Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 363.

Tužba za pobijanje mora se podići u roku od 30 dana od dana donošenja odluke. Ako je tužitelj bio prisutan na sjednici na kojoj je odluka donesena, rok počinje teći prvoga narednog dana kad je zaključena glavna skupština. Ako tužitelj nije prisustvovao glavnoj skupštini, rok počinje teći prvog narednog dana od dana kada je mogao saznati za odluku.

 

Rok od trideset dana je prekluzivan, a ne instruktivan rok.

 

"Prvostupanjski sud je pravilno primijenio odredbu čl. 363. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93 i 34/99, 121/99 i 52/00 dalje: ZTD).

 

Prema odredbi čl. 363. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, tužba za pobijanje se mora podići u roku od 30 dana od donošenja odluke. Ako je tužitelj bio prisutan na sjednici na kojoj je odluka donesena, taj rok počinje teći prvoga narednog dana od dana kada je zaključena glavna skupština na kojoj je odluka donesene. Nije li tužitelj prisustvovao glavnoj skupštini na kojoj je donesena odluka, rok počinje teći prvoga narednog dana od dana kada je mogao saznati za odluku (čl. 363. st. 1. ZTD-a).

 

Prema čl. 357. ZTD-a, a koji članak regulira "tužbu za utvrđenje ništavosti", tužbu protiv društva kojom se traži da se utvrdi ništavost odluke glavne skupštine mogu podići dioničar, uprava ili član uprave ili nadzornog odbora. Na to se na odgovarajući način primjenjuju odredbe čl. 363. i 364. ovoga Zakona. Osim podizanjem tužbe ništavost se može isticati i na drugi način (čl. 357. st. 1. ZTD-a).

 

U Zakonu o trgovačkim društvima izražena je razlika između ništavosti i pobojnosti odluka glavne skupštine.

 

Izražena volja dioničara na glavnoj skupštini smatra se voljom društva. Odluka je ništava kada ne proizvodi pravne učinke zbog protuzakonitosti. Razlozi ništavosti taksativno su navedeni u zakonu. Odluka je pobojna ako je protuzakonita ili je protivna statutu, ali proizvodi pravne učinke sve dok je sud u parnici ne poništi. Na ništavost se ne može pozivati nakon proteka 3 godine od njezina upisa u trgovački registar, a na ništavost iz razloga što nije unesena u zapisnik na propisani način može se pozivati samo do upisa odluke u trgovački registar (čl. 356. ZTD-a).

 

Odluka glavne skupštine može se pobijati tužbom, ako je donesena protivno zakonu ili statutu.Tužba se podiže protiv društva, a mora se podići u roku od 30 dana od donošenja odluke. To je prekluzivni rok. Stoga je pravilno prvostupanjski sud tužbu podnijetu nakon tog roka odbacio."

VTS RH, Pž-1209/01 od 2. listopada 2001.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr