Zakon o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03)Članak 448. st. 3./nakon Novele broj 118/03 - članak 363. st.5/

Sud može donijeti privremenu mjeru, kojom će zaustaviti primjenu odluke društva s ograničenom odgovornošću, za koju se tužbom traži utvrđenje ništavosti, ako je vjerojatno da bi se njezinim provođenjem društvu mogla pričiniti nenadoknadiva šteta.

 

Nije moguće osnovano zahtijevati privremenu mjeru zabranom sazivanja glavne skupštine dioničkog društva, niti zabranom donošenja odluke o podjeli dioničkog društva.

 

"Iz spisa proizlazi da su predlagatelji osiguranja kao djelatnici tvrtke J. d.d. iz Slavonskog Broda podnijeli prijedlog za izdavanje privremene mjere zabranom održavanja glavne skupštine tvrtke J. d.d. iz Slavonskog Broda i zabrane donošenja odluke o podjeli društva, a radi osiguranja novčane tražbine koja se odnosi na neisplaćene plaće i druge tražbine iz radnog odnosa. U prijedlogu se navodi da je protiv protivnika osiguranja podnesen sudu prijedlog za otvaranje stečajnog postupka; te da je uprava društva sazvala glavnu skupštinu na kojoj se trebaju donijeti odluke o podjeli trgovačkog društva Jasinje d.d. iz Slavonskog Broda na 8 dioničkih društava.

 

Ovaj drugostupanjski sud nalazi da je prvostupanjski sud pravilno postupio kada je odbio prijedlog da se odredi predložena privremena mjera. Radi se o privremenoj mjeri zabranom protivniku osiguranja održavanja glavne skupštine tvrtke J. d.d. Slavonski Brod i zabrane donošenja odluke o podjeli dioničkog društva. Međutim, sud privremenom mjerom nije ovlašten zabranjivati sazivanje glavne skupštine odnosno zabranjivati donošenje odluke o podjeli dioničkog društva; jer takvo ovlaštenje ne proizlazi niti iz odredaba Ovršnog zakona, a niti iz odredaba Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93 i 34/99, dalje: ZTD). Naime, iznimke su propisane u odredbi članka 448. stavak 3. ZTD-a, kada sud može privremenom mjerom zaustaviti primjenu odluke za koju se tužbom traži da se utvrdi ništavom. To će biti u slučaju kada postoji vjerojatnost da bi provođenjem prijeporne odluke društvu s ograničenom odgovornošću mogla nastati nenadoknadiva šteta. Međutim, ovdje se govori o društvu s ograničenom odgovornošću u članku 448. stavak 3. ZTD-a; međutim, u konkretnom slučaju radi se o skupštini dioničkog društva Jasinje; tako da ova odredba u konkretnom slučaju ne bi došla do primjene.

 

Isto tako, statusne promjene protivnika osiguranja, kao i činjenica da protivnik osiguranja osniva nova trgovačka društva, ne znači opasnost za naplatu potraživanja.

 

Nisu dakle, prema ocjeni ovoga suda, ostvarene zakonom propisane pretpostavke za određivanje predložene privremene mjere.

VTS RH, Pž-4787/99 od 25. siječnja 2000.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr