Zakon o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96 i 45/99)Članak 43 i 53

Uredna je prijava za upis u sudski registar promjene članova uprave i članova nadzornog odbora jer je promjena članova uprave i članova nadzornog odbora donesena u obliku javnobilježničke isprave. Brisanje izvršenog upisa će se izvršiti ako u parničnom postupku naknadno bude utvrđeno da je upis obavljen na temelju javnobilježničkog zapisnika izdanog u nezakonito provedenom postupku .

 

"Ovaj sud nalazi da je pobijano rješenje zakonito i pravilno, te da je doneseno u skladu s člankom 43 i 53 Zakona o sudskom registru (Narodne novine br.1/95).

 

Uvidom u spis utvrđeno je, da je predlagatelj upisa dana 9.srpnja 1997. godine prijavio promjenu člana uprave i članova Nadzornog odbora, a uz prijavu je priložio odluku o opozivu članova Nadzornog odbora, odluku o izboru članova Nadzornog odbora, ovjereni potpis osobe ovlaštene da vodi poslove društva (I.B.) te zapisnik sa skupštine Društva od 18.travnja 1997. koji je sastavio javni bilježnik.

Prema odredbi članka 3 st. 12 Zakona o javnom bilježništvu (Narodne novine br. 78/93 i 29/94) javnobilježnička je isprava, među ostalim, zapisnik o pravnim radnjama koje su obavili ili kojoj su bili nazočni javni bilježnici.Prema odredbi čl. 3 st. 2 istog Zakona javnobilježnički zapisnik ima snagu javne isprave. Prema odredbi čl. 230 st. 2 Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92) stranci je dopušteno dokazivati da su u javnoj ispravi neistinito utvrđene činjenice ili da je javna isprava nezakonito sastavljena, što je predmetom parničnog postupka kod suda prvog stupnja pod brojem P-268/97.

 

U konkretnom slučaju formalne i materijalne pretpostavke za upis promjene članova uprave i članova Nadzornog odbora I.centra u B. d.o.o. su ispunjene. Ako u parničnom postupku naknadno bude utvrđeno, da je upis obavljen na temelju javnobilježničkog zapisnika izdanog u nezakonito provedenom postupku ili nezakonito provedenom javnobilježničkom zapisniku, u slučaju uspjeha u tom parničnom sporu, registarski sud će bilo po službenoj dužnosti ili na zahtjev ovlaštene osobe izvršiti brisanje upisa , temeljem članka 61 st. 2 Zakona o sudskom registru.


VTS RH Pž-2504/97 od 2. rujna 1997.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr