Zakon o mjenici (Narodne novine br. 74/94) Članak 46.

Trasant, indosant i avalist odgovaraju solidarno imaocu mjenice o dospjelosti, zbog neisplate mjenice.

 

Budući da je mjenica vrijednosni papir mjenični vjerovnik treba uz mjeničnu tužbu dostaviti originalni primjerak mjenice, a ne njezinu presliku.

 

"Predmetni spor je mjenični spor u kojem mjenični vjerovnik-tužitelj K. banka d.d. Podružnica Varaždin zahtjeva isplatu mjenične svote na temelju trasirane mjenice izdane u Varaždinu 1. srpnja 1998. godine, od akceptanta M. d.o.o. Varaždin, trasanta, S. M. iz Varaždina, kao trasanta, remitenta i prvog indosanta, Lj. M. kao drugog indosanta i A. M. kao trećeg indosanta. Sud je pravilno našao da nema potrebe upuštati se u cjelokupni poslovni odnos između parničnih stranaka iz ugovora o kreditu ili bilo kojeg drugog ugovora ocijenivši da se predmetni spor ima riješiti prema pravilima koja vrijede za mjenično obvezivanje kao apstraktni pravni posao. Mjenica je vrijednosni papir, a osoba koja ima pravo potraživati isplatu mjenične svote, odnosno vjerovnik mora ukoliko zahtjeva isplatu mjenične svote podnijeti sam mjenicu na naplatu. To isto vrijedi i za slučaj kada mjenični vjerovnik putem suda potražuje isplatu mjenične svote od mjeničnih dužnika. U konkretnom slučaju tužitelj mjeničnom tužbom potražuje isplatu mjenične svote, a uz tužbu nije dostavio mjenicu kao vrijednosni papir nego njenu presliku (list 6 spisa). Prvostupanjski sud u dokaznom postupku konstatira da je izvršio uvid u mjenicu pri čemu navodi da se radi o dokumentu na listu 6 spisa gdje mjenice u originalnom primjerku nema. Kako je mjenica vrijednosni papir koji kola u pravnom prometu, nije dovoljno prilikom zahtjeva za isplatu mjenične svote na naplatu podnijeti presliku mjenice. Za sada u spisu postoji samo preslika mjenice, a sud je propustio utvrditi da li je tužitelj doista imatelj originalnog primjerka mjenica, jer takav primjerak nije predočen sudu, pa nije moguće ispitati da li je prvostupanjski sud pravilno primijenio materijalno pravo kada je tuženicima naložio isplatu mjenične svote. Zato je presudu valjalo ukinuti po članku 369. stavak 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92 i 112/99) i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovni postupak."

VTS RH, Pž-5261/00 od 26. veljače 2002.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr