Zakon o izvršnom postupku (NN broj 53/91 i 91/92) Članak 267. /sada čl. 298. Ovršnog zakona, NN broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/ Zakon o parničnom postupku (NN br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01 i 117/03) Članak 187.

U parnici u kojoj tužitelj traži donošenje presude za utvrđenje, nije moguće izdati privremenu mjeru jer ne postoji potraživanje koje bi trebalo osigurati.

 

Privremena mjera zabrane zastupanja poduzeća (trgovačkog društva) nije moguća i stoga što se eventualno nezakonit upis u sudski registar može po­bijati u izvanparničnom postupku upisa u sudski registar.

 

"Pravilno je sud prvog stupnja zaključio da u konkretnom slučaju nema mjesta donošenju predložene privremene mjere kojom bi se zabranilo tu­ženiku da zastupa i predstavlja poduzeće "E" d.o.o. Ovdje bi se moglo raditi o eventualnom donošenju privremene mjere temeljem odredbe čl. 267. Za­kona i izvršnom postupku (NN 53/91, dalje: ZIP). Da bi se takva privremena mjera donijela potrebno je da se ispune najmanje dvije činjenične pretpo­stavke od kojih je prva da vjerovnik učini vjerojatnim osnovanost nekog svog potraživanja. U ovom slučaju to može biti nenovčano potraživanje, pa i trpljenje, ali u svakom slučaju takvo potraživanje koje je podobno da se u izvršnom postupku provede po pravilima za provodenje izvršnog pos­tupka. U konkretnom slučaju ovaj sud, iz tužbenog zahtjeva, ne može zaklju­čiti da je tužitelj, vjerovnik, iznio takav zahtjev na činidbu ili trpljenje prema tuženiku iz kojeg bi slijedilo, da ukoliko se zahtjev nakon proteka parnice ukaže kao osnovan u sebi sadrži mogućnost provođenja izvršnog postupka da bi se prisililo tuženika da ispuni ono što bi po presudi bio dužan izvr­šiti. Naime, radi se o zahtjevu na utvrdenje. Sam tužitelj tvrdi da je podnio tužbu u smislu čl. 187. ZPP. Sve kad bi to i bilo točno, takva tužba odnosno usvajanje takve tužbe ne bi ovlastilo tužitelja da provodi izvršenje u smislu odredaba ZIP-a već bi bilo samo osnov za neku kasniju kondemnatornu tuž­bu koja bi slijedila iz utvrđenog pravnog odnosa, utvrđenog temeljem tužbe podnesene uu smislu čl. 187. ZPP-a. Ta situacija, da se radi o zahtjevu koji se štiti tužbom za utvrđenje, ne daje pravne mogućnosti vjerovniku da kasnije provodi izvršenje temeljem odredaba iz ZIP-a pa tako ni prije presude ne daje mogućnost vjerovniku da svoje, eventualno osnovano, potraživanje štiti privremenom mjerom. Već ovo je dovoljno da ovaj sud potvrdi rješenje u toč. II izreke kojim je vjerovnik odbijen sa prijedlogom za donošenje pri­vremene mjere, bez daljnjeg obrazlaganja i bez obzira na razloge koje je dao sud prvog stupnja. Medutim, ipak samo se ukazuje da ovaj sud smatra da tužitelj nerna pravnog interesa podnositi tužbu za utvrdenje"da je H. Š. razriješen dužnosti direktora Poduzeća "E" d.d., a da je F. V. imenovan za vršioca dužnosti direktora poduzeća. Ukoliko je ova tvrdnja tužitelja isti­nita, tada on nema pravnog interesa utvrdivati da je H. Š. razriješen duž­nosti a da je F. V. imenovan za vršioca dužnosti direktora tamo navedenog poduzeća. Tužitelj ima pravni put, u izvanparničnom, registarskom, postupku da zahtjeva od registarskog suda da provede promjenu upisa podataka o osobi ovlaštenoj za zastupanje poduzeća "E" u sudski registar. Parnični sud sa ovakvim utvrdivanjem nije potrebno angažirati.

 

Dakle, može se odmah na prvi pogled utvrditi da tužitelj nerna pravog interesa na pravnu zaštitu kakvu je ovom tužbom zahtijevao. Iz izloženog logičan je zaključak da nema mjesta ni privremenoj mjeri, kojom bi se "privremeno osiguralo" ispunjenje takvog potraživanja kakvo je ovim zahtje­vom postavljeno."

VTS RH, Pž-345/94 od 22. ve­ljače 1994. godine

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr