Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03 ) Članak 298. Pomorski zakonik (Narodne novine br. 17/94, 74/94 i 43/96) Članak 465.

Novčana tražbina brodograditelja i brodopopravljača koji drže brod u gradnji ili na popravku osigurana je pravom pridržaja, sve dok se ne namire sva potraživanja brodograditelja.

 

Nisu ispunjene pretpostavke za donošenje privremene mjere radi osiguranja novčane tražbine brodograditelja, koja tražbina je osigurana po zakonu.

 

"Prijedlog za privremenu mjeru podnijet je radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja prema protivniku osiguranja. Pretpostavke za određivanje privremene mjere radi osiguranja novčane tražbine propisane su u čl. 296. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00). Radi osiguranja novčane tražbine može se odrediti privremena mjera, ako predlagatelj osiguranja učini vjerojatnim postojanje tražbine, te ako učini vjerojatnim da bi bez takve mjere protivnik osiguranja spriječio ili znatno otežao naplatu tražbine time što će svoju imovinu otuđiti, prikriti ili na drugi način njome raspolagati. Smatra se da takva opasnost postoji ako bi se tražbina imala ostvariti u inozemstvu.

 

Radi osiguranja novčane tražbine može se odrediti svaka mjera kojom se postiže svrha takvog osiguranja. Pretpostavka za određivanje mjere je da glede tražbine već ne postoji dovoljno kvalitetno osiguranje.

 

Predlagatelj osiguranja učinio je u određenom stupnju vjerojatnost svoje novčane tražbine prema predlagatelju osiguranja, no time nisu ispunjene pretpostavke za predloženu mjeru.

 

Predlagateljeva tražbina je već po samom zakonu osigurana. Radi se o tražbini brodopopravljača prema naručitelju iz ugovora o preinaci broda. Brodograditelj i brodopopravljač koji drže brod u gradnji ili na popravku u brodogradilištu imaju pravo zadržaja dok im ne budu isplaćene tražbine u skladu sa ugovorom o gradnji ili popravku (čl. 465. Pomorskog zakonika - Narodne novine br. 17/94, 74/94, 43/96). Kod prodaje broda radi namirenja tražbina vjerovnika brodograditelji imaju pravo na isplatu iz diobne mase, a po redoslijedu dolaze u drugiisplatni red, odmah iza tražbina osiguranih pomorskim privilegijem. Obzirom na rok u kojem se privilegiji mogu ostvarivati, glede konkretnog broda u gradnji već su utrnuli zakonski privilegiji. Zato je brodopopravljač u prvom isplatnom redu za isplatu iz diobne mase nakon prodaje broda, za slučaj da mu naručitelj ne plati ugovorenu naknadu. Tražbina se, dakle, ima ostvariti u tuzemstvu, a otuđenje imovine protivnika osiguranja - broda u gradnji - ne mijenja pravnu poziciju brodopopravljača.

 

Pored zakonske osnove, osiguranje tražbine određeno je i u ugovoru, kako za slučaj dovršetka gradnje, tako i za slučaj raskida ugovora."

VTS RH, Pž-3182/02 od 24. rujna 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr