Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 i 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 227. st 2.

Statutom društva može se odrediti da je za prijenos dionica koje glase na ime potrebna suglasnost društva. U statutu se mogu odrediti razlozi zbog kojih se može odbiti davanje suglasnosti za prijenos dionice.U slučaju odbijanja davanja suglasnosti bez razloga prenositelj (kupac dionica) može ustati tužbom na činidbu - nalaganje društvu da izvrši upis u knjigu dionica društva.

 

"Iz spisa proizlazi da tužitelj u tužbi i tijekom parnice navodi da je vlasnik dionica serije A tuženika, a što predstavlja 24,93% temeljnog kapitala tuženika, a koje je kupio od Hrvatskog mirovinskog osiguranja Ugovorom o kupnji dionica.

 

Pravilno je sud zaključio na temelju potvrde Hrvatskog mirovinskog osiguranja od 28. studenog 1997. godine da je ispunjena prva materijalno pravna pretpostavka za prijenos dionica, jer HMO d.o.o. Zagreb potvrđuje daje tužitelj "K.". d.o.o. iz Zagreba u potpunosti ispunio sve ugovorne obveze koje proizlaze iz Ugovora o kupoprodaji dionica dioničkog društva "B." iz B, koji su sklopili HMO d.o.o. i "K." d.o.o. iz Zagreba.

 

Nakon provedenog dokaznog postupka, prvostupanjski sud je pravilno zaključio da tuženik neosnovano odbija upisati tužitelja u knjigu dionica.

 

Prema odredbi čl. 227. Zakona o trgovačkim društvima (ZTD), dionice koje glase na ime prenose se indosamentom. Glede oblika indosamenta, pravne legitimacije imatelja i njegove obveze za predaju dionice na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o mjenici Narodne novine br. 74/94 (čl. 227. st. 1. ZTD-a).

 

Prema čl. 227. st. 2. ZTD-a, Statutom društva može se odrediti da je za prijenos dionice potrebna suglasnost društva. Suglasnost daje uprava. Statutom se može odrediti da o davanju suglasnosti odlučuje Nadzorni odbor ili Glavna skupština društva. U Statutu se mogu odrediti razlozi zbog kojih se može odbiti davanje suglasnosti za prijenos dionice (čl. 227. st. 2. ZTD-a).Prema čl. 23. Statuta tuženika, dionice se mogu među dioničarima prenositi bez ograničenja uz obavijest Upravi društva, a u korist trećih samo uz prethodnu pismenu suglasnost Skupštine društva. Društvo će izdati suglasnost za prijenos dionica pod uvjetom da dioničari društva nisu zainteresirani za otkup dionica koje se prenose, pod istim uvjetima pod kojima je navedeni prijenos trebao biti obavljen.

 

Temeljno načelo o slobodnoj prenosivosti dionica na ime može se ograničiti tako da se u Statutu predvidi da je za prijenos potrebna suglasnost društva - tzv. vinkulacija, a koja je predviđena citiranim čl. 23. Statuta tuženika.

 

Vinkulacija ne utječe na način prijenosa dionice na ime. Kod vinkulacije (suglasnosti) mora se uvijek imati na umu da prijenos dionica, pa tako i dionica na ime nije posao koji se mora obaviti, nego posao koji se može obaviti. Odbijanje davanja suglasnosti ne čini sam prijenos, niti temeljni obvezno pravni ugovor nevaljanim (napomena: odbijanje davanja suglasnosti ne čini obvezno pravni ugovor nevaljanim, ali čini sam prijenos obavljen temeljem tog ugovora). Stoga po ocjeni ovog suda, a obzirom da je ugovor broj 42/97 od 16. srpnja 1997. izvršen, pravilno je prvostupanjski sud usvojio tužbeni zahtjev tužitelja."

VTS RH Pž-1781/99 od 25. svibnja 1999.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr