Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91 i 58/93), članak 62.

 

- Nakladnički (izdavački) ugovor: pojam i sastojci -161/9 i 43/5

 

· Ugovor između autora odnosno nositelja autorskog prava i izdavača, kojim autor prenosi na izdavača pravo objavljivanja autorskog djela tiskanjem odnosno umnožavanjem, je izdavački ugovor. Bitni elementi tog ugovora su prijenos prava objavljivanja autorskog djela tiskanjem odnosno umnožavanjem.

 

"Ovaj žalbeni sud nalazi da u ovom predmetu ne dolazi do primjene na­vedene odredbe Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 91/96) čl. 790. do 812. kako to pogrešno nalazi prvostupanjski sud već se primjenjuju odredbe Zakona o autorskom pravu i to odredbe koje reguliraju pitanje izdavačkog ugovora. Člankom 62. st. 1. Zakona o autorskom pravu (ZAP) to je ugovor kojim autor ili nositelj autor­skog prava u pogledu određenog autorskog djela prenosi pravo umnoža­vanja i stavljanja u promet djela na izdavača. Dakle bitni elementi sadržani u navedenoj odredbi su prijenos prava objavljivanja autorskog djela, tis­kanjem odnosno umnožavanjem, i stavljanjem u promet. Stranke su sklo­pile ugovor o zastupanju autorskih prava 15. studenog 1994. i u toč. 2. i 3. regulirani su odnosi između stranaka, koji predstavljaju bitne elemente iz­davačkog ugovora. Osim navedenog sklopljenim ugovorom (toč. 4. i 5.) regulirano je pitanje plaćanja, tako da od ostvarene dobiti tužiteljica dobi­va 85%, tuženik 15% od veleprodajne cijene umanjene za porez na autor­ska prava. Određivanje naknade u postotku je uobičajeni način određivan­ja autorske naknade od prodajne cijene primjeraka, kod izdavačkih ugovo­ra. Kako sklopljeni ugovor izmedu stranaka sadrži bitne elemente (um­nožavanje primjeraka i stavljanje u promet) pored ostalih u cilju realizacije izdavačkog ugovora dolazi do primjena odredba čl. 62. do 72. ZAP-a. U pravu su stoga žalitelji kada navode u žalbi da je prvostupanjski sud po­grešno primijenio odredbu čl. 790. do 812. Zakona o obveznim odnosima." VTS RH Pž-1871/97 od 6. listopada 1998.

Napomena uz pojam i sadržaj nakladničkog ugovora: Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine, br. 167/03. od 22.10.03. Zakon je objavljen 22.10.03. a na snagu je stupio 30.10.2003, dalje: ZASP) na nov način uređuje pitanja u vezi s nakladničkim ugovorom u svojim člancima 56. do 67. Članak 56. ZASP-a sadrži opće odredbe o naknladničkom ugovoru (citat): Članak 56. (1) Nakladničkim ugovorom (izdavačkim ugovorom) autor se obvezuje za nakladnika (izdavača) osnovati pravo reproduciranja svojega određenoga autorskog djela tiskanjem ili drugim sličnim postupkom i pravo distribucije primjeraka autorskog djela (pravo izdavanja), a nakladnik se obvezuje autorsko djelo na ugovoreni način izdati i autoru za to platiti ugovorenu naknadu ako ugovorom nije drukčije određeno, te se brinuti o uspješnoj distribuciji primjeraka autorskog djela i davati autoru podatke o distribuciji autorskog djela. Nakladnički ugovor mora sadržavati odred­bu o trajanju prava izdavanja. (2) Ako nakladničkim ugovorom nije drukčije određeno, smat­ra se da nakladnik ima isključivo pravo izdavanja djela iz stavka 1. ovoga članka. (3) Presumpcija iz stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na pravo izdavanja članaka u dnevnom i periodičnom tisku ili publikacijama. Članak 65. ZASP-a posebno uređuje pitanje nakladničkog prava prvenstva.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr