Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 280. stavak 3. i 4., članak 358. stavak 1. točka 2.

Odluka o imenovanju člana nadzornog odbora je valjana ako je javno objavljen dnevni red, ako za to postoji prijedlog nadzornog odbora, te ako je u objavi dnevnog reda prijedlog odluke koju treba donijeti. Novelom Narodne novine broj 118/03 propisano je da prijedlog za izbor članova nadzornog odbora mora sadržavati njihova imena I prezimena, zanimanje I prebivalište.

 

Ništavna je odluka o imenovanju člana nadzornog odbora na skupštini društva na prijedlog pojedinog dioničara, a bez prijedloga Nadzornog odbora.

 

"Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora u osobi gospođe B. Lj. nije donesena u postupku koji je propisan Zakonom o trgovačkim društvima, a to je odredba čl. 280. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99 i 52/00). Naime, izbor gospođe LJ. B. u Nadzorni odbor tužene nije predložio Nadzorni odbor, iako je to bio dužan po čl. 280. Zakona o trgovačkim društvima. Ovo i zbog toga što se nije radilo o pravu imenovanja člana Nadzornog odbora društva po čl. 256. Zakona o trgovačkim društvima, koje bi pripadalo pojedinom članu trgovačkog društva. Izbor gospođe B. Lj. izvršen je na skupštini društva, kako je to navedeno u tužbi 18. rujna 1997. godine, a na prijedlog D. B., dioničara tuženoga društva.

 

Iz citiranog zapisnika Nadzornog odbora i poziva za skupštinu je vidljivo, da Nadzorni odbor nije utvrdio prijedlog odluke o imenovanju gospođe B. Lj. za člana Nadzornog odbora tužene i da je i pored toga Glavna skupština izvršila njen izbor, bez postojanja prijedloga Nadzornog odbora.

 

Zbog toga, u ovom dijelu žalba tuženoga nije osnovana, zbog čega je u ovom dijelu presudu valjalo potvrditi, a žalbu odbiti kao neosnovanu sve po čl. 368. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99) u vezi čl. 358. Zakona o trgovačkim društvima."

VTS RH, Pž-4618/99 od 14. prosinca 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr