Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 355. st 1.

Ništava je odluka glavne skupštine koja je donesena na glavnoj skupštini čije sazivanje nije objavljeno u Narodnim novinama Republike Hrvatske, osim u slučaju ako su na njoj sudjerovali svi dioničari društva.Na ništavost odluka glavne skupštine registarski sud pazi po službenoj dužnosti.

 

"Predlagatelj je sam naveo u podnesku (prigovoru od 8. srpnja 1998. godine) da je saziv glavne skupštine obavljen na oglasnoj ploči i u Iokalnom listu "Dubrovački vjesnik". Predlagatelj sam navodi da odredbu čl. 174. Zakona o trgovačkim društvima čl. 88. svoga Statuta, treba primijeniti kada je to u ZTD ili u Statutu odredeno. Pogrešno međutim predlagatelj drži da to za ovaj slučaj nije određeno. Clanak 277. st. 3. ZTD (prva rečenica) glasi: "Sazivanje Glavne skupštine objavljuje se u glasilu društva".Prema čl. 174. st. 1. ZTD, ako je zakonom ili statutom određeno da se objavljuju podaci i priopčenja društva, oni se objavljuju u Narodnim novinama Republike Hrvatske. U konkretnom slučaju zakonom je određeno (čl. 277. st. 1. ZTD) da se sazivanje glavne skupštine objavljuje, pa je prema tome objava morala biti izvršena u Narodnim novinama Republike Hrvatske.

 

Odluka glavne skupštine je ništava i u slučaju ako je donesena na glavnoj skupštini koja nije sazvana na način propisan u čl. 277. st. 2. i 3. ZTD, osim ako na njoj sudjeluju svi dioničari (čl. 355. toč 1. ZTD). U konkretnom slučaju Skupština nije sazvana onako propisano u čl. 277. st. 3. ZTD-a (sazivanje nije objavljeno u Narodnim novinama), a iz zapisnika je vidljivo da na Skupštini nisu sudjelovali svi dioničari. Prema tome odluke donesene na toj Skupštini ništave su. Registarski sud nije mogao upisati u sudski registar odluke koje su ništave, jer na ništavost suda pazi po službenoj dužnosti (arg. iz čl. 109. Zakona o obveznim odnosima - NN broj 53/91, 73/91,3/94 i 7/96 i 91/96).

 

Ispravno je stoga postupio prvostupanjski sud kada je temeljem čl. 47. Zakona o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96 i 1/98) odbacio prijavu upisa smanjenja temeljnog kapitala kao nedopuštenu."

VTS RH, Pž-1983/99 od 25. svibnja 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr