Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91, 58/93 i 9/99 pročišćeni tekst), članak 70.

 

- Aktivna legitimacija nasljednika autorskih prava - 163/9 i 45/5

- U momentu smrti autora nasljednici stječu aktivnu legitimaciju za zaštitu naslijeđenih autorskih prava.

- Glede prenošenja autorskog prava nasljeđivanjem primjenjuju se odre­dbe Zakona o nasljeđivanju.

- Nakon smrti autora, a prije donošenja rješenja o nasljeđivanju (ostavinskog suda ili javnog bilježnika), svaki nasljednik je ovlašten poduzimati radnje (podnijeti sudu tužbu ili prijedlog za određivanje privremene mjere) za zaštitu autorskih prava koja je naslijedio časom smrti autora.

 

"Među strankama je neprijeporno, da je tužiteljica jedan od nasljednika iza pok. prof. dr. K. K. Prijeporno je, da li tužiteljica sama ili svi nasljednici imaju u ovome momentu, ili tek nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju aktivnu legitimaciju za podnošenje tužbe na utvrđenje, prema ko­joj se utvrđuje da je prof. dr. K. K. autor - glavni urednik zbirke "K" grupe autora, i s tim u svezi izdavanje privremene mjere o zabrani tiskanja, izda­vanja i stavljanja u promet te zbirke. Cijeneći sve žalbene razloge tužitelji­ce i prvo i drugotuženika, ovaj sud prihvaća navode tužiteljice, da je ustala sa tužbom radi utvrđenja, da je pok. prof. dr. K. K. autor zbirke, dakle da je samo zatražila zaštitu njegova autorstva koja ide u korist svim nasljedni­cima, bez obzira tko će to biti, a ne radi ostvarivanja nekih svojih samostal­nih prava, koja će tek biti predmetom nasljeđivanja. Prema odredbi čl. 135. Zakona o nasljeđivanju (Narodne novine br. 52/71 i 47/78 - dalje: ZN) nasljednik je univerzalni sukcesor, pa sva nasljedna prava i obveze prelaze na nasljednika jednim aktom i u jednom času, a to je čas otvaranja nasljedstva. Nasljedstvo se otvara u času smrti ostavitelja ili njegovim pro­glašenjem umrlim. Stoga, ovdje se ne radi o raspravljanju i upravljanju nasljedstvom prema odredbi čl. 148., nego o utvrđivanju da nešto ulazi u ostavinsku imovinu za korist svih nasljednika. Nije ovdje riječ niti o sporu između nasljednika po čl. 221. do 224. ZN. Ako bi tražili aktivnu legitima­ciju svih nasljednika, a pogotovo davati to pravo jednome ili svima nakon donošenja rješenja o nasljeđivanju, došli bi u apsurdnu situaciju prema kojoj bi primjera radi problematične osobe mogle useljavati u stanove i kuće pokojnika i nesmetano ih koristiti, sve dok se rješenjem o nasljeđivanju ne bi utvrdilo tko su nasljednici i u kojem dijelu. Ako jedan od suvlasnika može štiti cijelu imovinu, zašto to ne bi mogao i jedan od nasljednika, na kojega kao i na ostale nasljednike u času smrti prelazi ostavina po sili zako­na (čl. 135. ZN). Prema odredbi čl. 80. Zakona o autorskom pravu, u pogledu prenošenja autorskog prava nasljeđivanjem, važe odredbe Zako­na o nasljeđivanju, pa je prvostupanjskim rješenjem ostvaren žalbeni razlog pogrešne primjene materijalnog prava, jer prvostupanjski sud kada je odbio aktivnu legitimaciju tužitelja nije pravilno primijenio odredbu čl. 135. Zakona o nasljeđivanju."

VTS RH, Pž-1977/96 od 24. rujna 1996.

 

Napomena: Pitanje nasljeđivanja autorskog prava sada je uređeno odredbama članka 41. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (citat): Članak 41. (1) Autorsko pravo je nasljedivo. (2) Nasljednicima autora pripadaju sva prava koja bi pripadala autoru, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. (3) Na sva druga pitanja u svezi s nasljeđivanjem autorskog prava, koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju se opći propisi o nasljeđivanju.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr