Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 233.

Stjecanje vlastitih dionica, osim u zakonom dopuštenim slučajevima, zabranjeno je samo jednoj ugovornoj stranci-društvu.

Nezakonito stjecanje vlastitih dionica od strane društva nema za posljedicu ništavost ugovora, već ugovor ostaje na snazi, a stranka koja je povrijedila zakon snosit će zbog te povrede zakonske posljedice.

 

"Nije osnovano ovakvo stajalište suda prvog stupnja, jer se ovdje radi o povredi zabrane koja se tiče samo jedne ugovorne strane, pa u ovom slučaju prodavatelja kao dioničkog društva, a niti Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99 i 52/00), a niti nekim drugim zakonom nije predviđeno da povreda te zakonske zabrane ima za posljedicu ništavost ugovora.

 

Naime, prema odredbi čl. 103. st. 2. Zakona o obveznim odnosima, u slučaju kad je sklapanje određenog ugovora zabranjeno samo jednoj strani, ugovor će ostati na snazi ako u zakonu nije što drugo predviđeno za određeni slučaj, a strana koja je povrijedila zakonsku zabranu snosit će odgovarajuće posljedice.

 

Da stjecanje vlastitih dionica protivno odredbama iz čl. 233. st. 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima nema za posljedicu ništavost ugovora temeljem kojeg su takve dionice stečene, nedvojbeno proizlazi iz odredaba čl. 236. st. 1. i 2. toga Zakona kao i iz odredbe čl. 630. st. 1. toč. 28. Zakona o trgovačkim društvima.

 

Naime, prema odredbi iz čl. 236. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, u slučaju kada dioničko društvo protivno odredbama čl. 233. st. 1. i 2. stekne vlastite dionice, mora ih otuđiti u roku od godinu dana, a odredbom iz čl. 630. st. 1. toč. 28. Zakona o trgovačkim društvima, propisana je prekršajna odgovornost pravne osobe ako stekne vlastite dionice protivno odredbama čl. 233. Zakona o trgovačkim društvima ili ih protivno odredbama čl. 238. st. 1. toga Zakona uzme u zalog.

 

Dakle, ovim odredbama su propisane posljedice povrede navedene zakonske zabrane, a među kojima nije ništavost ugovora.

 

Prema tome, na pravilno utvrđeno činjenično stanje sud prvog stupnja je pogrešno primijenio materijalno pravo kada je udovoljio tužbenom zahtjevu, pa je zato ovaj sud uvažio žalbu tužene i temeljem čl. 373. st. 1. toč. 4. Zakona o parničnom postupku preinačio pobijanu presudu i odbio tužitelja s njegovim tužbenim zahtjevom."

VTS RH, Pž-1354/02 od 21. siječnja 2003.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr