Zakon o autorskom pravu (NN RH br. 53/91, 53/93), članci 28, 95. i 96.

 

- Udžbenik - povreda moralnog autorskog prava - 153/9 i 117/1

 

· Školski udžbenik predstavlja intelektualnu tvorevinu s područja znanosti pa njegov autor ima autorsko-pravnu zaštitu. Osoba koja je sastavila novi udžbenik koristeći gradu iz udžbenika ranijeg izdanja ne označavajući autora, povrijedila je autorska moralna prava autora ranijeg izdanja.

 

"Provedenim dokaznim postupkom utvrđeno je da je drugotuženik po­vrijedio autorsko moralno pravo tužiteljice na način da tužiteljica nije ozna­čena kao tvorac odnosno koautor predmetnog djela. Prema odredbi čl. 28. Zakona o autorskom pravu (NN 53/91, preduzeti zakon i izmjene i dopune NN 53/93, dalje u tekstu: ZAP), autorska moralna prava čine pravo autora da bude priznat i označen kao autor djela, pravo autora da se usprotivi sva­kom deformiranju, sakaćenju ili drugam mijenjanju djela i pravo autora da se protivi svakoj upotrebi djela koja bi vrijeđala njegovu čast i ugled. Prvostupanjski sud nije citirao navedenu odredbu ZAP-a, ali su u razlozima presude navedene sve relevantne činjenice iz kojih proizlazi da su u kon­kretnom slučaju povrijeđena autorska moralna prava tužiteljice na način da je drugotuženik u mnogome koristio tužiteljičino autorsko djelo udžbenik povijesti za VII razred osnovne škole i povijesnu čitanku prilikom izrade istoimenih djela, ali u izdanju za 1986. (tužiteljičino je izdanje 1982. i 1984.), pa je na taj način sud pravilno primjenio citiranu odredbu čl. 28. ZAP-a te čl. 95. i 96. istog Zakona. Prema odredbi čl. 95. osoba čije autorsko imo­vinsko ili moralno pravo je povrijedeno može zahtijevati zaštitu tog prava i naknadu štete, koja je povredom nanesena. Odredbom čl. 96. ZAP-a sud može narediti na zahtjev tužitelja da se presuda objavi na trošak tuženika. Prema tome proizlazi da je sud pravilno utemeljio prvostupanjsku presudu na navedenim propisima jer iz utvrđenog činjeničnog stanja proizlazi da je drugotuženik povrijedio tužiteljičina moralna autorska prava, te da joj slijedom toga pripada i naknada štete po općim pravilima o naknadi štete. Neutemeljene su tvrdnje žalitelja da jedan udžbenik po svojoj prirodi ne može biti u svojoj cjelovitosti autorsko djelo osobe koja je na koricama knjige označena kao autor s obzirom na iscrpno obrazloženi utjecaj odgovarajućih i nadležnih organa, te izdavača u stvaranju udžbenika, jer prema odredbi čl. 8. ZAP-a autorom se smatra osoba, čije je ime i prezi­me ili pseudonim na djelu označen, dok se protivno ne dokaže. U tijeku cijelog postupka tuženici su tvrdili da su u stvaranju udžbe­nika i čitanke sudjelovale i druge osobe, međutim kako to pravilno uočava i prvostupanjski sud do zaključenja ročišta za glavnu raspravu, nije nikad dostavljen originalni rukopis drugotuženika, gdje bi se moglo utvrditi autor­stvo drugotuženika u predmetnim dijelovima i eventualno autorstvo drugih osoba intervencije u tekstu na koje ukazuje žalitelj. Također nije prihvatljiva teza žalitelja da je sud trebao analizirati dopustivost i nedopustivost korište­nja autorskog djela, jer da se radi o specifičnom djelu (jer ni ideja ni for­ma u udžbeniku nisu originalna stvar jedne osobe) jer kao što je rečeno, prema odredbi čl. 3. ZAP autorsko djelo smatra se svaka intelektualna tvo­revina s područja književnosti, znanosti, umjetnosti i drugih područja stvaralaštva, bez obzira na vrstu, način i oblik izražavanja. U konkretnom slu­čaju radi se o tvorevini iz područja znanosti, pa je neprihvatljiva tvrdnja žalitelja, da se u konkretnom slučaju i ne radi o autorskom djelu zbog svo­je specifičnosti."

privredni sud HRVATSKE, Pž-1522/93 od 28. rujna 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr