Zakon o autorskom pravu (NN br. 53/91 i 58/93), članci 27. i 28.

- Autorska prava: povreda uiskorištavanjem dijapozitiva - 145/9 i 60/2

· Onaj tko iskoristi dijapozitive iz prethodne godine, kao fotografska autorska djela, za tiskanje kalendara i za narednu godinu, povređuje prava auto­ra ako djelo koristi bez suglasnosti autora i bez navođenja njegova imena i prezimena.

"Neosnovano tuženik tvrdi da bi iz utvrđenog činjeničnog stanja proiz­lazilo, da su stranke ugovorile jednokratno korištenje predmetnih dijapoziti­va za kalendar za neodređeni broj godina, jer ovakvo tumačenje ne proizlazi iz ugovora sklopljenog između stranaka od 12. IX. 1991., kako to pravilno zak­ljučuje i prvostupanjski sud. Naime, prema odredbi čl. 4. tuženik se kao ko­risnik predmetnih dijapozitiva tj. autorskog djela obvezao iste koristiti za "kalendar", dakle, ne za "kalendare" kako to pogrešno tumači žalitelj. Od­redbom čl. 5. autor je prenio na korisnika pravo da se za potrebe iz čl. 4. koristi djelom jednokratno dakle za kalendar u jednoj godini, očito u pred­stojećoj godini tj. u 1992. godini. Odredbom čl. 15. korisnik se obvezao pošti­vati sva moralna prava autora, a napose uvijek i svugdje prilikom korištenja djela iz ugovora označiti osobno ime autora, a u konkretnom slučaju tuženik nije ni osporio da je izdao kalendar za 1993., koristeći dijapozitive tužitelja bez označavanja imena autora povrijedivši na taj način autorsko moralno pravo tužitelja (čl. 28. Zakona o autorskom pravu - NN 53/91 i 58/93 dalje: ZAP). Iz navedenog proizlazi da ne stoji tvrdnja žalitelja da je tuženik postu­pio točno u granicama svojih ovlaštenja i prava iz ugovora već naprotiv pro­izlazi da je tuženik proširio korištenje djela bez potrebne suglasnosti autora (čl. 27. ZAP-a), koristeći autorsko djelo dvokratno tj. za još jedan kalendar a ne onaj ugovoreni i to za kalendar za 1993. godinu. Nije prihvatljiva tvrdnja žalitelja, da je sud postupio u suprotnosti s ekonomskim smislom i svrhom sklopljenog ugovora, pa da je tuženik mimo gospodarske logike trebao sve jednokratne tiskane slike uništiti zajedno sa skupocjenim papirom, jer je tu­ženik imao mogućnost, dakle i pravo, da zatraži od tužitelja kao autora su­glasnost za ponovno korištenje autorskog djela sklapajući novi ugovor ili aneks ranijem ugovoru o autorskom djelu kojim bi se regulirao prošireni prijenos prava iskorištavanja na korisnika i nova autorska naknada." VTS RH,

Pž-3475/93 od 22. ožuj­ka 1994.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr