Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 305.

Dionice se uplaćuju novcem, ulaganjem stvari ili prava.

Stoga je zakonito povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem tražbine u dodatni temeljni ulog, ukoliko je potvrđeno izvješćem ovlaštenog revizora imenovanog od strane registarskog suda.

 

"Predmetnim rješenjem sud prvog stupnja odbio je zahtjev predlagatelja Š. d.o.o. Jezera, za upis povećanja temeljnog kapitala predlagatelja sa 51.066.600,00 kn za 3.099.600,00 kn, ulaganjem prava (tražbine) na iznos od 54.166.200,00 kn i u svezi s tim promjene odredbi lzjave o usklađenju od 12. prosinca 1995., prema obrazloženju, u bitnom, zato što je sud našao da je taj zahtjev u izričitoj suprotnosti s odredbom čl. 398. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (ZTD), budući traženom promjenom predlagatelj kao društvo oslobađa obveze svog člana S. p. d.d. (stjecatelja udjela) od obveze uplate temeljnog uloga.Protiv tog rješenja žali se predlagatelj i to kako iz sadržaja žalbe proizlazi zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene odredaba ZTD, te pogrešne primjene Zakona o sudskom registru (NN broj 1/95 - dalje: ZSR). Žalitelj ukazuje u bitnom da je prvostupanjski sud pogrešno ocijenio da predlagatelj kao prenositelj udjela oslobađa S. d.d. kao stjecatelja udjela od obveze uplate temeljnog uloga. Ovo stoga što se u konkretnom slučaju temeljni kapital povećava na način da S. d.d. osnivač i jedini član predlagatelja, svoje dospjelo potraživanje koje ima predlagatelj temeljem Ugovora o kreditu broj 3/96 od 12. kolovoza 1996., broj 6/96 od 18. prosinca 1996., broj 7/96 od 31. prosinca 1996., broj 1/97 od 8. travnja 1997. i broj 2/97 od 16. svibnja 1997., uvećanu za obračunatu kamatu, i po osnovi ugovora o asignaciji od 31. prosinca 1997., u cjelokupnom iznosuod 3.099.598,51 kn, pretvara u dodatni temeljni ulog kod predlagatelja na dan 31. prosinca 1997. godine, koji se smatra kao dan unosa prava u društvo. Sve to je i potvrđeno izvješćem ovlaštenog revizora R d.d. Zagreb, imenovanog od strane suda. Dakle, S. d.d. (osnivač i jedini član predlagatelja) kao kreditor davao je predlagatelju kao korisniku kredite i temeljem ugovora o upućivanju potraživao je od predlagatelja dug u iznosu od ukupno 3.099.598,51 kn, koji je uplaćen i stavljen na raspolaganje predlagatelju, pa stoga predlagatelj ne oslobađa S. p. d.d. od uplate temeljnog kapitala, jer je isti već uplaćen. Prema tome S. d.d. pretvorila je dug predlagatelja odnosno svoju tražbinu spram predlagatelju u dodatni temeljni ulog kod predlagatelja. Kako je moguće uložiti tražbinu koju vjerovnik ima prema društvu i u slučaju povećanja temeljnog kapitala, to se predlaže prvostupanjsko rješenje preinačiti u skladu s navodima žalbe ili podredno ukinuti.

 

Žalba je osnovana.

 

U predmetnoj prijavi stavljen je zahtjev za upis u sudski registar povećanja temeljnog kapitala predlagatelja Š. d.o.o., Jezera, sa 51.066.600,00 kn za iznos od 3.099.600,00 kn na 54.166.200,00 kn, te u svezi s tim promjene odgovarajućih odredbi lzjave o usklađenju društva od 12. prosinca 1995. godine, na način da S. p. d.d. svoju navedenu tražbinu spram predlagatelju, pretvara u dodatni temeljni ulog kod predlagatelja. Ovo je potvrđeno i izvješćem ovlaštenog revizora "R"d.d. Zagreb, kojeg je sud u ovom slučaju angažirao. Radi se dakle o tome da je S. p. d.d. pretvorila dug predlagatelja odnosno svoju tražbinu spram ovog, u dodatni temeljni ulog kod predlagatelja, pa stoga žalitelj s pravom ističe da je moguće uložiti tražbinu (što je ustvari ulaganje prava) koju vjerovnik ima prema društvu i u slučaju povećanja temeljnog kapitala."

VTS RH, Pž-3760/98 od 26. siječnja 1999.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr