Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 244.

Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju člana uprave ili njezina predsjednika kada za to postoji važan razlog.

 

Postojanje važnog razloga (gruba povreda dužnosti, nesposobnost za uredno obavljanje poslova društva, izglasavanje nepovjerenja u Glavnoj skupštini) mora biti vidljivo iz obrazloženja odluke, a u nedostatku utvrđenja važnog razloga odluka nadzornog odbora društva je ništava.

 

"Iz obrazloženja pobijane presude proizlazi da tužitelj u tužbi navodi da je odlukom Nadzornog odbora tuženika opozvan s dužnosti predsjednika uprave, a zatim je istom odlukom, predsjednikom uprave imenovan R. P. Ova promjena provedena je i u sudskom registru. Prema rješenju Trgovačkog suda u Splitu broj Tt-98/2854-2 od 25. studenog 1998. godine P. J. brisan je sa mjesta predsjednika uprave, a umjesto njega je upisan R. P. Uvidom u Odluku o opozivu i imenovanju predsjednika uprave društva od 5. kolovoza 1998. godine pod brojem No-O-015/98 utvrđeno je da se tom odlukom opoziva P. J. s dužnosti predsjednika uprave tuženika, a na to mjesto se imenuje R. P.. U Odluci o opozivu P. J. nisu navedeni razlozi na kojima se temelji takva odluka.

 

Nakon što je prvostupanjski sud proveo dokazni postupak u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku, te nije počinio niti jednu bitnu povredu odredaba parničnog postupka, pravilno je zaključio da je tužbeni zahtjev tužitelja u odnosu na poništenje Odluke Nadzornog odbora tuženika No-O-015/98 od 5. kolovoza 1998. godine osnovan.

 

Pravilno je prvostupanjski sud primijenio odredbu čl. 244. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 121/99, 34/99 i 52/00, dalje: ZTD). Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju člana uprave ili njezina predsjednika kada za to postoji važan razlog. Važnim razlogom naročito se smatra gruba povreda dužnosti, nesposobnost za uredno obavljanje poslova društva ili izglasavanje nepovjerenja u Glavnoj skupštini društva, osim ako je to učinjeno zbog očito neutemeljenih razloga. Opoziv je valjan dok se njegova nevaljanost ne utvrdi sudskom odlukom. Opozivom člana i predsjednika uprave ne dira se u odredbe ugovora kojega su oni sklopili s društvom (čl. 244. st. 2. ZTD-a).

 

Ovaj sud prihvaća zaključak prvostupanjskog suda da nedostatak valjanog obrazloženja predstavlja propust koji se ne može naknadno raspraviti jer razlozi moraju biti poznati u trenutku opoziva. Stoga je pravilno prvostupanjski sud u tom dijelu usvojio tužbeni zahtjev i utvrdio da je odluka Nadzornog odbora tuženika od 5.

kolovoza 1998. godine o opozivu P. J. sa mjesta predsjednika uprave tuženika pravno nevaljala."

VTS RH, Pž-5376/00 od 26. lipnja 2001.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr