Zakon o autorskom pravu (Narodne novine broj 53/91 i 58/93), članak 27.

- Autorska naknada za drugo izdanje autorskog djela - 144/9 i 63/3

· Autoru pripada naknada za svako iskorištavanje njegova autorskog djela, pa, dakle, i za drugo izdanje bez dozvole.

"Tuženi neosnovano pobija prvostupanjsku presudu u dijelu u kojem je odlučeno da je tuženi dužan platiti tužitelju naknadu za iskorištavanje autorskog djela i to 10 dijakolora zato što je tuženi bez dozvole tužitelja kao autora iskorištavao predmetna autorska djela i u drugom izdanju monografije "Lijepa naša Hrvatska"(iako je autor dao dozvolu samo za prvo izdanje, koje je tiskano godine 1991. Prema odredbi čl. 27. Zakona o autorskome pravu (NN 53/91 i 58/93 dalje: ZAP), autorsko djelo može druga osoba iskorištavati samo uz autorovo dopuštenje, a za svako iskorištavanje djela druge osobe, naknada pripada autoru. U tijeku postupka utvrdjeno je da je tuženi bez dopuštenja tužitelja kao autora tiskao drugo izdanje monografije "Lijepa naša Hrvatska" 1992. godine u pet jezičnih mutacija u nakladi od dvadeset tisuća primjeraka. Nebitna je tvrdnja tuženog, da je drugo izdanje monografije tiskano u nakladi od petnaest tisuća primjeraka u tri jezične mutacije, a ne u pet mutacija, jer bez obzira na ovu tvrdnju, tuženi je dužan platiti tužitelju naknadu za iskorištavanje autorskog djela bez autorova dopuštenje, a na dosuđenu visinu naknade nema utjecaja tvrdnja tuženog o manjoj nakladi (jer se naknada plaća u istoj visini za nakladu od pet tisuća primjeraka do dvadeset tisuća primjeraka za djela monografije prema Pregledu autorskih naknada za korištenje djela fotografije). Pri tome na visinu naknade nema utjecaja tvrdnja tuženog da se radi o prijevodu na tri jezika, a ne na pet jezika, već je bitno utvrditi da je tuženik bez dopuštenja tužitelja kao autora objavio predmetnu monografiju u drugom izdanju. Dosuđenjem naknade za nedopušteno iskorištavanje predmetnoga autorskog djela sud nije povrijedio ni materijalno pravo, jer je naknadu utvrdio primjenom Tarife utvrđene od Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti za djela fotografije, koja se kao strukovna mjerodavna tarifa primjenjuje pri odmjeravanju visine naknade za iskorištavanje ove vrste autorskih djela."

VTS RH, Pž-3461/94 od 7. veljače 1995.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr