Zakon o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96, 1/98 i 45/99) Članak 46. Zakon o štedno kreditnim zadrugama (Narodne novine br. 47/98) Članak 11.

Nedopuštena je prijava za upis osnivanja štedno-kreditne zadruge ako nije snabdjevena odobrenjem za rad Ministarstva financija Republike Hrvatske.

 

"Ispitujući pobijano prvostupanjsko rješenje u smislu odredbe čl. 365. Zakona o parničnom postupku (NN broj 53/91, 91/91 i 112/99) u svezi sa čl. 20. Zakona o sudskom registru ovaj sud nalazi da u donošenju prvostupanjskog rješenja nisu počinjene bitne povrede odredaba postupka na koje sud pazi po službenoj dužnosti. Prvostupanjski sud pravilno je našao da prijava koju je podnio predlagatelj nije bila podobna za upis, jer prijavi nije priložena potrebna isprava propisana odredbom čl. 11. Zakona o štedno - kreditnim zadrugama. Tom odredbom propisano je da je za obavljanje poslova koje štedno kreditna zadruga može obavljati potrebno odobrenje za rad koje daje Ministarstvo financija uz mišljenje Hrvatske narodne banke. Odredbom čl. 13. istog Zakona propisano je da se odobrenje za rad prema odredbi čl. 11. mora priložiti uz prijavu za upis u sudski registar.

 

Zato je sud pravilno odlučio kada je zaključkom pozvao predlagatelja da dopuni prijavu i dostavi potrebne isprave kako bi se po prijavi moglo postupiti. Predlagatelj u ostavljenom doku nije postupio po zaključku suda, a u žalbi sam potvrđuje da je u postupku kod Ministarstva financija odbijen zahtjev za izdavanje odobrenja za rad štedno - kreditne zadruge. Takvo rješenje postalo je konačno, proizvodi sve pravne učinke te eventualno vođenje upravnog spora ne utječe na tijek postupka upisa u sudski registar.Obzirom na iznijeto pravilno je sud primijenio odredbu čl. 47. Zakona o sudskom registru kada je prijavu odbacio kao nedopuštenu."

VTS RH, Pž-4511/99 od 23. studenog 1999.

 

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr