Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91 i 58/93.), članak 80. i 82.

 

- Nasljednici imivinski autorskih prava: aktivna legitimacija - 165/9 i 62/2

 

- Nasljednik imovinskog autorskog prava aktivno je legitimiran za pokretanje postupka zaštite toga prava (tužba ili prijedlog za određivanje privremene mjere) od momenta smrti ostavitelja.

 

- Autorska imovinska prava traju za života autora i 50 (sada 70) godina nakon njegove smrti, ako za pojedine slučajeve nije drukčije određeno. To pravo smrću autora prelazi na njegove nasljednike, ali samo svojstvo nasljednika treba utvrditi u parnici za zaštitu autorskog prava.

 

"Prema odredbi čl. 80. ZAP-a u pogledu prenošenja autorskog prava nasljeđivanjem važe odredbe Zakona o nasljeđivanju ako iz odredaba ZAP-a ne bi proizlazilo što drugo. Prema odredbi čl. 82. ZAP-a autorska imovinska prava traju za života autora i 50 godina nakon njegove smrti, ako odredbama ZAP-a za pojedine vrste autorskog imovinskog prava nije drukčije određeno. Odredba čl. 80. ZAP-a upućuje na Zakon o nasljeđivanju (Sl. l. SFRJ 42/65, 44/65 i 47/65) koji se primjenjuje kao republički zakon po čl. 1. st. 1. toč. 1. Zakona o preuzimanju Zakona o nasljeđivanju (NN 53/91). Prema odredbi čl. 2 Zakona o nasljeđivanju nasljeđivati se mogu stvari i prava koja pripadaju pojedincima, dakle predmet nasljeđivanja je i autorsko imovinsko pravo koje kao što je rečeno traje još 50 godina nakon smrti autora i djeluje erga omnes, dakle prema svima. Dakle, pravo tužbe za ostvarivanje autorskog imovinskog prava, koje nije prestalo smrću njegovog nositelja u ovom konkretnom slu­čaju autora pok. V. B., pripada nasljednicima umrlog pod uvjetima ZAP-a kao njihovo imovinsko autorsko pravo. Stoga prvostupanjski sud primjenom citiranih odredaba treba ponovno ocijeniti, odnosno utvrditi da li je u kon­kretnom slučaju voden ostavinski postupak iza pok. V. B. Naime, pitanje nasljednika trebalo bi riješiti u posebnom odvojenom postupku kao prejudi­cijelno pitanje. Doduše prema našim važećim propisima nema tzv. "viseće ostavine", već ostavina u času smrti ostavitelja po sili zakona prelazi na na­sljednike bilo zakonske ili oporučne (čl. 218. i 135. Zakona o nasljeđivanju), ali je u konkretnom slučaju za ovaj spor bitno da se osoba koja podnosi zahtjev za ostvarivanje autorskog prava deklarira kao nasljednik iza pok. autora s pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju."

VTS RH, Pž-879/94 od 22. ožuj­ka 1994. godine

 

Napomena uz prethodan slučaj, Kos: Vremenska ograničenja i trajanja autorskih prava uređeno je odredbama članaka 99. do 106. novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, dalje: ZASP (Narodne novine, br. 167/03. od 22.10.2003.) koji je stupio na snagu 30.10.03. Po općoj odredbi članka 99. ZASP-a (citat): Autorsko pravo traje za života autora i sedamdeset godina nakon njegove smrti, bez obzira kada je autorsko djelo zakonito objavljeno, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr