Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91, 58/93 i 9/99 pročišćeni tekst), članci 20. i 35.

 

- Odnos organizacije za radiodifuziju i njezina zaposlenika kao autora - 132/9 i 38/5

 

· Pravna osoba - organizacija za radiodifuziju - ima, bez odobrenja autora, isključivo petogodišnje pravo iskorištavanja autorskog djela koje je stvorio njezin zaposlenik-autor u obavljanju svojih radnih dužnosti.

 

· Po proteku roka od pet godina autorima filma, i to, piscu scenarija, redatelju i glavnom snimatelju pripadaju autorska prava među kojima naknada za korištenje autorskog djela, što je organizacija za radiodifu­ziju dužna poštovati.

 

"Prvostupanjskom presudom odlučeno je da je tuženik dužan platiti tu­žitelju iznos od 31.200,00 kn sa zateznim kamatama koje teku od 10. lipnja 1996. pa do konačne isplate i naknaditi troškove parničnog postup­ka u iznosu od 10.807,60 kn u roku od 8 dana.

Tužitelj je kao redatelj serije tužio tuženika koji je bez odobrenja i suglasno­sti prikazao svih 13 epizoda navedene serije dana 28. i 29. listopada 1995. godine, pa tužitelj postavlja zahtjev za naknadu iznosa od 31.200,00 kn. Tuženik se protivio tužbenom zahtjevu, ističući da tužitelju ne pripada autorsko pravo, jer je isto prenio na proizvođača, obzirom da je djelo stvo­reno u radnom odnosu, a kako je imao pravo na reemitiranje programa to prema odredbi čl. 35. Zakona o autorskom pravu, jer je serija emitirana u spomen na tada preminu­log autora serije i publicista MS, smatra neutemeljenim utuženi iznos, a to tim više što nije ostvario niti bilo kakvu materijalnu korist.

Prvostupanjski sud je ocijenio da je među strankama prijeporno, da li tuži­telju kao redatelju djela stvorenom u radnom odnosu pripada pravo na autorsku pravnu zaštitu nakon proteka roka od pet godina od nastanka serije te da li tuženik mogao emiti­rati ovu seriju mimo odobrenja tužitelja, a sve sukladno odredbama Zako­na o autorskom pravu.

Pregledom Pravilnika o autorskim i izvođačkim pravima HRT-a i to poseb­no čl. 27. prvostupanjski sud je utvrdio da za djela stvorena u radnom odnosu autorima djela, i to, redatelju, scenaristu i glavnom snimatelju pripa­da naknada u postotcima od ostvarenog netto prihoda od prodaje snima­ka, pa je za redatelja taj postotak 8%, za scenarista 7%, te za glavnog snimatelja 5%. Nakon što su ocijenjeni svi dokazi prvostupanjski sud je zaključio da je od stvaranja serije protekao rok od pet godina, u kojem roku je "TZ" kao prednik HRT-a imala isključivo pravo iskorištavanja autorskog djela u okviru svoje redovne djelatnosti sukladno o­dredbi čl. 20. st. 1. Zakona o autorskom pravu, ali po proteku tog roka redatelj je jedna od osoba kojoj pripadaju autorska prava odnosno nakna­da za korištenje autorskog djela.

Tuženik u izjavljenoj žalbi citira odredbu čl. 35. Zakona o autorskom pravu, ali pri tome ispušta dio teksta na kraju te odredbe, a koji glasi da su organizatori za radio difuziju dužni poštivati sva druga prava autora, jedino da bez odobrenja autora mogu emitirati snimku djela snimljenih na dopušteni na­čin instrumentima za mehaničku reprodukciju. U obvezno poštivanje svih drugih prava spada i pravo autora na naknadu. Žalitelj u žalbi postavlja prijepornim i protek roka od pet godina od proizvodnje odnosno snimanja serije, a u tijeku prvostupanjskog postupka nije iznio nikakva konkretna protivljenja navodima u tužbi da je serija snimljena 1969. godine po sce­nariju pokojnog MS. To što tuženik nije emitirao seriju u komercijalne svr­he, nije razlog da ne plati naknadu tužitelju kao jednome od autora, jer tuženik može određeno djelo emitirati bez traženja naknada koje even­tualno njemu pripadaju, a ne i bez naknada koje pripadaju autorima djela, a bez njihove suglasnosti."
VTS RH, Pž-2321/99 od 15. lipnja 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr