Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 i 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 244.

Članove uprave imenuje nadzorni odbor društva.

Nedopuštena je tužba na utvrđenje kojom se traži da sud presudom utvrdi da određena osoba ne može biti član uprave društva.Dioničari mogu podnijeti tužbu na utvrđenje ništavosti odluke nadzornog odbora o imenovanju pojedinog člana uprave.

 

"Tužitelj može u tužbi tražiti da sud utvrdi postojanje odnosno nepostojanje kakva prava ili pravnog odnosa ili istinitost odnosno neistinitost kakve isprave (čl. 187. st. 1. Zakon o parničnom postupku, Narodne novine br. 53/91 i 91/92). Tužbom se zahtijeva da sud svojom odlukom utvrdi da H. Z. ne može biti direktor društva P d.d. Čakovec. Odlučujući meritorno o takvom tužbenom zahtjevu prvostupanjski sud prihvaća ovakvu tužbu za utvrđenje kao dopuštenu. To međutim nije zahtjev za utvrđenje postojanja odnosno nepostojanja kakva prava ili pravnog odnosa, odnosno istinitost ili neistinitosti kakve isprave u smislu čl. 187. st. 1. ZPP-a. Osim toga u samom tužbenom zahtjevu se navodi da je H. Z. imenovan za člana uprave odlukom nadzornog odbora od 5. prosinca 1997. godine, pa drugi dio zahtjeva da ne može biti direktor u proturječnosti je s tim. On jeste član uprave (direktor), pa nije moguće utvrđenje da ne može biti direktor. Prvostupanjski sud je nadalje meritorno sudio o tome može Ii H. Z. biti član uprave (direktor) u postupku u koje on (H. Z.) uopće nije sudjelovao kao strana.

 

Prema čl. 244. Zakon o trgovačkim društvima članove uprave imenuje nadzorni odbor koji svoju odluku može i opozvati. Odluka suda ne može kako predlažu tužitelji zamijeniti odluku nadzornog odbora. Tko može biti član uprave propisano je u čl. 239. ZTD-a, ali o tome sud može eventualno odlučivati samo posredno u postupku u kojem se zahtijeva utvrđenje ništavosti ili poništenja odluke nadzornog odbora.

 

Tužitelji su dioničari, a oni, ako zakonom nije drukčije određeno, svoja prava ostvaruju na glavnoj skupštini (čl. 274. st. 1. ZTD-a). Tužitelj tvrdi da je nadzorni odbor za člana uprave (direktora) imenovao osobu koja po zakonu ili statutu nije mogla biti imenovana. U tom slučaju, oni mogu krozsudjelovanje u glavnoj skupštini ishoditi odluku o opozivu pojedinih članova nadzornog odbora (arg. iz čl. 259. st. 1. ZTD-a). Eventualno bi mogli tužbom tražiti utvrđenje ništavosti odluke NO o imenovanju H. Z. za člana uprave. U čl. 244. st. 2. ZTD izričito je propisano: "opoziv je valjan dok se njegova nevaljanost ne utvrdi sudskom odlukom". Prema tome od suda se može zahtijevati da donese odluku kojom će utvrditi da je opoziv od strane nadzornog odbora valjan ili pak nevaljan. Ne može se međutim od suda zahtijevati da donese odluku kojom će utvrditi da H. Z. ne može biti direktor, a da istovremeno odluka o njegovom imenovanju ostane takva kakva jeste."

VTS RH, Pž-3367/99 od 13. listopada 1999.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr