Članak 187a. ZOP /sada čl. 550. o Zakona o trgovačkim društvima, Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03/

Poduzeća nastala podjelom solidarno odgovaraju za obveze poduzeća koje je prestalo postojati. Njihov međusobni odnos (regres) treba riješiti u skladu s njihovim sporazumom, a ako takvog sporazuma nema na svakog dužnika dolazi jednak dio.

 

Napomena: uprava društva koje se dijeli mora izraditi plan podjele koji (između ostalog) mora sadržavati I precizan opis I raspored dijelova imovine I obveza odnosno pravnih odnosa koji se prenose svakom pojedinom novom društvu (čl. 550. b st. 2. toč. 12. Zakona o trgovačkim društvima).

 

"Nesporno je između parničnih stranaka, da je od samostalne RO "A" statusnim promjenama došlo do konstruiranja dva nova pravna subjekta, dvije nove pravne osobe tj. parničnih stranaka. U smislu čl. 1. 187a. Zakona o poduzećima, paduzeća nastala podjelom solidarno odgovaraju za obveze poduzeća, koje je prestalo postojati. Prema tome solidarna odgovornost određena je zakonom, a nesporno je da je H. N. na poslu u poduzeću koje je prestalo postojati dobila teške tjelesne ozljede, dakle pretrpila štetu koju je tužitelj u cijelosti nadoknadio. U smislu čl. 423. st. 1. Zakona o obveznim odnosima (NN broj 53/91, u daljnjem tekstu: ZOO), tužitelju pripada pravo zahtijevati od sudužnika da mu nadoknadi dio obveze koja pada na njega. Kraj činjenice da stranke prilikom statusne promjene nisu sporazumno rasporedile obveze, pravilno je sud prvog stupnja odredio udjele stranaka na jednake dijelove što ima uporišta u čl. 208. st. 3. i 424.. st. 1. ZOO."

VTS RH, VI Pž-2600/93 od 12. travnja 1994.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr