Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91, 58/93, 9/99 - pročišćeni tekst, 76/99, 127/99 i 67/01), članak 27.

 

- Autorsko djelo: cjelovitost i zabrana mijenjanja - 142/9 i 19/8

· Autorska moralna prava sadrže u sebi pravo autora da se usprotivi svakom deformiranju, sakaćenju ili drugom mijenjanju djela, jer originalno autorovo djelo nitko treći nije ovlašten samovoljno mijenjati.

 

Prvostupanjskom presudom:

a) naloženo je tuženicima da solidarno plate tužitelju iznos od 4.000,00 kn ... na ime naknade štete zbog povrede njegova autorskog moralnog prava i 21.576,00 kn na ime parničnog troška (točka 1. izreke);

 

b) zabranjeno je tuženicima da na bilo koji način, bez tužiteljeva odobrenja, u bilo kojima svojim izdanjima i promotivnim materijalima koriste tužiteljevo autorsko djelo logotip izrađen povodom 1700 obljetnice grada Splita niti njegove izvedenice u cijelosti ili pojedine njegove dijelove (točka 2. izreke) i pod

 

c) odlučeno je da se ova presuda ima objaviti jedanput na trošak tuženika na vidljivom mjestu u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija" u jednom od prvih brojeva po pravomoćnosti ove presude (točka 3. izreke).

 

Drugostupanjski sud je u obrazloženju svoje presude naveo: "Iz utvrđenog činjeničnog stanja proizlaze uvjerljivi zaključci koje prihvaća i ovaj sud:

· da je tužitelj izradio svoje autorsko djelo tj. znak koji izgleda onako kako je gore opisan i prikazan na listu 3 spisa;

 

· da je djelo naručilo Gradsko poglavarstvo grada Splita,

 

· da su tuženici koristili tužiteljevo autorsko djelo i da su ga djelomično iskrivili i takvo koristili (list 4 i 24 spisa), ali da se jasno vidi da su koristili tužiteljevo djelo...

 

U žalbama, u bitnome, tuženici ponavljaju svoje tvrdnje iz prvostupanjskog postupka. Nemaju pravo kada govore da su znak dobili od Poglavarstva Grada Splita i da su ga smjeli modificirati. Dakle, znali su kako izgleda originalan znak (jer su ga dobili od Poglavarstva), a morali su znati da ga ne smiju mijenjati jer je to zabranjeno odredbama čl. 27. i 28. Zakona o autorskom pravu ("Narodne novine" broj 53/91, 58/93, 9/99 pročišćeni tekst, 76/99, 127/99, 67/01) koji glase:

 

čl. 27: Autorska moralna prava čine: pravo autora da bude priznat i označen kao tvorac djela, pravo autora da se usprotivi svakom deformiranju, sakaćenju ili drugom mijenjanju djela i pravo autora da se usprotivi svakoj upotrebi djela koja bi vrijeđala njegovu čast ili ugled. Čl. 28. Izdavač, prerađivač, obrađivač, prikazivač, prevoditelj, snimatelj i svatko drugi tko javno iskorištava autorsko djelo dužni su pri svakom iskorištavanju djela označiti ime i prezime autora djela, ako autor ne želi da djelo bude anonimno ili označeno pseudonimom.."


VTS RH, Pž-3602/02 od 14. travnja 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr