete, koja se u ovom slučaju sastoji u stvaranju zablude kod kupaca i mogućih promjena tržišnih odnosa. Iz istih razloga određena je zapljena etikete "C..." radi sličnosti znakova pro­izvoda i njihovog sastava, radi čega bi kod prosječnih kupaca mogla nastati zabuna, a time i nenadoknadiva šteta za tužitelja.

Žalbu, koju je izjavio protivnik osiguranja, dugostupanjski sud je odbio kao neosnovanu s obrazloženje:

Prema odredbi čl. 97 Zakona o autorskom pravu dovoljno je učiniti vjero­jatnim da je povrijeđeno tužiteljevo autorsko pravo..., a isto se odnosi i na slučaj povrede prava na robni žig.

VTS RH Pž-3104/97 od 15. siječnja 1998.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr