Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 426.

Društvo zastupa uprava.

Predsjednik nadzornog odbora ne može biti osoba ovlaštena za zastupanje društva iz razloga jer se vođenje poslova društva ne smije prenijeti na nadzorni odbor.

 

"Prema odredbi čl. 426. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 i 34/99 dalje: ZZD), društvo zastupa uprava. Dakle, pravnim radnjama uprave društvo stječe prava i obveze. Uprava je zakonski zastupnik društva, a ova odredba je prisilne naravi. To znači da je ovlast za zastupanje društva nemoguće povjeriti nekome drugom uz istodobno isključenje uprave od te ovlasti (čl. 41. st. 1. ZTD). Prema odredbi iz čl. 41. st. 1. ZTD-a, ovlast za zastupanje trgovačkog društva po zakonu imaju osobe koje su za pojedini oblik toga društva određene odredbama tog Zakona. Citirani čl. 41. st. 1. ZTD-a daje opću odredbu o zastupanju po zakonu, navodeći da su zastupnici ex lege osobe koje su takvim utvrđene općim odredbama koje uređuju pojedine vrste trgovačkih društava. Kod društva s ograničenom odgovornošću uprava je tijelo koje zastupa društvo (čl. 241. st. 1. ZTD-a; čl. 429. ZTD-a).

 

Prema odredbi čl. 261. st. 1. ZTD-a član Nadzornog odbora ne može biti istovremeno i član uprave, trajni zamjenik člana uprave, prokurist ni punomoćnik društva. Temelj ovoga članka čini stroga odvojenost vođenja poslova od nadzora, a što je poznato pod nazivom načela nespojivosti dužnosti (inkompatibiliteta). Stoga, član Nadzornog odbora ne može biti istodobno i član uprave, trajni zamjenik člana uprave, ali ni osoba koja obavlja poslove uprave kao prokurist ili punomoćnik društva. Međutim, u slučaju nužde zakonodavac ipak dopušta iznimku od načela nespojivosti dužnosti, ali ne u čistom obliku i uz stroge uvjete. I u tom iznimnom slučaju član Nadzornog odbora ne može postati redovnim članom uprave, već samo zamjenikom člana uprave i to ne trajnim nego privremenim. Kao zamjenik člana uprave, član Nadzornog odbora obavlja poslove člana i na njega se primjenjuju ostale odredbe o članu uprave (čl. 253. ZTD-a). Načelo inkompatibiliteta u tom slučaju nije narušeno, jer član Nadzornog odbora uz ostale ograde, za vrijeme svog mandata zamjenika člana uprave ne može obavljati funkciju člana Nadzornog odbora, dakle ostaje ono bitno od tog načela, a to je da ista osoba funkcije vođenja poslova i nadzora ne obavlja istovremeno.

 

Prema odredbi čl. 263. st. 1. ZTD-a, Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova društva. Prema st. 5. citiranog članka 263. vođenje poslova društva ne može se prenijeti na Nadzorni odbor. Bez obzira na mogući utjecaj Nadzornog odbora navođenje poslova uprave, vođenje poslova društva ne može se prenijeti na Nadzorni odbor (čl. 263. st. 5. ZTD-a). Time zakonodavac ustraje na podjeli funkcija između tih dvaju organa društva, kako ne bi došlo do sukoba ovlasti. Dopušteno je da se Statutom ili Odlukom samo Nadzornog odbora može odrediti da se određene vrste poslova mogu obavljati samo uz suglasnost Nadzornog odbora. U slučajevima kad određeni posao podliježe suglasnosti Nadzornog odbora, uprava će pojačano voditi računa da posao vodi tako da se ta suglasnost i dobije.

 

Iz svega iznesenog slijedi da je pravilno prvostupanjski sud zaključio da nije osnovan zahtjev predlagatelja za upis predsjednika Nadzornog odbora D. Č. kao osobe ovlaštene za zastupanje društva."

VTS RH, Pž-365/98 od 10. ožujka 1998.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr