Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 427.

Ograničenja ovlasti za zastupanje postavljena društvenim ugovorom Odlukom članova društva i obveznim uputama nadzornog odbora bez pravnog su učinka prema trećima.

 

Ugovor koji je sklopio član uprave bez prethodne suglasnosti skupštine društva s ograničenom odgovornošću pravno je valjan a društvo može od člana uprave eventualno tražiti naknadu štete.

 

"Nije jasno zašto je prvostupanjski sud donio odluku kojom je odbio tužbeni zahtjev. Iz činjeničnog utvrđenja prvostupanjskog suda proizlaze posve drugačiji zaključci. Među strankama je nesporno da su sklopile ugovor o poslovnoj suradnji (list 12 spisa) kojim su preuzele određene obveze. Nakon toga sklopile su i aneks ugovora (list 19 spisa) kojim su derogirale odredbe osnovnog ugovora, a kojim se tuženik obvezuje izvršiti tužitelju povrat svih uloženih sredstava i troškova, te naknaditi izgubljenu dobit prema određenim kriterijima. Tužitelj je u cijelosti izvršio svoje obveze dok to tuženik nije, pa stoga tužitelj temeljem navedenih ugovora potražuje utuženi iznos na ime naknade štete. Tuženi također ne osporava visinu štete. Prvostupanjski sud, međutim nalazi, pozivajući se na čl. 55. Zakona o obveznim odnosima (NN 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 u daljem tekstu ZOO) da je ugovor sklopljen po direktoru R. J. bez ishođenja suglasnosti skupštine društva, nepostojeći. Prvostupanjski sud smatra da se ova odredba mora primijeniti, a ne odredbe Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99 u daljem tekstu ZTD) jer, da je njome tužena kao dioničko društvo zaštićena od nezakonitog raspolaganja imovinom društva i zaključivanja ugovora koji bi mogli štetiti društvu, a tiču se ulaganja u razvoj i raspolaganja nekretninama društva. Nije jasna ovakva tvrdnja prvostupanjskog suda. Najprije, uzgred, tuženi nije dioničko društvo, već društvo s ograničenom odgovornošću. Zatim, na sporni odnos, primjenjuju se odredbe ZTD koji je lex specialis prema ZOO. Tek kada njime ne bi bila regulirana određena pitanja mogle bi biti primijenjene odredbe ZOO. Člankom 427. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) navedeno je da su ograničenja ovlasti za zastupanje postavljena društvenim ugovorom, odlukom članova društva i obveznim uputama nadzornog odbora bez pravnog učinka prema trećima. To vrijedi napose ako se ovlast za zastupanje ograničava na sklapanje određenih poslova ili poslova određene vrste. Nedvojbeno je da je R. J. bila osoba ovlaštena za zastupanje, nedvojbeno je da u sudskom registru nisu bila niti su mogla biti upisana ograničenja ovlasti za zastupanje. Kako je sudski registar javna knjiga u kojoj vrijedi načelo povjerenja u ono što je u njoj upisano, to tužitelj nije niti trebao, niti mogao utvrđivati je li direktor R. J. ograničen u svom pravu sklapanja određenih poslova. Ograničenja ovlasti za zastupanje mogu postojati u internom odnosu između društva i članova uprave, aline mogu proizvoditi pravne učinke prema trećim savjesnim osobama. Prema tome, ugovor i aneks ugovora koji je on potpisao pravno su valjani, a ako je direktor sklopio ugovor koji je štetan za tuženika, tuženik ima pravo temeljem čl. 430. ZTD tražiti naknadu štete koja bi mu sklapanjem takvog pravnog posla bila počinjena."

VTS RH, Pž-8771/03 od 10. veljače 2004.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr