Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91, 58/93 i 9/99 pročišćeni tekst), članak 65.

 

- Nakladnički (izdavački) ugovor: presumpcija o sadržaju - 162/9 i 44/5

 

· Smatra se da je izdavačkim ugovorom autor prenio na izdavača pravo na objavljivanje samo jednog bibliografskog izdanja, odnosno pravo na samo jedno umnažanje, ukoliko stranke nisu drugačije ugovorile.

 

· Za svako daljnje bibliografsko izdanje, odnosno za svako daljnje um­nažanje, ukoliko nije prvobitno već ugovoreno, izdavač treba sa auto­rom sklopiti novi izdavački ugovor.

 

"Iz članka 4. ugovora ... od 26. ožujka 1993, vidljivo je da se GZH obvezuje da će osigurati "I" filmove u slučaju doštampavanja djela Planova grada Zagreba uz naknadu troškova korigiranja ulica i sl. ili osigurati samo filmove, ako to nije u stanju izvršiti GZH, s time da će se obaveze iz toga članka sačiniti novim ugovorom koji uključuje sve naknade troškova eventualnog korištenja filmova i prava na objavu. Kako naknadnoga novoga ugovora nije bilo, to nije bilo niti prije­nosa prava na objavu Plana grada Zagreba. U čl. 1. istoga ugovora navodi se, da "I." naručuje od GZH 3000 komada karata Plana grada Zagreba i 1 otisak popisa ulica. Ako popis ulica, a prije svega njegov izbor i raspored građe nije autorsko djelo, nego je samo tehnički posao, postavlja se pitanje zašto to "I" nije sačinio bez kupovanja toga popisa ulica od strane GZH Očito je "I." bio potreban i jedan popis ulica da bi ga iskoristio za um­nožavanje, a time i za nastalu povredu autorskih prava tužitelja-protutuže­nika. Pored činjenice prijenosa određenih prava sa GZH na "I." za koje GZH nije imao ovlaštenja, jer je imao sa autorima zaključen ugovor na jednokratno objavljivanje, ne može se zaobići i odgovornost tuženika-pro­tutužitelja za nastale povrede autorskih prava izdavanjem Plana grada Za­greba od strane tuženika-protutužitelja za 1993, odnosno za 1994. go­dinu. Kako je bez dvojbe GZH priznavao tužitelje P. C., V. K. i B. B. kao autore, to nije bilo nikakve osnovanosti da to ne učine i tuženici-protu­tužitelji, a kako to nisu učinili i propustili su navesti imena autora, čega se autori nisu odrekli, to su povrijedili pravo paterniteta autorima na koji ima­ju pravo prema odredbi čl. 29. Zakona o autorskom pravu. Autori su svoja prava regulirali sa GZH i dokazivali svoje autorstvo, pa stoga nisu u pravu tuženici-protutužitelji kada traže te dokaze nakon preuzimanja autorskih djela koja im je ustupio GZH, iako na to nije imao ovlaštenje prema ugo­voru sa autorima. U dokaz takvoj tvrdnji su i podnesci GZH prije zaklju­čenja nagodbe o uzajamnog povlačenju tužbi sa "I."

Prema odredbi čl. 65. Zakona o autorskom pravu, ako izdavačkim ugovo­rom nije drukčije određeno, smatra se da je autor tim ugovorom prenio na izdavača pravo na objavljivanje samo jednog bibliografskog izdanja, odno­sno pravo samo na jedno umnožavanje. Tuženici-protutužitelji nisu priba­vili ovlaštenje o tom prijenosu prava, pa su propustili dužnu pažnju kao profesionalni izdavači da to učine i steknu prava izdavača bez povrede autorskih prava, uzdajući se pri tome samo u ugovor sa GZH." VTS RH Pž-4004/98 od 23. veljače 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr