Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93,34/99, 52/00 i 118/03) Članak 395 st. 2

Sud će odbiti upis društva s ograničenom odgovornošću u trgovački registar, ako je sud mišljenja da je vrijednost ulaganja stvari ili prava bitno manja od visine temeljnog uloga koji se time uplaćuje, a ne u slučaju kada je temeljni ulog jednak ili viši od visine označenog temeljnog uloga.

 

"Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je upis u sudski registar Trgovačkog suda u S. trgovačkog društva "P."društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i turizam iz S.

 

Prema obrazloženju tako je riješio sud prvog stupnja, jer u ponovljenom postupku sudionik "A."d.d. iz S. protivi se upisu u sudski registar "P."d.o.o.S. Sud prvog stupnja je našao da po odredbi čl. 395 st. 2 Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 - ZTD) treba odbiti upis, jer izvješće o osnivanju i izvješće o reviziji nije točno, to jest unosi se bitno manja vrijednost u temeljni kapital od stvarne vrijednosti .

 

Protiv ovog rješenja žale se predlagatelj "P."d.o.o. S. i sudionik "M."d.d. Z.

 

Žalbe su osnovane.

 

Sud prvog stupnja neosnovano je primijenio odredbu čl. 395 st. 2 Zakona o trgovačkim društvima. Prema st. 1 tog članka sud je bio dužan ispitati da li je društvo uredno osnovano, da li prijava sadržava zakonom propisano sadržaj i jesu li joj priložene propisane isprave. Sve je to sud prvog stupnja imao na raspolaganju.Prema utvrđenom činjeničnom stanju predlagatelj je u svemu dao po zakonu propisani sadržaj prijave, kao i dokumentaciju iz koje proizlazi da je društvo uredno osnovano i da su uz prijavu priložene sve zakonom propisane isprave.

U st. 2 članka 395 Zakona o trgovačkim društvima navodi se da će sud odbiti upis društva u sudski registar ako revizori osnivanja izjave ili ako je očigledno da izvješće o osnivanju ili izvješće o reviziji nisu točni, nisu potpuni ili nisu u skladu s propisima. Isto vrijedi i kad revizori osnivanja izjave ili je sud mišljenja da je vrijednost stvari ili prava bitno manja od visine temeljnog uloga koji se time uplaćuje.

 

Ovakvom odredbom st. 2 čl. 395 Zakona o trgovačkim društvima iznesene su dvije postavke i to da će sud odbiti upis društva u sudski registar ako revizori osnivanja izjave ili ako je očigledno da je izvješće o osnivanju ili izvješće o reviziji osnivanja što ga je podnijela uprava nisu točni, nisu potpuni ili nisu u skladu s propisima. To znači da upisani temeljni ulog mora biti isti ili veći od iznosa označenog kao temeljni kapital društva.

U tom smislu je taj zakonski uvjet ispunjen, jer je temeljni kapital označen u iznosu od 11,165.300,00 kuna, koliko je navedeno u društvenom ugovoru o osnivanju "P-a"d.o.o. S.

 

Druga rečenica stavka 2 članka 395 Zakona o trgovačkim društvima predstavlja dopunu prve rečenice i odnosi se na brojčane pokazatelje vrijednosti temeljnog kapitala. Iz nje jasno proizlazi da sud ne može odbiti upis osnivanja, ako je vrijednost ulaganja stvari bitno veća od visine uloga koji se time uplaćuje. Kako je upisani temeljni kapital jednak visini označenog kapitala, a uplaćena vrijednost viša od toga, to znači da su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti iz članka 395 st. 2 Zakona o trgovačkim društvima.

 

Kako je ovaj sud drugog stupnja utvrdio da je predlagatelj ispunio uvjete za upis u sudski registar, to je preinačio rješenje suda prvog stupnja i prihvatio zahtjev za upis u sudski registar temeljem čl. 61 toč. 5 i čl. 62 Zakona o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95 i 57/96).

VTS RH Pž-1162/97 od 29.travnja 1997.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr