Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 464.

Prijavi za upis izmjene društvenog ugovora treba priložiti dokaze o tome: a) da je nakana smanjenja temeljnog kapitala objavljena na način utvrden čl. 463. ZTD, b) da su vjerovnici koji su se javili društvu podmireni, odnosno da im je dano osiguranje c) izjavu svih članova uprave da je svim poznatim vjerovnicima poslana obavijest iz članka 463. stavak 2. ZTD, d) popis članova društva na temelju odluke o smanjenju temeljnog kapitala. Registarski sud nema diskreciono ovlaštenje ocjenjivati opravdanost odluke smanjenja temeljnog kapitala, već samo utvrditi postojanje zakonskih pretpostavki za upis smanjenja temeljnog kapitala.

 

"Pobijanim rješenjem odbijen je zahtjev predlagatelja za upis u sudski registar Trgovačkog suda smanjenja temeljnog kapitala i izmjene izjave o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima.Protiv ovog rješenja žali se predlagatelj, predlažući, da ovaj sud postupi u smislu žalbenih navoda.

 

Žalba je osnovana.

 

Vidljivo je iz spisa, da je predlagatelj u smislu čl. 464. Zakona o trgovačkim društvima (ZTD) uz prijavu za upis izmjene društvenog ugovora u trgovački registar priložio dokaze o tome: a) da je nakana smanjenja temeljnog kapitala bila objavljena na način utvrden u čl. 463. Zakona o trgovačkim društvima, b) da su vjerovnici koji su se javili društvu podmireni, odnosno da im je dano osiguranje.

 

Uz prijavu je također priložena i izjava svih članova uprave, da je svim poznatim vjerovnicima poslana obavijest iz čI. 463. Zakona o trgovačkim društvima, a da se društvu nisu javili drugi vjerovnici osim onih kojima je ono podmirilo potraživanje ili im je dalo osiguranje. Uz prijavu je također priložen popis članova društva na temelju odluke o smanjenju temeljnog kapitala.

 

Ovu prijavu i priloge sud je bio dužan ocijeniti u skladu s odredbom čl. 464. u vezi čl. 395. Zakona o trgovačkim društvima i utvrditi, da li se izprijave i isprava uz prijavu može zaključivati, da li postoje pretpostavke za upis smanjenja temeljnog kapitala predlagatelja, bez ocjene, da li je takvo smanjenje razumno i opravdano, budući da u Zakonu o trgovačkim društvima nije takvo ovlaštenje dano registarskom sudu.

 

Zbog toga je u pravu žalitelj kada tvrdi da je to pravo na strani članova društva i vjerovnika društva, pa ako vjerovnici nisu imali primjedbi, tada treba uzeti da su oni s odlukom koju je donio predlagatelj suglasni."

VTS RH, Pž-944/98 od 31. ožujka 1998.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr