Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 278.

Uprava društva mora sazvati glavnu skupštinu ako to zatraži kvalificirana manjina dioničara (dioničari koji zajedno imaju udjele u visini 1/20 dijela temeljnog kapitala društva) i navedu svrhu i razlog sazivanja skupštine.

 

Za valjanost zahtjeva manjinskih dioničara potrebno je navođenje svrhe i razloga za sazivanje glavne skupštine, a bez valjanog zahtjeva uprava društva nije dužna sazvati glavnu skupštinu.

 

"Glavnu skupštinu dioničkog društva mora se sazvati u slučajevima određenim zakonom i statutom, kao i uvijek kada to zahtijevaju interesi društva. Odluku o sazivanju Glavne skupštine donosi uprava. Sazivanje skupštine na zahtjev manjine uređeno je odredbom čl. 278. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99 i 52/99). Glavna skupština mora se sazvati ako to u pisanom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnoga kapitala društva, te navedu svrhu i razlog sazivanja skupštine. Zahtjev se upućuje upravi. Na isti način i pod istim uvjetima mogu zahtijevati i da se objavi predmet odlučivanja na Glavnoj skupštini.

 

Ne udovolji li se njihovu zahtjevu, sud može ovlastiti dioničare koji su postavili zahtjev da sami sazovu Glavnu skupštinu, odnosno da objave predmet odlučivanja na toj skupštini. Sud može istovremeno imenovati predsjednika Glavne skupštine.

 

Iz navedenih odredaba ZTD proizlazi obveza uprave društva da sazove Glavnu skupštinu samo ako su kumulativno ispunjeni svi uvjeti iz čl. 278. ZTD.

 

U zahtjevu dioničara C. B. d.o.o. od 17. siječnja 2002. kojim se traži da uprava sazove Glavnu skupštinu nije, međutim, navedena svrha koja se želi postići. Puko navođenje dnevnog reda o odlukama koje bi se donijele na skupštini nije, po ocjeni ovoga suda, dovoljan osnov da bi uprava društva mogla ocijeniti opravdanost zahtjeva. To onemogućava i sudu da u izvanparničnom postupku ispita opravdanost zahtjeva. Uprava je, naime, dužna voditi računa o nekim često suprotstavljenim interesima: interesima dioničara, interesima samog društva, te i o odnosima društva sa subjektima sa kojima društvo posluje, odnosno okruženja društva. Tim kriterijima dužna se rukovoditi i kada primi zahtjev za sazivanje Glavne skupštine. Nužno je za valjanu ocjenu o potrebi sazivanja skupštine na zahtjev manjine procijeniti svrhu i razloge koje manjina navede u svom zahtjevu za sazivanje Glavne skupštine. Kadasud odlučuje o zahtjevu manjine za davanje ovlasti na sazivanje Glavne skupštine također će procijeniti opravdanost zahtjeva vodeći računa o interesima dioničara, interesima trgovačkog društva te i o zakonskim okvirima u kojima društvo mora poslovati. Prvostupanjski sud pogrešno nalazi da bi uvijek bio dužan ovlastiti manjinu na sazivanje Glavne skupštine.

 

Napominje se da svrha i razlozi za sazivanje Glavne skupštine moraju biti navedeni već u pisanom zahtjevu upravi, jer bi svako drugo tumačenje otvorilo široke mogućnosti šikaniranja većine dioničara od strane manjine. Sud ispituje osnovanost prijedloga na temelju onih pretpostavki koje je i uprava mogla cijeniti kada je primila zahtjev dioničara za sazivanje Glavne skupštine društva.

 

Kako predlagatelj nije uputio upravi valjan zahtjev, nije bilo uvjeta niti da sud ovlasti dioničare da sazovu skupštinu i objave dnevni red."

VTS RH, Pž-4503/02 od 3. rujna 2002.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr