Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03)Članak 447./nakon Novele broj 118/03 - članak 448, čl. 355/

Odluka Skupštine društva je ništava ako skupština na kojoj je donesena odluka nije bila valjano sazvana, napose ako na nju nisu bili uredno pozvani svi članovi društva; ako nije donesena na način i u obliku propisanom zakonom ili društvenim ugovorom; ako nije u skladu s biti društva ili je njezin sadržaj protivan kogentnim propisima, moralu ili odredbama društvenog ugovora.

 

Nije ništava odluka glavne skupštine društva s ograničenom odgovornošću u pogledu odluke o imenovanju uprave i ovlasti uprave, jer je dovoljno da je donesena sa običnom većinom danih glasova, a ne većinom od 75% danih glasova.

 

"Zakon u pogledu ništavosti odluke skupštine društva s ograničenom odgovornošću govori o tri razloga ništavosti: pogreškama u sazivanju skupštine, nepoštivanju propisanog načina donošenja i prisilnom propisu i moralu društva. Pogreške u sazivanju bile bi, ako na skupštinu nisu pozvani svi članovi, što u ovom predmetu nije slučaj. Nepoštivanje propisanog načina donošenja i oblika odluke bi bilo kada odluka ne bi bila donesena na skupštini ni u pisanom obliku izvan skupštine po postupku koji je propisan za donošenje odluke pisanim putem, što u ovom predmetu također nije slučaj. Odluka je ništava ako nije donesena u skladu s biti društva ili je njezin sadržaj protivan prisilnom propisu ili moralu. Na taj razlog se poziva tuženik. Biti društva protivne su odluke kojima se članu društva oduzimaju ili smanjuju članska prava kao pravo na sudjelovanje na skupštini, pravo na pobijanje odluka skupštine, manjinska prava određena zakonom ili mu se otežava njihovo ostvarivanje. U prva dva slučaja (sudjelovanje na skupštini i pobijanje odluka skupštine) članska prava ovim izmjenama društvenog ugovora nisu oduzeta ili smanjena. Odluka skupštine je korporacijski akt, ali nije ugovor, pa je valjano donesena i kada u tome nisu sudjelovali svi članovi društva. U društvu s ograničenom odgovornošću članovi društva mogu odlučiti da se odluke donose pisanim putem ili na samoj skupštini. Tuženik je odlučio ovo drugo. U Zakonu o trgovačkim društvima je postavljeno opće pravilo da se odluke donose običnom većinom ako društvenim ugovorom nije drukčije određeno. Iznimke od tog pravila određene su posebnim mjestima ZTD, pa se tako sa izmjenama i dopunama društvenog ugovora traži najmanje 3/4 danih glasova za izmjenu predmeta poslovanja traži se jednoglasnost u odlučivanju, a ako se članovima društva postavljaju dodatne obveze ili mu se oduzima neko pravo određeno ugovorom, s odlukom se moraju suglasiti svi članovi na koje se odnosi. U pogledu imenovanje uprave i njenih ovlasti zakonodavac traži običnu većinu, a društvenim ugovorom tuženika u članku 25. samo se za opoziv traži 374 danih glasova. Dakle, dopuna članka 16. Društvenog ugovora nije ništava.

 

Isto tako se za zaključenje ugovora s direktorom o njegovim pravima i obvezama s naslova obavljanja funkcije ne traži niti u Zakonu niti u društvenom ugovoru veća većina od natpolovične. I to nije ništava odluka. Za odlučivanje o mjerama za ispitivanje nadzora nad vođenjem poslova društva, nije propisano donošenje odluke jednoglasnom odlukom članova društva."

VTS RH, Pž-408/03 od 16. rujna 2003.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr