Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 355. st 1.

Ništava je odluka glavne skupštine koja je donesena na glavnoj skupštini čije sazivanje nije objavljeno u Narodnim novinama Republike Hrvatske, osim u slučaju ako su na njoj sudjerovali svi dioničari društva.Na ništavost odluka glavne skupštine registarski sud pazi po službenoj dužnosti.

 

"Predlagatelj je sam naveo u podnesku (prigovoru od 8. srpnja 1998. godine) da je saziv glavne skupštine obavljen na oglasnoj ploči i u Iokalnom listu "Dubrovački vjesnik". Predlagatelj sam navodi da odredbu čl. 174. Zakona o trgovačkim društvima čl. 88. svoga Statuta, treba primijeniti kada je to u ZTD ili u Statutu odredeno. Pogrešno međutim predlagatelj drži da to za ovaj slučaj nije određeno. Clanak 277. st. 3. ZTD (prva rečenica) glasi: "Sazivanje Glavne skupštine objavljuje se u glasilu društva".Prema čl. 174. st. 1. ZTD, ako je zakonom ili statutom određeno da se objavljuju podaci i priopčenja društva, oni se objavljuju u Narodnim novinama Republike Hrvatske. U konkretnom slučaju zakonom je određeno (čl. 277. st. 1. ZTD) da se sazivanje glavne skupštine objavljuje, pa je prema tome objava morala biti izvršena u Narodnim novinama Republike Hrvatske.

 

Odluka glavne skupštine je ništava i u slučaju ako je donesena na glavnoj skupštini koja nije sazvana na način propisan u čl. 277. st. 2. i 3. ZTD, osim ako na njoj sudjeluju svi dioničari (čl. 355. toč 1. ZTD). U konkretnom slučaju Skupština nije sazvana onako propisano u čl. 277. st. 3. ZTD-a (sazivanje nije objavljeno u Narodnim novinama), a iz zapisnika je vidljivo da na Skupštini nisu sudjelovali svi dioničari. Prema tome odluke donesene na toj Skupštini ništave su. Registarski sud nije mogao upisati u sudski registar odluke koje su ništave, jer na ništavost suda pazi po službenoj dužnosti (arg. iz čl. 109. Zakona o obveznim odnosima - NN broj 53/91, 73/91,3/94 i 7/96 i 91/96).

 

Ispravno je stoga postupio prvostupanjski sud kada je temeljem čl. 47. Zakona o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96 i 1/98) odbacio prijavu upisa smanjenja temeljnog kapitala kao nedopuštenu."

VTS RH, Pž-1983/99 od 25. svibnja 1999.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr