Zakon o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96, 1/98 i 45/99) Članak 43. st. 1. Zakon o veterinarstvu (Narodne novine br. 70/97) Članak 83. st. 4.

Prijava za upis osnivanja veterinarske ambulante - trgovačkog društva je dopuštena, ako je snabdjevena prethodnim mišljenjem Hrvatske veterinarske komore i veterinarsko-zdravstvenom suglasnošću nadležnog Veterinarskog ureda.

 

"Iz spisa proizlazi da je prvostupanjski sud postupio u skladu s odredbom čl. 43. Zakona o sudskom registru, tj. da je ispitao da li je udovoljeno pretpostavkama o kojima ovisi dopuštenost prijave i osnovanost zahtjeva za upis; te da je pravilno ocijenio da u smislu čl. 47. istoga zakona nisu ispunjene pretpostavke za upis u sudski registar o kojima ovisi dopuštenost prijave i osnovanost zahtjeva za upis.

 

Prema odredbi čl. 83. st. 4. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine br. 70/79), veterinarska organizacija, privatna praksa i veterinarska služba može se osnovati uz prethodno mišljenje Hrvatske veterinarske komore i veterinarsko-zdravstvenu suglasnost nadležnog Veterinarskog ureda. lz ove stilizacije citiranog članka 83. Zakona o veterinarstvu, pravilno je sud prvog stupnja ocijenio da predlagatelj treba priložiti uz prijavu prethodno mišljenje Hrvatske veterinarske komore. Pogrešno predlagatelj tumači citiranu odredbu čl. 83. Zakona o veterinarstvu, jer kada po ocjeni predlagatelja mišljenje Hrvatske veterinarske komore ne bi bilo potrebno, onda niti ne bi zakonom bila predviđena obveza dostavljanja prethodnog mišljenja Hrvatske veterinarske komore."

VTS RH, Pž-1903/98 od 16. lipnja 1998.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr