Zakon o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96 i 45/99)Članak 43 i 53

Uredna je prijava za upis u sudski registar promjene članova uprave i članova nadzornog odbora jer je promjena članova uprave i članova nadzornog odbora donesena u obliku javnobilježničke isprave. Brisanje izvršenog upisa će se izvršiti ako u parničnom postupku naknadno bude utvrđeno da je upis obavljen na temelju javnobilježničkog zapisnika izdanog u nezakonito provedenom postupku .

 

"Ovaj sud nalazi da je pobijano rješenje zakonito i pravilno, te da je doneseno u skladu s člankom 43 i 53 Zakona o sudskom registru (Narodne novine br.1/95).

 

Uvidom u spis utvrđeno je, da je predlagatelj upisa dana 9.srpnja 1997. godine prijavio promjenu člana uprave i članova Nadzornog odbora, a uz prijavu je priložio odluku o opozivu članova Nadzornog odbora, odluku o izboru članova Nadzornog odbora, ovjereni potpis osobe ovlaštene da vodi poslove društva (I.B.) te zapisnik sa skupštine Društva od 18.travnja 1997. koji je sastavio javni bilježnik.

Prema odredbi članka 3 st. 12 Zakona o javnom bilježništvu (Narodne novine br. 78/93 i 29/94) javnobilježnička je isprava, među ostalim, zapisnik o pravnim radnjama koje su obavili ili kojoj su bili nazočni javni bilježnici.Prema odredbi čl. 3 st. 2 istog Zakona javnobilježnički zapisnik ima snagu javne isprave. Prema odredbi čl. 230 st. 2 Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92) stranci je dopušteno dokazivati da su u javnoj ispravi neistinito utvrđene činjenice ili da je javna isprava nezakonito sastavljena, što je predmetom parničnog postupka kod suda prvog stupnja pod brojem P-268/97.

 

U konkretnom slučaju formalne i materijalne pretpostavke za upis promjene članova uprave i članova Nadzornog odbora I.centra u B. d.o.o. su ispunjene. Ako u parničnom postupku naknadno bude utvrđeno, da je upis obavljen na temelju javnobilježničkog zapisnika izdanog u nezakonito provedenom postupku ili nezakonito provedenom javnobilježničkom zapisniku, u slučaju uspjeha u tom parničnom sporu, registarski sud će bilo po službenoj dužnosti ili na zahtjev ovlaštene osobe izvršiti brisanje upisa , temeljem članka 61 st. 2 Zakona o sudskom registru.


VTS RH Pž-2504/97 od 2. rujna 1997.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr