Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91 i 58/93.), članak 51.

 

- Djela narodne umjetnosti: slobodno iskorištavanje - 158/9 i 60/3

 

· Korištenje narodne književnosti i umjetničkih tvorevina u svakome drugom obliku - slobodno je. Stoga uporaba motiva pletera s kamenog spomenika ne uživa autorsko-pravnu zaštitu, osim ako se radi o takvoj obradbi motiva koja predstavlja stvaralačku originalnost.

 

· Javna izvedba djela narodne umjetnosti može uživati zasebnu zaštitu autorskom srodnog prava.

 

"Tužitelj tvrdi da je s tuženikom sklopio autorski ugovor na temelju kojeg se tuženi obvezao ekskluzivno za tužitelja dizajnirati uzorke dezena u seriji "Baština"i ostale za marku "Kravata-Croata". Tužitelj tvrdi da se radi o djelu po narudžbi, te da tuženi nema nikakva prava osim na naknadu, te moralna prava, kako je to precizirano člankom 11. ugovora sklopljenog izmedju stranaka 9. 11. 1992. Nadalje, tužitelj tvrdi da se tuženi suprotno ugovoru, navedenim dezenima izrađenim isključivo za potrebe tužitelja kao naručitelja počeo koristiti i prodavati ih drugim pravnim subjektima, pa tako tuženi iz serije "Baština" koristi motive pletera na tkanini i na kožnu galanteriju za tvrtku "A". Stoga tužitelj traži zabranu uporabe uzoraka dezena po narudžbi na opisani način, te traži i naknadu štete.

Kako je utvrdio ovaj sud, da bi se odlučilo o navedenom tužbenom zahtjevu, trebalo je najprije u tijeku postupka utvrditi radi li se u konkretnom slučaju o autorskom djelu i kojoj vrsti autorskog djela ili je pak riječ o ugovoru o djelu, koji su stranke nazvale autorskim ugovorom.

Prema odredbi čl. 3. st. 2. toč. 8. zakona o autorskom pravu (NN 53/91 i 58/93, dalje: ZAP), autorskim se djelom smatra tvorevina iz raznih područja stvaralaštva, pa tako i djela svih grana primijenjene umjetnosti i industrijskog oblikovanja. Međutim, da bi se moglo govoriti o autorskom djelu ono, mora biti originalno. Ako je autor stvorio subjektivno novo djelo, kojim nije oponašao drugo njemu poznato djelo, njegova je kreacija originalna i subjektivno nova. Tuženi u odgovoru na tužbu, odgovarajući na navode tužitelja da se njegov dizajn koristi i na kožnoj galanteriji, navodi sljedeće: "Autor obaju djela nije se koristio skicama, studijima, crtežima, izborom boja i materijala odnosno dizajniranim uzorcima za kravate, već se vratio originalu: Pleteru iz Biskupije kod Knina i ponovno ga očitao i interpretirao na nov način. Taj starohrvatski kameni spomenik iz ranoga srednjovjekovlja ima u sebi ornamentiku troprutnog pletera i, za razliku od interpretacije za kravate, koje su rađene u tehnici tiskanja, ovdje se radi o tkanju niti različitih boja i kvalitete. U pogledu skica, studija i crteža, vrlo je značajan pomak učinjen u tome osnovnome dizajnerskom djelu. Dana je potpuno nova interpretacija pletera. Dok se kod dezena za kravate način koloriranja poklapa s onim kojim su ti spomenuti kameni kolorirani u interpretaciji za kožnu galanteriju svaki prut je drukčije obojen, što je novum."

Prema odredbi čl. 51. st. 2. ZAP-a, iskorištavanje narodnih književnosti i umjetničkih tvorevina u svakomu drugom obliku, osim javne izvedbe, slobodno je i ne plaća se naknada. Primjenjujući citiranu odredbu na ovaj spor, značilo bi da motiv pletera nađen na arheološkim nalazima ne uživa autorskopravnu zaštitu.

Drugo je pitanje, koje nije razrašnjeno u tijeku prvostupanjskog postupka, radi li o takvoj obradbi navedenog motiva koja znači stvaralačku originalnost ili se samo radi o primjeni i aplikaciji tog motiva s kamena na tkaninu, kožu i sl.

Stoga će sud u nastavku postupka ponovno ocijeniti navedene dokaze, te provesti dokaz vještačenjem po vještaku stručnjaku za primijenjenu umjetnost i po potrebi po vještaku stručnjaku za povijest umjetnosti, kako bi se utvrdilo je li predmet spora u ovoj pravnoj stvari autorsko djelo ili se pak radi o narudžbi dezena, tj. ugovoru o djelu."

VTS RH, Pž-2986/94 od 7. veljače 1995

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr